Elifas Levi - Misterija Kabale

Texto completo

(1)

MISTERIJA

KABALE

ILI OKULTNA

HARMONIJA

DVA ZAVETA

ELIFAS LEVI

'

F

F

F

G

G

G

H

H

H

(2)

A

Al

lp

ph

ho

o

ns

n

se

e

L

Lo

o

ui

u

is

s

C

Co

on

ns

st

ta

an

nt

t

-

-

L

Le

es

s

m

my

ys

st

t

èr

è

re

es

s

d

de

e

l

la

a

K

Ka

ab

bb

ba

al

le

e

M

M

I

I

S

S

T

T

E

E

R

R

I

I

J

J

A

A

K

K

A

A

B

B

A

A

L

L

E

E

I

I

L

L

I

I

O

O

K

K

U

U

L

L

T

T

N

N

A

A

H

H

A

A

R

R

M

M

O

O

N

N

I

I

J

J

A

A

D

D

V

V

A

A

Z

Z

A

A

V

V

E

E

T

T

A

A

É

É

l

l

i

i

p

p

h

h

a

a

s

s

L

L

é

é

v

v

i

i

(3)

P

PRREEDDGGOOVVOORRIIZZDDAAVVAAČČAA

Ova knjiga Éliphas Lévi-a objavljena je posthumno u Francuskoj prvi put 1920. godine.

Ovde ne nameravamo da damo uvod delu koje se samo preporučuje, kako zbog imena onog koji ga je napisao, tako i zbog svog sadržaja. Ipak, znatiželjnim čitaocima i ljubiteljima okultizma želeli bismo da damo nekoliko podataka o istoriji ovog rukopisa.

Delo je u potpunosti priredio Éliphas Lévi 1861. godine, tada u punoj snazi uma i talenta, za svog omiljenog učenika barona J. Spedalijerija, da bi ga ovaj 1880. ustupio jednom drugom učiteljevom učeniku. Tako je rukopis postao vlasništvo J. Charrota, koji je bio duša jedne grupe lionskih Rozekrojcera.

Nećemo se baviti time kako je ovaj tajni dokument, s kojim su dolazili u dodir samo određeni posvećenici, postao vlasništvo doktora Z..., jednog od učitelja modernog okultizma, ali izvesno je da je ostao u njegovim rukama sve do 1916. godine kada ga je prodao zajedno sa velikim delom svoje biblioteke.

U poslednjim redovima rukopisa Éliphas Lévi izjavljuje da ne zna da li će jednog dana delo biti objavljeno. Biće - kaže on - onako kako odredi proviđenje. Trenutak za objavljivanje došao je bez sumnje onda kada je rukopis dospeo u ruke francuskog izdavača koji ga je, kao što smo već napomenuli, objavio 1920. godine.

Éliphas Lévi je, priređujući rukopis, koristio dve vrste mastila, sa ciljem da jasno razgraniči biblijski tekst od svog komentara. Mi smo proročke tekstove štampali kurzivom, a komentare učitelja kurentom.

Rukopis sadrži neke napomene barona Spedalijerija i gospodina J. Charrota. Mi smo ih gotovo u potpunosti preneli, sa izuzetkom nekih manje poznatih mesta, određujući, od slučaja do slučaja, njihovo poreklo.

Originalne slike bile su u boji ili barem obojene, dok su najznačajnije bile istaknute zlatom.

Nadamo se da će ovo izdanje sa radošću prihvatiti ne samo negovatelji okultnih nauka, već i svi oni koji su uživali u drugim delima ovog obnovitelja modernog okultizma. Oni će ovde naći isti jezik, istu intuiciju, istu čar.

Izdavačka kuća "Atanor"*

______________________________________________________________________________

* "Atanor" je italijanska izdavačka kuća koja je prva štampala ovo delo na italijanskom jeziku.

(4)

P

PRREEDDGGOOVVOORRPPRREEVVOODDIIOOCCAA

U istoriji modernog ezoterizma figura Éliphas Lévi-a izdvaja se primatom istraživačkih preduzeća, širinom i dalekosežnošću uticaja i spektakularnošću biografije. Sin siromašnog obućara, Alphonse Louis Constant, alias Éliphas Lévi, prvo obrazovanje je stekao u katoličkoj školi, gde se pripremao za svešteničku karijeru. Premda je kasnije prećutno prihvatao titulu "opata" - on nikada nije stekao veću eklezijastičku titulu od đakonske. Doživevši neku vrstu socijalne krize, Lévi je napustio školu da bi se posvetio revolucionarnoj akciji, proizvodnji pamfleta u duhu utopijskog socijalizma i panhumanizma, koji su mu otvarali vrata zatvora i najpomodnijih salona epohe. Neočekivano, 1850. godine, dakle u četrdesetoj godini života, Lévi doživljava novu, ovog puta spiritualnu ili spiritualističku krizu, koja ga uvodi u svet modernog ezoterizma i okultizma, gde ga vaspitavaju dela de Rosenrotha, Swedenborga, de Saint-Martina, d'Oliveta i naročito Wronskog, pod čijim uticajem piše prvo delo takve vrste: Dogma i ritual

visoke Magije. Kao poslednja veza sa prethodnim svetom, njegova lepa i mlada žena ga napušta,

nevoljna da ga sledi na novom putu.

Vrlo brzo Lévi je stekao profil originalnog mislioca i pisca čija su dela privlačila pažnju veoma heterogenih ambijenata epohe, od Pariza do Londona, od ezoterista do umetnika romantičarskog ili simbolističkog nadahnuća. Svoju samostalnost je izrazio i napuštanjem masonske lože Velikog Orijenta, smatrajući da je u pitanju vid moderne sekularizacije, gde su izgubljena znanja originalnih značenja simbola i rituala.

Duhovno preduzeće Lévi-a karakteriše ambicija ujedinjenja različitih tradicija (hrišćanske, kabalističke, jevrejske) pod svetlom uverenja da one potiču iz jedinstvenog korena i da njihovi tekstovi sadrže i "skriveno" značenje. Dakle, u širem smislu, u pitanju je značajna intuicija "primordijalne tradicije" koju je tek u XX veku, po planetarnom vidokrugu različitih kultura, osvetlio René Guénon delima poput Velika Trijada. Osobito je zanimljiv Lévi-ev skepticizam kojim je odlučno odbijao sujeverja epohe, poput spiritizma i reinkarnacionizma. Po rečima Guénona "opat je suštinski bio anti-spiritista i nikada nije verovao u reinkarnaciju. Ako se ponekad predstavljao kao reinkarnacija Rabelaisa - činio je to samo u smislu intelektualne šale". Jasno je da su vreme i razvoj neo-metafizičke misli, uz trezor filoloških saznanja, devalvirali mnoge aspekte Lévi-evog učenja, ali ono ipak ostaje nezaobilazna pojava kulture XIX veka, bez koje nije moguće razumeti mnoge njene tokove i plodove. Delo Misterija Kabale je najpogodniji rad za upoznavanje modernog, savremenog, čitaoca sa Lévi-em. To je ujedno i najzanimljivije i najprihvatljivije nastojanje Lévi-a. U pitanju su komentari i tumačenja najneprozirnijih objava Jezekija i teologa Jovana iz Apokalipse. Činjenica da su to i najtajanstveniji tekstovi hrišćanstva - predmet milenarnih napora "dešifrovanja" - osvetljava značaj i privlačnost Lévi-evog nastojanja da dosegne tajni smisao predanja.

(5)

I

I

D

D

E

E

O

O

J JEEZZEEKKIIJJEEVVOOPPRROORROOČČAANNSSTTVVOO K KNNJJIIGGAAPPRROORROOKKAAJJEEZZEEKKIIJJAA

Kabalistička analiza i objašnjenje proročanstva

Jerusalimu, kome su pretili Asirci, a koga su uzaludno opominjali njegovi proroci, već se uveliko bližio kraj. Joakim je sa mnoštvom Jevreja već pet godina bio porobljen, dok je Jezekij, sveštenik upućen u tajne Hrama, koji se i sam nalazio u ropstvu, napisao svoje proročanstvo sa ciljem da sačuva, sakrivenu pod tradicionalnim simbolima, veliku doktrinu jevrejske okultne teologije i ključeve sveopšte nauke starog sveta.

Veliki Jezekijev pečat preslikan sa magičnih kalendara

Pycho-Brahe-a i Duchanteau-a.

Jezekijeva vizija.

(6)

Na gornjoj slici četiri reke Rajskog vrta1 života ljudskih civilizacija u četiri oblika, potiču iz

jednog jedinog trokrakog izvora koji je oko božansko. To je zvuk harmonije sfera, predstavljen okom večnog razuma koji svojim sjajem obasjava krug trostrukog Svetog Trojstva. U središtu je Elipsa života koja ukršta Elipsu oblika života: dve su Elipse u krstu duhovnog života i dve su Elipse u krstu prirodnog života.

Središte Edena je jedinstveni izvor jedinstvenog principa od koga potiču oblici prirode, kao što je ćelija jedinstveni oblik biljnog i životinjskog carstva i ljudskog roda.

J

JEEZZEEKKIIJJEEVVOOPPRROORROOČČAANNSSTTVVOO P

POOGGLLAAVVLLJJEEII

Godine tridesete, meseca četvrtoga...

Tri pomnoženo sa deset (30) u ciklusu broja dvanaest. Deoba trojnosti sa četvornošću u ciklusu broja dvanaest.2

... petoga dana...

Pet, broj duše koja vlada nad četiri elementa, koga u nauci o broju tri objašnjava broj deset i kojim upravlja broj dvanaest.

... kad sam bio među robljem na reci Hevaru...

r

b

c

Reka zvezdanog i proročanskog svetla, koju predstavlja Šin, koja udahnjuje život Bet-u i koja se obnavlja u Reš-u.

... otvoriše se nebesa...

Znači data mi je inteligencija nebeskih analogija.

______________________________________________________________________________ 1 Knjiga Postanja 2, 10. (prim. prev.)

2 Ovaj kratki komentar J. Charrot razvija na sledeći način: 3 × 10 = 30 "decans", a 30 × 12 = 360 i

3 × 24 = 72 što predstavlja trojnost podeljenu sa četiri, iz čega dobijamo 18 (72 : 4 = 18). Tako 30 "decans" u ciklusu broja 12, tj. dvanaest puta trideset daje 360 od doba jedne "eklezije" u ciklusu 12 meseci četiri godišnja doba jedne civilizacije. Dodavanjem nule dobija se 3600 što predstavlja šest Mojsijevih nedelja. Shvatate li? 1800 predstavlja upravo polovinu udvostručene civilizacije. Ovoj belešci koja bi uistinu mogla izgledati dosta nerazumljiva, Umberto Gorel Porciatti, strastveni okultista i naš dragi prijatelj, dao je sledeće tumačenje:

"Decan je francuska reč koja, iako potiče od latinskog decanus, nema, koliko je meni poznato, odgovarajućeg izraza u italijanskom: to je ime koje su stari astronomi dali desetini svakog stepena svakog zodijačkog znaka (uporedi Larousse - Decan).

Charrot bi bio precizniji da je napisao "3 × 10 = 30 (3 decans)" i na taj način bi opravdao upotrebu pojma trojnosti koji kasnije koristi; ali možda je on radije - zbog jednostavnosti - spojio pojam decan sa grčkom lambdom (L) koja je odgovarala broju 30 i koja zbog svog oblika otvorenog ugla, podseća na luk koji se nalazi između dva znaka (Kuće Sunca) i istovremeno na dane meseca.

Ecclesia (gr. ekklesia - od predloga ek-u, sa, između i kaleim - sjediniti), treba da se shvati u

smislu skupštine, zbora, gde broj 12 (broj koji je tradicionalno i svuda sveti; 12 bogova u Grčkoj, Etruriji i Rimu, 12 pruteva u etrurskom i rimskom liktorskom snopu, 12 apostola itd.) obrazuje čitav ciklus civilizacije.

Zatim Mojsijeva nedelja (vidi Knjigu Postanja) sastoji se od 6 dana Postanja (Stvaranje sveta); šest je doba beskrajnih dana; beskrajnost je ovde predstavljena brojem 100, koji je već bio Argovih očiju, Tifoevih glava, Brijarevih ruku, itd."

(Beleška izdavača)

(7)

Velika vizija Jezekija.

I videh utvare božje.

To jest vidljive hijeroglife koji pokazuju božje ideje koje bi se razboritošću mogle spoznati.

I videh, i gle, silan vetar dolazi od severa.

Impuls pokretačkog principa dat je na negativnom polu, a prikazuje se na pozitivnom polu.

... I velik oblak...

Univerzalna supstanca zgušnjava se putem molekularne polarizacije i materija se u prvom trenutku javlja u gasovitom stanju, a zatim u obliku pare.

... I oganj koji se raspaljuje...

Aktivna sila koja je izražena u vatri snažno se prenosi sa jednog pola na drugi i stvara u svim delovima materije ili zgusnutog etra pokret u obliku rotacije. Tada se obelodanjuje sila privlačenja i sila projekcije.

...i oko njega svetlost, a ispred ognja kao jaka svetlost...

I evo kako se u središtu prvobitne zemaljske kugle, odakle potiče sila odbijanja i gde vodi sila projekcije, pojavljuju likovi četiri životinje:

1. Orao: vazduh, inteligencija, duh, duša. 2. Čovek: nada, znanje, život, svetlost. 3. Lav: vatra, snaga, akcija, pokret. 4. Bik: zemlja, rad, izdržljivost, oblik.

(8)

Princip rada.

Vizija uskovitlane vatre. Skupljanje svetlosti i oblikovanje astralnog električnog jezgra.

Životinje predstavljaju hijeroglife. To su, dakle, prihvaćeni oblici. Ljudski oblik je u središtu. Čovek je sinteza oblika i umno središte stvaranja.

Životinja je jedinstvena u svom obliku i četiri puta se ponavlja kao ime, HVHI, ime jedinstveno i sastavljeno od četiri slova ima četiri lica, četiri krila (četiri obeležja koja predstavljaju četiri misli) i četiri ruke sa svake strane ispod krila.

Snaga akcije ovde odgovara misli, a njena uspravljena stopala liče na volovska: ova fikcija za osnovu je imala misteriju žrtvovanja.

I noge im... sijahu kao uglađeni med.

Dakle, predstavlja četiri strane neba posutog zvezdama.

...i lica im i krila bejahu na četiri strane...

Svaki od četiri hijeroglifa ima svoje apsolutno značenje.

(9)

Sastavljena su im krila jedno s drugim.

U stvari misli koje krila predstavljaju slične su i odnose se jedna na drugu.

...i ne okreću se idući, nego svaka ide prema sebi.

Krug kruži, a četiri strane sveta okreću se same oko sebe i nikada se ne vraćaju unazad.

I lice bejaše u sve četiri, lice čovečije i lice lavovo s desne strane, a s leve strane lice volovsko i

lice orlovo u sve četiri.

Čovek, kojim vlada inteligencija, smešten je u središte aktivne i pasivne sile, jer njegova je duša aktivna a telo pasivno, pa ga na pokret potstiče duša.

Sile koje se udružuju stvaraju primarne sile.

Lévi na ovom mestu ubacuje seriju idola i inicijativnih likova sa ciljem da dokaže da je upotreba životinja i delova njihovih tela u potpunosti prihvaćena i da ih je potrebno smatrati hijeroglifima. Dužina ove digresije pokazuje značaj koji on pripisuje ovoj istini, a raznolikost primera pokazuje da je on smatra univerzalnom.

(Napomena izdavača)

(10)

Odlomak iz asirske skulpture, koji predstavlja silu koja pokorava materiju - Inteligencija pobeđuje silu.

Čovek udisanja. Etarska voda ili univerzalna materija (sa jedne skulpture iz Ninive).

Dvadeset i prvi Ključ Tarota (Univerzum). Višnu u centru Svemira.

(11)

Velika Sfinga u Tebi.

Éliphas Lévi, ovde bez ikakvog komentara, uvodi Kovčeg zaveta;3 ali evo jednog koji nam je

ostavio neki od njegovih učenika, komentara koji je sigurno uzet iz učiteljeve prepiske. U oblicima koji su hijeroglifski predstavljeni Kovčegom zaveta ogleda se svet ideja.

Četiri simboličke životinje obeležje su duhova ravnoteže četiri osnovna oblika, u fizičkom, moralnom, intelektualnom i religioznom poretku, u carstvu minerala, biljnom i životinjskom carstvu i carstvu ljudskog roda. Svaki duh ova četiri oblika poseduje dvostruku težnju koju predstavljaju dva krila, od kojih je jedno spušteno a drugo podignuto, da označe život koji se uzdiže dušom a spušta telom.

Četiri krila koja prekrivaju žrtvenik predstavljaju četiri nebeske reke univerzalne pokretačke sile na četiri strane sveta, a četiri krila koja pokrivaju zidove Kovčega izražavaju da je ono što je dole isto kao i ono što je gore; da ono što je čvrstog oblika, da ranije nije bilo u obliku pare, tela ne bi postojala, kao što ne bi postojali ni zakoni koji njima upravljaju u četiri carstva.

U unutrašnjosti Kovčega univerzuma, tj. u nevidljivom procesu sagorevanja elemenata i njihovih oblika, spajaju se zraci svetlosti da bi, po analogiji, od onoga što upravlja razlogom postojanja stvari kojih više nema, proizveli ono što upravlja razlogom postojanja stvari koje bi trebalo da budu; i to u savršenom, gotovo matematičkom odnosu.

Kovčeg Zaveta i Heruvimi. Kovčeg Zaveta viđen spreda.

______________________________________________________________________________ 3 Egzodus 25, 10. (prim. prev.)

(12)

Tamo, pod onim nebeskim svodom kome teže sve duše, uzrocima su ozračene ideje - pramajke svih oblika; tamo, gde dobročiniteljsko delovanje sunčevog sjaja uliva toplinu i život da bi oblikovalo tela duša predodređenih na zemaljsko postojanje.

I upravo pod tim svodom čuveni sveštenik je podstakao Boga da govori o sudbini dvanaest izraelskih plemena.

Dva trougla koja razdvajaju spuštena krila, od kojih jedan crni a drugi beo, pokazuju dvojnost ideja i oblika; tako beli trougao izražava ono što je poznato; međutim, okrenut, on je senka Boga a ta senka za nas predstavlja svetlost; dok crni trougao, sa jednim uglom okrenutim nagore, predstavlja božansku svetlost koja je za nas senka.

Tako ova dva trougla predstavljaju borbu između konačnog i beskonačnog koja se prenosi na pulsirajuće srce univerzuma.

Četvorougaona osnova predstavlja kocku nepromenljivih zakona. Dve poluge predstavljaju krajnje tačke polova; prstenovi kroz koje su one provučene su četiri mene civilizacije i ljudskog roda.

Na primer: jedan svet nestaje iz stvarnosti i tu ostavlja razlog postojanja jednog novog sveta, koji će biti progresivan ili regresivan, u zavisnosti od toga da li je prethodni bio uzlazan ili silazan, ali uvek u suprotnom smeru prema zakonu polarizacije.

Pet ukrasa koji se vide između dva krila izraz su nesaopštivog imena kojim upravlja razlog postojanja četiri slova božanskog imena, da bi se izrazilo da je sve što se nalazi u spoljašnjem biću prouzrokovano unutrašnjim bićem; u stvari, u ovom žrtveniku svi brojevi svih oblika združuju se da bi umnogostručili postojanje univerzalnog i večnog života: to je broj duše.

Taj oganj prolazi između životinja i svetli, i iz ognja izlazi munja.

Dvostruko kretanje spiralne svetlosti ovde je opisano izuzetnim prikazivanjima koja izazivaju čuda a u spisima svete magije predstavljena su uobičajenim karakterima.

I životinje trče i vraćaju se...

Zvezdana neba okreću se oko sebe.

... kao munja...

To kretanje u stvari proizvodi svetlost, a kružno trenje razvija elektricitet.

(13)

I dok gledah životinje...

Tj. četiri krajnje tačke neba,

... gle, točak jedan bejaše na zemlji uz svaku životinju...

Shvatio sam da mere Zemlje odgovaraju podeli neba.

... prema četiri lica njihova.

Zemaljskoj kugli odgovaraju četiri paralele kocke.

Obličjem i napravom bejahu točkovi kao boje hrisolitove.

To znači bezgranični i koji se šire do najudaljenijih tačaka zemljine kugle.

... obličjem i napravom bejahu kao da je jedan točak u drugom.

Prvi elementi prstenaste sfere, tj. ekliptike i ekvatora.

Kad iđahu, iđahu sva četiri svaki na svoju stranu, i idući ne skretahu.

Rotacija i sila zemljine teže.

I kad iđahu životinje, iđahu i točkovi uz njih;

Kretanje Zemlje koje odgovara godišnjim dobima.

I kad se životinje podizahu od zemlje, podizahu se i točkovi.

Podela neba na Zenit i Nadir, Apogej i Perigej.

... jer duh životinjski bejaše u točkovima.

Reka univerzalne i žive svetlosti.

I kad stanuvši spuštahu krila, čujaše se glas ozgo iz neba, koji bejaše nad glavama njihovim.

Božija reč uslovljava trajanje velikih perioda posle kojih se univerzum obnavlja.

I ozgo na onom nebu što im bejaše nad glavama, bejaše kao presto po viđenju kao kamen safir, i

na prestolu bejaše po obličju kao čovek.

Radi se o alegorijskoj figuri čoveka, koja nam daje ideju koja se odnosi na beskonačnu i nedosežnu suštinu Boga.

I videh kao jaku svetlost,

vatra, svetlost univerzuma, OD, OB i AUR kabalista. Etar uravnotežen svojom dvostrukom polarizacijom.

(14)

Sfera uzroka.

Sfera postanja.

... i u njoj unutra kao oganj naokolo od bedara gore, a od bedara dole videh kao oganj i svetlost

oko njega, kao duga u obliku kad je kiša, takva na oči bejaše svetlost unaokolo.

Dva kruga u jednom, središnja trojnost i sedam stepenova svetlosti.

To bejaše viđenje slave Božije na očima; i kad videh, padoh na lice svoje i čuh glas nekoga koji

govoraše. I reče mi: sine čovečiji, ustani na noge da govorim s tobom.

Prvi religiozni pokret čoveka je da padne ničice pred priviđenjima i prikazama. Naginjanje idolopoklonstvu obeležje je svih naroda na njihovim prapočecima. Ali posvećen čovek se diže i licem u lice posmatra alegorijski lik Boga. I upravo onda, kada je u stanju da ga stojeći obožava, Bog govori njegovom umu i razumu.

Ovo je sjajan i misteriozan uvod u Jezekijevo proročanstvo, sadržan u prvom poglavlju. Posvećeni čovek ovde pronalazi simbole visoke teologije, koje su sveštenici njegovog vremena omalovažavali i već zaboravili. Jezekij dalje kaže da ga je Bog načinio čuvarem njegovog naroda; on treba, po cenu smrti, da ga upozori na opasnosti koje mu prete; od tog trenutka sve ono što prorok bude učinio biće simbolička upozorenja upućena nevernom narodu Jerusalima i njegovim sveštenicima koji su zaboravili istinu i svoje dužnosti.

On na jednoj ploči crta plan Jerusalima i predstavlja ga opsednutim, kao što je uskoro trebalo da se dogodi; zatim se prepušta mučnom gladovanju, što predstavlja nestašicu koja će zadesiti okupirane Jevreje; hrani se običnim hlebom uprljanim najodvratnijim prljavštinama. Ovaj način propovedanja, koji je odgovarao preterano ushićenom karakteru orijentista, imao je za cilj da pobudi njihovu uobrazilju i da ih natera da shvate koliko je prorok zaista bio ubeđen u ono što im je nagoveštavao. Od osmog do dvanaestog poglavlja prorok opisuje skrnavljenje Hrama.

(15)

Da bi se bolje razumelo ovo skrnavljenje, treba znati da hram po svojoj arhitekturi i položaju predstavlja doktrinu istine, i da je Mojsije izričito zabranio da se u njemu klešu hijeroglifi i da se postavljaju slike kao što su to činili Egipćani koji su, u želji da umnogostruče simbole visoke teologije, doveli narod do strahovitog idolopoklonstva.

Neobrazovani ljudi poređenja rado shvataju kao razloge, a apstrakcije simbolizma kao materijalnu stvarnost.

Duh Izraela bio je obuzet mržnjom prema idolima i zbog toga, pošto su se udaljili od nacionalne tradicije, Samarićani su se izgubili, i deset otpadničkih plemena se kasnije pomešalo sa drugim narodima tako da se više nisu našli na kraju velikog izgnanstva.4

Samarićanski idoli bili su upravo hijeroglifske slike visokih poimanja kabale. Međutim, kako su Egipćani imitirali te slike, one su se kasnije pomešale sa grčkim i rimskim idolima i postale predmet poruge sofista iz epohe dekadentizma.

Evo kako su izgledale te slike:

Rempham ili goruća zvezda od koje je kasnije stvorena glava magarca.

Nisroch. Falus.

______________________________________________________________________________ 4 Samarićani su poreklom od azijskih robova koje su u ovu oblast doveli Asirci pri kraju VIII v. p.

n. e. i koji su se pomešali sa Izraelcima koji su tu bili nastanjeni.

(16)

Nibbas, isto što i Anubis. Sveštenička nauka,

crna magija. Demon Belial. Thartak ili Onochoetites. Nepoznavanje vere, koban život. Demon Astarot.

Azima, jarac, fizička ljubav. Nergal. Petao Sabe. Abraxas. Zmija Marsa. Filozofski zmaj.

(17)

Marcolis. Kubni kamen. Postojanost.

Sudbonosnost. Moloh. Anamalech, kao i Pegaz, reč za lepotu, kralj Analogije.

Succoth Benot, priroda, crna kokoš čarobnjaka. Adramelech, paun, svetski ponos. Pokušajmo da shvatimo Jezekijeve vizije ili opise koji se odnose na hram pravoga Boga.

(18)

P

POOGGLLAAVVLLJJEEVVIIIIII

I pruži kao ruku...

Ne ruku, već kao ruku, tj. snagu, čin.

... i uhvati me za kosu na glavi...

Što će reći za najuzvišenije težnje.

... I podiže me duh među nebo i zemlju...

U proročansko carstvo univerzalnih analogija.

... u utvari Božijoj...

Hoće reći uzvišenim nadahnućem.

...i odnese me u Jerusalim...

Na način zanesenjaka.

... na vrata unutrašnja koja gledaju na sever...

Vrata severa odgovaraju znaku i (Jod).

... gde stajaše idol od revnosti, koji teži ka predanosti.

Svaka slika koja se zamenjuje božanskim znakom i predstavlja neverstvo i religioznu izdaju.

A on mi reče: sine čovečiji, prokopaj ovaj zid.

Gledaj kroz njega kao što se gleda za vreme zanosnog sna.

(19)

I prokopah zid... I ušavši videh, i gle, svakojake životinje što gamižu i svakojaki gadni skotovi...

Bakarna zmija i četiri životinje iz hijeroglifa pretvorene u idole.

... i svi gadni bogovi doma Izrailjeva bejahu napisani po zidu svuda unaokolo.

Nečisti bogovi Samarićana crtani na magijskim znacima stvarali su lažne kabalističke oblike. Prorok zatim vidi starce i sveštenike kako nude tamjan idolima i u istom hramu vidi žene koje oplakuju Adonajevu smrt. Ozlojeđen, on revnosno obnavlja sjaj čuvenih kabalističkih slika koje je video na obalama reke Hevar.

Deseto poglavlje ponavlja misterije prvoga. Ono razumu čitalaca ponovo predstavlja zagonetno biće koje je Jedno sačinjeno od četiri oblilka, onaj problem Edipa koji se mnogo puta na razne načine ponavlja u sveštenim hijeroglifima staroga sveta.

U nastavku dajemo nekoliko takvih slika.

Amajlija starih Gnostika. Duh koji bdi: Dvostruka zmija - voda. Podređena materija ili pripitomljena volja:

Konj - zemlja. Sila i akcija: Lav - vatra. Promenljiv i prolazan oblik: Petao - vazduh.

Hermetički Simbol - Središna vatra, zemaljska

i vazdušna, koju pokreće voda.

Stara Grčka medalja.

Orao - vazduh: Nadahnuće. Čovek - zemlja: Misao. Žena - voda: Ljubav. Lav - vatra: Život i

njegove strasti.

Hermetički Simbol - Misterija središnje vatre

koja je stvorena udruživanjem zemlje, vazduha i vode.

Simbolističke slike bile su bliske posvećenima, ali neke od njih su bile čiste a neke nečiste. Dok neke predstavljaju vladavinu duha nad materijom i stavljaju figuru čoveka u središte životinjskih oblika da njima vlada, druge izražavaju vladavinu zle kobi i ljudski lik podređuju hijeroglifima nagona.

Tako Jezekij zamera lažnim prorocima i nedostojnim jeromonasima da su izvrtali i krivotvorili istinu.

On upoređuje sveti grad u kome su čuvane tradicije okultizma sa prostitutkom zavedenom lošim primerom svoje sestre. Jerusalim je želeo da podražava Samariju.

Svetovni simbolizam napunio je svetilište pravoga Boga idolima i čudovišnim figurama. On se poredi sa jalovom vinovom lozom koju treba iskoreniti i baciti u vatru.

(20)

Amajlija.

Petao - inteligencija. Konj - mašta i volja. Čovek - razum. Ovan - sudbonosni nagoni.

Inicijali znače: L - lux (svetlost); T - terra (zemlja); F - forma (oblik); C - caro (drag).

Amajlija - (starija, pripisuje se Sokratovim učenicima) - Silu predstavlja ovan, simbol univerzalnog rođenja i proleća. Petao: svetlost - inteligencija - vatra. Konj: zemlja - mašta - volja.

Ovan: vazduh - proleće - oblik. Čovek: meso - krv - voda.

Nerede u Jerusalimu i Samariji, predstavljene dvema ženama, prorok opisuje sa toliko energijje da, čitajući ga, i sami osećamo stid. Besramno idolopoklonstvo falusu oslikano je u svoj svojoj golotinji. Oolla i Ooliba se prostituišu sa svakim pridošlicom i traže gadne udove i životinjske zagrljaje.

Poglavlja XVI i XVII ovoga proročanstva puna su ovakvih zamerki i pretnji koje se ponavljaju i potvrđuju i u XVIII poglavlju. Dva grada prekršitelja dobila su imena Oolla i Ooliba što znači "šator" i "tabernakl". Jedno ime bez zamenice, a drugo sa prisvojnom zamenicom koja posebno pokazuje a se radi o tabernaklu Gospoda. Jezekij proklinje pet kraljeva proneveritelja i nevernike koji su potkupili i podjarmili Izrael. Ovo su njegove reči:

O Vavilonu: oholost. O Tiru: pohlepnost.

O Amonu: idolopoklonstvo. O Egiptu: ropstvo.

O Seiru ili Idumeji: poniženje.

Rođenje smrti. Slika reprodukovana samo u svetim hieroglifima.

(21)

Ove kletve zajedno sa onima koje je Jezekij izgovorio protiv Jerusalima i Samarije čine sedam posebnih delova proročanstva, a mi ćemo u Apokalipsi po Jovanu videti njima odgovarajuće, kada budemo objašnjavali sedam pečata, sedam truba, sedam pehara i sedam glava zveri.

Pošto je izrekao ove reči koje kao da su opustošile zemlju, Jezekij vidi svet kao ogromnu ravnicu u obliku kruga, prekrivenu okamenjenim kostima. Ljudski pepeo seme je novog života. Četiri osnovne sile udahnjuju ovom prahu novi život i od njega stvaraju novog čoveka. Tako nestaju samo istrošeni oblici i čovečanstvo se neumorno podmlađuje novim oblicima stvorenim od ostataka smrti.

Magijski znak vaskrsnuća. Tabla života i smrti. Smrt stvara život.

Masonski simbol. Smrt održava život.

Kao što se iz smrti stvara život, tako će se, po rečima proroka, roditi novi hram iz ruševina starog koji je oskrnavljen i upropašćen nedelima zlih sveštenika.

Rekli smo da Solomonov hram predstavlja kabalističku ili tradicionalnu teologiju Jevreja.

Same mere hrama bile su simboličke i u sebi su nosile svete brojeve. Tako svuda vidimo misterioznu trojnost; čitav hram bio je u obliku kvadrata ili piramide. Sastavljen je od tri kvadratna dela koja su postavljena jedan na drugi, sedam vrata kao u drevnoj Tebi, dok su osma bila nedodirljiva. To su bila ona koja se nisu smela otvoriti, osim za Mesiju.

(22)

Solomonov hram, kako je prikazan

u knjigama drevnog Izraela. Po Bibliji i Talmudu. Hram.

Opšta karta Hrama i njegovih oblasti,

po Flavius Josephus-u i Talmudu. Nar, glavni stub.

Izli dva stuba od meda...

I postavi te stubove u predvorju crkvenom, i postavivši desni stub nazva ga Jahin, potom postavivši stub levi nazva ga Voas.

Dvadeset i dva broja i dvadeset i dva slova. Stubovi su predstavljali afirmaciju i negaciju, duh i materiju, uzrok i posledicu, ideju i formu, čoveka i ženu, Elohim5 koji se suprotstavljaju jedni

drugima i nalik su jedni drugima. Kao piramide i kao sveti trougao.

... (jedan stub bejaše od osamnaest lakata u visinu) a unaokolo od dvanaest lakata;...

Dvanaest je broj godišnjeg ciklusa; to je broj stvaranja i ostvarenja. To je četiri pomnoženo sa tri, kvadrat pomnožen trouglom.

... jedan stub bejaše od osamnaest lakata u visinu...

Broj dogme i misterije. Deset je broj Sefirota,6 to jest čitave nauke, a osam broj deobnog dela. ______________________________________________________________________________ 5 Elohim je plural od Eloh; to je ime koje su Jevreji i Haldejci dali Vrhunskom Biću. (prim. prev.) 6 Vidi É. Lévi - Transcendentalna Magija.

(23)

Pregled Hrama.

Hram sa galerijama i ogradom prema svim drevnim spomenicima.

I navrh stubova namesti izrađeno cveće ljiljanovo.

Beli ljiljan predstavlja svetlost koja je kao cvet dogme i ostvarenje simbola.

I četiri stotine šipaka na dve pletenice.

Simbol lanca i harmonije bića, koji se sažima u jedinstvo, kao zrnevlje nara u jednom jedinom plodu, kao četiri stotine zrnevlja u jednom jedinom naru.

Univerzalni oblici se u spirali uzdižu i spuštaju oko jedinstva koje predstavlja svaki od stubova. Broj devet predstavlja trojnost zamišljenu i ostvarenu u tri sveta. U univerzumu se sve drži i sve je povezano poput venca.

Još jedan oblik božanske trojnosti. Pre nego što se sažmu u jedinstvo, brojevi se grupišu u tri reda. Ovo su članovi vrhunske jednačine, to je hijerarhijska harmonija koja se otkriva u oblicima, idejama i najuzvišenijim težnjama duše. Posle ove trostruke serije univerzalne sinteze, cveta sveti ljiljan, sjajno jedinstvo, bljesak univerzalne poezije. Iznad ovog cveta nalazi se nar svih narova, sinteza svih sinteza, božanski plod nauke. U atrijumu hrama nalazio se ogroman okrugli sud u obliku polulopte koji predstavlja more koje prekriva polovinu zemljine kugle. Ovaj sud, koji se zvao bakarno more, podupiralo je dvanaest bronzanih bikova raspoređenih tako da su u grupama od po tri sačinjavali krst čiji su vrhovi bili upereni na sve četiri strane sveta; bikovi predstavljaju Zemlju u toku dvanaest meseci jedne godine i večno proticanje vremena koje prolazeći, od uzburkane površine vode, obrazuje krug.

Bakarno More.

Velika posuda koja je služila za čuvanje zaliha u Hramu.

Ovo bakarno more predstavljalo je zalihu vode neophodnu sveštenicima i žrtvovanjima.

(24)

Tu se nalazilo i deset manjih sudova koji su služili za javno čišćenje grehova; nad ovim sudovima, bolje reći pod ovim sudovima, bile su naslikane figure četiri misteriozne životinje. Sudovi su bili poređani pet po pet ispred vrata hrama i predstavljali su deset jevrejskih saznanja koja su prethodila svakom izučavanju kabale.7

Sve ove simboličke figure velikih misterija nauke bile su određivane i izvršavane pod upravom Hirama. Moderni masoni još uvek oplakuju smrt graditelja ovog hrama da bi nas uverili kako je Solomonova uzvišena teologija pala u zaborav i kako je anarhistički duh potčinjenih radnika uništio Hiramovu genijalnost.

Hijeroglifski znak krsta, simbol imena koji u sebi sažima sva imena, slika četiri strane sveta i kvadrature kruga, odnosno kružnog kretanja kvadrata, dakle ovaj znak predstavlja i sadrži čitavu filozofiju i čitavu teologiju kabale. Tako Jezekij vidi znak koji ovaj anđeo crta na čelima izabranih i u razumu sveštenika. I svi oni koji ne budu nosili znak Tau moraju umreti, kao što umiru sve doktrine koje nisu zasnovane na večnoj istini.

Tau u modernom

jevrejskom jeziku. Sveti Tau.

Tau ezoterični. Tau narodni na prvobitnom je

nejevrejskom jeziku. Sveto Tau i vulgarno Tau, prema Rabbi Azariah-u.

Forma ove figure, Sveti Tau, prati nivo Hrama budućnosti.

______________________________________________________________________________ 7 É. Lévi - Ibid.

(25)

I upravo sledeći figuru svetoga Tau prorok crta plan hrama budućnosti.

Poslednjih pet poglavlja ove knjige posvećeni su opisu ovog hrama. On je slika univerzuma i odgovara magijskom znaku životinja i točkova.

Tako prorok kaže da mu se slava božja, onakva kakvu je video na obalama Hevara, prikazala još jednom i poslužila mu kao model da nacrta plan novoga hrama.

Filozofski Krst. Plan Hrama prema Jezekiju.

Jezekij želi da hram bude prototip univerzuma kojim upravlja teokratija koja vlada svetom zemljom.

On želi da Judeja bude podeljena kao i hram, a da svet bude napravljen prema slici Judeje.

On, dakle, nagoveštava dolazak hijerarhije inteligencija i istine koja će sva zemaljska carstva ujediniti u jedno.

Hram je stvoren po uzoru na božanski tetragramon i ima samo jednu ogradu od koje nastaju druge, uvek u kombinaciji broja četiri.

Spoljni oblik ograde je kvadrat sa upadnim uglovima, dok je unutrašnji oblik kružan.

Na hramu postoji četvoro vrata i četiri predvorja. Svako predvorje sadrži tri velike sale i oblikuje tri sjedinjene celilne zgrade, sve u svemu dvanaest, po uzoru na dvanaest meseci jedne godine i na broj izraelskih plemena. Hram je okružen jarkom u koji otiču vode iz četiri česme, po jedna ispod svakih vrata, što podseća na četiri reke koje oplakuju Zemaljski raj.

(26)

P

POOGGLLAAVVLLJJEEXXLL,,1188--2255

A taj pod pokraj vrata prema dužini vrata bejaše niži pod.

Potom izmeri širinu od lica donjih vrata do lica unutrašnjega trema spolja, i bejaše sto lakata ka istoku i severu.

I vrata koja bejahu ka severu na tremu spoljašnjem izmeri u dužinu i u širinu:

I bejahu tri dvorane tamo i tri amo, i dovratnici im i tremovi bejahu iste mere kao u prvih vrata; pedeset lakata bejaše u dužinu a u širinu dvadeset i pet lakata;

I bejahu prozori na njima i na tremovima njihovim, unaokolo kao oni prozori; pedeset lakata bejaše u dužinu i dvadeset i pet lakata u širinu.

Mere su analogne i sa svih strana odgovaraju merama od dvadeset pet, pedeset i sto lakata.

Videli smo da je prvi trougao, Solomonov,

predstavljao trougao sa vrhom na gore. šestara, slika proviđenja čiji su zakoni tačni Simbol koji odgovara simbolu masonskog kao brojevi i precizni kao geometrija.

Novi oblik masonskog znaka, analogan i slavni magijski znak poznat pod imenom

"Solomonov pečat".

Jezekij daje svom novom hramu oblik obrnutog trougla, koji je simbol jednak simbolu masonskog trouglog uglomera, slika istinske nauke koja u svim tačkama odgovara božanskoj tačnosti, tako da je hijeroglifski

oblik staroga hrama povezan sa oblikom hrama.

(27)

Unutar ovih kabalističkih mera nalazi se i nešto što nije ostvarljivo u arhitekturi, ali onda se radi o simbolu a ne o građevini. Građevina, koja istovremeno ima religioznu, naučnu i društvenu ulogu, je građevina velikog racionalnog jedinstva istine, stvarnosti, razuma i pravde, koji odgovaraju večnom biću i kojima upravlja Veliki Graditelj Univerzuma. Plan ili veličanstveni nacrt koji su uvek negirale ljudske strasti, sačuvan je u tajnim udruženjima ljudi upućenih u visoku kabalu, pa se i dan danas može naći među simbolima masonstva, koje je prihvatilo ove znake od cistercita i templara. Ovaj plan nazivaju filozofskim krstom i mi ćemo ga ovde u potpunosti predstaviti.

Ulaz u Jezekijev Hram prema masonskim dokumentima.

Jezekijevo proročanstvo je delo jednog reformatora; to je ono što bismo danas nazvali poemom preobražaja.

Autor od početka otkriva tajne stvaranja. On opisuje ujednačene sile prirode i dalje razvija kabalističku teoriju božanskog ideala, zamišljenog prema slici i prilici misterije prirode.

Fizika, metafizika i religija proroka podražavaju jedna drugu i obrazuju veličanstveno jedinstvo svetlosti. Oblici nebeskih životinja, točkovi koji se okreću jedni u drugima, sfere sjaja uravnotežene sferama vatre - sve ovo kreće se i zaustavlja u isto vreme, sve ovo potiče od dubine koja stvara preobražaj.

Prorok zatim sedam puta proklinje zemaljske prekršitelje i opisuje materijalizam u koji je pala službena religija. On protestvuje protiv svakog idolopoklonstva i oštro opisuje bludni život propale crkve, a zatim teši one koje je ovim ražalostio.

Iz dubine svake smrti on izvlači novu iskru života, on od čitavog sveta stvara veliku grobnicu koja treba da postane kolevka jednog novog naroda.

(28)

Čuje se reč: dašak života se spušta sa četiri strane neba i novi ljudski rod trepteći od radosti uspravlja se i upire pogled ka večnoj čistoti.

Upravo se kroz Jezekijevo proročanstvo visoka teologija Jevreja nadovezuje na hrišćanstvo. Ta teologija služila je kao osnov i uzor za Apokalipsu svetog Jovana, koja pod znacima kabale skriva najdublje tajne hrišćanske teologije.

Sveti Jovan nam neće, kao Jezekij, pričati o tajnama stvaranja; ono što nam on pre svega predstavlja je savršen čovek, čovek svetlosti, otelovljena reč, stvaralac moralnog sveta.

Upravo tu reč istine daje mu kabalistička nebeska inteligencija proroka Jezekija. On će zatim, korak po korak, slediti proroka Hebara; pošto je prikazao sedam svetlosti svetih brojeva koji predstavljaju sedam hrišćanskih vrlina, on će zaratiti protiv sedam brojeva koji su smrtni gresi predstavljeni sa sedam pečata knjige i sedam glava zveri.

I čuće se sedam truba koje će oglasiti pobedu istine; i on će videti kako se na zemlju proliva lekoviti sadržaj iz sedam pehara koji će izlečiti bolesti staroga sveta; on zatim vidi kako se pojavljuju sunce i mesec novoga neba i mlađane zemlje, čovek i društvo, Isus Hrist i njegova crkva, Anđeo Sunca i žena koja Mesec drži pod nogama. Na ovu ženu navaljuje zver sa sedam glava, greh sa svojim divljim nagonima; i u jednom trenutku će izgledati da ta zver pobeđuje. Sveti Jovan vidi izopačeno društvo u obliku prostitutke koja, ukrašena sa mnogo dijadema, sedi na zveri.

Ali ubrzo reč istine pobeđuje i čuje se glas koji kliče:

... pade, pade Vavilon veliki,...

... jer otrovnim vinom kurvarstva svojega napoji sve narode;

Sveti Jovan oslikava strahovite posledice kataklizme društva, zatim nam pokazuje novi Jerusalim koji se sa neba spušta na zemlju da bi Božija volja bila ostvarena na zemlji kao i na nebu.

Opis ovog novog Jerusalima sličan je Jezekijevom opisu. To je magijski znak apsolutne i univerzalne istine. To je ključ nauka i religije, to je hijeroglifska sinteza svih tekovina ljudskog roda.

(29)

I

I

I

I

D

D

E

E

O

O

A APPOOKKAALLIIPPSSAA I ILLIIOOTTKKRROOVVEENNJJEESSVVEETTOOGGJJOOVVAANNAA P PRREEDDGGOOVVOORRAAPPOOSSTTOOLLAA

Otkrivanje Isusa Hrista, koje dade njemu Bog, da pokaže slugama svojima šta će uskoro biti, i

pokaza, poslavši po anđelu svojemu Jovanu.

Koji svedoči reč Božiju i svedočanstvo Isusa Hrista, i šta god je video.

Blago onome koji čita i onima koji slušaju reči proroštva, i drže što je napisano u njemu; jer je

vreme blizu.

(30)

P PRRVVAASSLLIIKKAA S SEEDDAAMMCCRRKKAAVVAAIISSEEDDAAMMDDOOBBAA I IPPOOGGLLAAVVLLJJEE

Od Jovana na sedam crkava koje su u Aziji: blagodet vam i mir od onoga koji jeste, i koji bejaše i koji će doći;

Ime Jovan znači samilostan, plemenit i milosrdan. To je ime koje pristaje apostolu milosrđa.

Sedam crkava Azije predstavljaju sedam uzastopnih doba Univerzalne Crkve.8

... i od sedam duhova koji su pred prestolom njegovim.

Sedam duhova predstavljaju inteligencije sedmostrukosti.

Božansko biće je izvan svakog broja i svakog oblika, ono je ono što jeste što je bilo i što će biti. Ali mi možemo sebi da ga predstavimo kao jedinstvo koje upravlja silama, princip ravnoteže, kao ono što je predstavljeno trouglom.

Ravnoteža u samoj sebi jednaka je samoj sebi.

Visina je jednaka dubini. Širina onoga što je desno jednaka je širini onoga što je levo. Ovi odnosi predstavljeni su krstom i kvadratom čiji je broj četiri.

Tri i četiri je sedam. Tri pomnoženo sa četiri je dvanaest.9

I od Isusa Hrista, koji je svedok verni, i prvenac iz mrtvih, i knez nad carevima zemaljskim,

Pošto je on kao prvi, u apsolutnom smislu, ušao u večno ponovno rođenje.10

______________________________________________________________________________ 8 Azija ovde predstavlja Istok, tj. poreklo, svet uzroka; (Na početku beše reč) tako je i tamo gde je

misao Boga i pravednika; pošto je u početku sedam Elohima ili sedam umova stvaranja (On, Bogovi) koje je sam Bog tri puta stvorio. (Beleška J. Charrota.)

9 Presto Boga ili Onoga koji se ne imenuje, koji postoji tri puta. On sam je treći stepen svojih

nepromenljivih zakona gde vlada Sveto Trojstvo koje je on sam, i odakle se on prikazuje srcima; zatim, puta tri na četvrti stepen da bi se osnovala njegova univerzalna dogma, doveka. (Beleška J.

Charrota.)

10

Ovaj, u potpunosti verni svedok, koji sve ujednačuje božanskom žrtvom, koji će i mrtvima ponovo dati život, unoseći u dušu ljudima dobre volje koji su među mrtvima duh čiste ljubavi, to jest egoisti mrtvi u srcu, i religije ili mrtve doktrine zbog fanatičnog praznoverja i težnje da se materijalizuje sve ono što nije ništa drugo osim duha i života.

Sada je ercex večan, on je rođen pre nego što se rodio; u stvari, znak c u središtu Isusovog imena izražava suverensku inteligenciju univerzalne ravnoteže, koja svedoči o mudrosti božijoj u univerzalnoj suštini, gde je po zakonu podudaranja suprotnosti sve analogija i harmonija.

Mesto večnog obnavljanja koje simbolizuje slovo r, je tačka gde se jedna civilizacija okončava, a druga počinje na pepelu uništenja, ali može se obnoviti samo apsolutnom žrtvom. (Beleška

barona Spedalierija.)

(31)

... koji nas ljubi i umi nas od greha naših krvlju svojom; I učini nas careve i svestenike Bogu i ocu svome...

Savršen čovek posvećen u istinsku nauku sveštenik je i kralj na zemlji.

... tome slava i država na vek vekova.

Božansku moć večno će uravnotežavati pravda i milosrđe, snaga i ljubav koji se sažimaju u jednu jedinu reč: milosrđe.

Eno, ide s oblacima...

Doktrina, još uvek pokrivena velom senki simbolizma.

... i ugledaće ga svako oko, i koji ga probodoše;

Kasnije će ovo i sami Jevreji shvatiti.

... i zaplakaće za njim sva kolena zemaljska. Da, zaista. Ja sam A i Ω... govori Gospod koji jeste i

koji bejaše, i koji će doći, hvhi svedržitelj.

Prvi pečat. Pečat svetog Jovana.

Ja Jovan, koji sam i brat vaš i drug u nevolji i u carstvu i u trpljenju Isusa Hrista, bio na ostrvu

koje se zove Patam11za reč Božiju i za svedočanstvo Isusa Hrista.

Bio u duhu u dan nedeljni, i čuo za sobom glas veliki kao glas trube koja govoriše: što vidiš napiši u knjigu, i pošalji crkvama koje su u Aziji:

U Efes: crkva prvog doba

i u Smirnu: crkva drugog doba

i u Pergam: crkva trećeg doba

i u Tijatir: crkva četvrtog doba

______________________________________________________________________________ 11 Za vreme proganjanja koje je pokrenuo Domicijan protiv Judejaca i Hrišćana u poslednjim

godinama svoje vladavine (81-90), Jovan je bio inspirisan na ostrvu Patam, gde je napisao

Apokalipsu. (Beleška prevodioca.)

(32)

i u Sard: crkva petog doba

i u Filadelfiju: crkva šestog doba

i u Laokardiju: crkva sedmog doba.

Ovim dobima odgovara sedam anđela, sedam svećnjaka, sedam zvezda, sedam pečata, sedam pehara, sedam truba i sedam glava zveri.

Svako doba sastoji se od tri i po veka, jednog vremena, dva vremena i polovine jednog vremena. Ispunjenje Jevanđelja treba dakle da traje dvadeset četiri i po veka. To je broj i dvadeset i četiri ugledna starca i jednog perioda.

Brojeći dva i po dana hiljadu puta po jedan dan, treći dan biće dan vaskrsenja.

I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom;

Reč simbolizma ima misteriozno i skriveno značenje; treba se okrenuti da bi se značenje videlo.

... videh sedam svećnjaka zlatnih.

Zlato je najsavršeniji metal. On u simbolizmu odgovara svetlosti i istini. Sedam je, kao što smo već ranije objasnili, sveti broj.

I usred sedam svećnjaka kao sina čovečijeg...

Čovek je sinteza stvaranja; njegov lik uzet je ovde za sintezu svetlosti.

... obučena u dugačku haljinu, i opasana po prsima pojasom zlatnim,

Haljina koja ga pokriva je simbolizam: njena tačnost predstavljena je ovde pojasom od zlata.

A glava njegova i kosa bejaše bela kao bela vuna, kao sneg...

Belo je boja svetlosti, kosa je kao zraci misli.

... i oči njegove kao plamen ognjeni.

Oči upravljaju nad životom i nad toplinom.

I noge njegove kao med kad se rastopi u peći;

Napredak koji pročišćava doktrinu na zemlji.

... i glas njegov kao huk mnogih voda...

Reč istine oblikuje mišljenje mnoštva. Bujice mišljenja preinačuju verovanje.

I držaše u svojoj desnoj ruci sedam zvezda.

Sedam planeta kabalističkog neba.

...i iz usta njegovih izlaži mač oštar s obe strane,...

Simbolička reč uvek ima dva značenja.

... i lice njegovo bejaše kao što sunce sija u sili svojoj.

Lice je ogledalo čoveka; ono ovde predstavlja sintezu istine.

(33)

Drugi pečat. D DRRUUGGAASSLLIIKKAA N NEEBBOOIIKKNNJJIIGGAA S SEEDDAAMMPPEEČČAATTAA P POOGGLLAAVVLLJJEEIIVV--VVIIII

I gle presto stajaše na nebu, i na prestolu sedi neko. I onaj što sedi bejaše po viđenju kao kamen

jaspis i sard.

Ljudska figura izčezla je sa neba pošto je otelovljena reč došla na zemlju. Tako je ono što Judejci smatraju idolopoklonstvom samo, u stvari, transformacija simbola.

...i oko prestola bejaše duga po viđenju kao smaragd.

... Zeleno preovladava u hrišćanskoj dugi jer predstavlja sjaj dva zakona i dve boje.

(34)

Treći pečat.

Otvoreno nebo, 4 životinje, kamen jaspis, 24 starca.

I oko prestola bejahu dvadeset i četiri prestola; i na prestolima videh dvadeset i četiri starešine...

Dvanaest patrijarha i dvanaest apostola - dvadeset i četiri tačke koje sačinjavaju kabalističko ime Jehove.

Shema hamphoras ili analiza božanskog imena.

... i nasred prestola i oko prestola četiri životinje, pune očiju spreda i otpozadi.

Sve sile su dvostruke, one se sažimaju u središtu sveta i zrače prema četiri strane sveta.

Životinje sa mnogo očiju predstavljene ovim silama su sazvežđa zmije i orla, lava i bika koja dele astralno nebo na četiri dela.

I videh u desnici onoga što sedi na prestolu knjigu napisanu iznutra i spolja, zapečaćenu sa sedam pečata.

Sveti spis ima dvostruko značenje, ezoterično i egzoterično; unutrašnje i spoljašnje značenje.

I niko ne mogaše... da otvori knjigu ni da pogleda u nju.

Tajne božanske kabale bile su izgubljene a misteriozno značenje spisa sakriveno i za sveštenika i za narod.

... evo nadvladao je lav...

Hrist, ostvarujući božanski zakon, postaje gospodar zakona.

On uništava poroke i neznanja koja zatvaraju knjigu i razbija jedan po jedan, sedam pečata.

(35)

Knjiga Istine sa sedam pečata.

I videh kad otvori jagnje jedan od sedam pečata, i čuh jednu od četiri životinje gde govori kao

glas gromovni: dođi i vidi.

On izvlači iz obamrlosti ljudski rod otkrivajući snagu morala i pojavljuje se kao kralj i osvajač.

I kad otvori drugi pečat, čuh drugu životinju gde govori: dođi i vidi!

I izađe drugi konj, riđ, i onome što sedi na njemu... dade mač veliki.

Pravda se javlja na svetu, zavist se protiv nje bori, spremaju se velike revolucije, eto i Atiline najezde.

I jedan od starešina reče mi: ne plači,...

Onaj koji se nalazio pored simbola lava.

(evo nadvladao je lav) koji je od roda judinog.

Znači, evo snage kraljevske porodice Izraela.

I videh, i gle, nasred prestola... jagnje...

Božanska snaga za vladavine Jevanđelja ogleda se kroz krotkost i nevinost.

... kao zaklano...

Spasitelj se žrtvuje za sve i krvlju svoje sopstvene žrtve sprečava krvave žrtve drugih.

... i imaše sedam rogova, i sedam očiju, koji su sedam duhova...

Sedam rogova predstavljaju snagu svih vrlina, a sedam očiju sjaj sedam svetlosti.

- kad otvori treći pečat, čuh treću životinju kako govori: dođi i vidi.

- videh, gle, konj vranac i onaj što sedi na njemu imaju merila u ruci svojoj.

I kad otvori četvrti pečat, čuh glas četvrte životinje kako govori: dođi i vidi.

(36)

Četvrti pečat.

I videh, i gle, konj bled, i onome što sedi na njemu bejaše ime smrt, i pakao ide za njim.

Orgije staroga sveta donele su bedu. Uzdržanost je lek ovoj muci. Vino i ulje treba poštovati; znači ostaje lek za rane u religiji koja daje utehu.

Zatim hrišćanski heroji pobeđuju zbog blagosti srdžbe i smrti.

Smrt i pakao predstavljaju najstrašnije mučenje za ljude, oni su najveći neprijatelji koje je pobedila moć Spasitelja.

I kad otvori pečat, videh pod oltarom duše pobijenih za reč Božiju i za svedočanstvo koje imaju.

Ovde se otkriva zajedništvo duše. Pravednici neće naći spokoja sve dok se pravda ne zadovolji. Sveti neće naći utehu i neće biti srećni sve dok njihova braća na zemlji ne budu srećna.

I povikaše glasom velikim govoreći: dokle, gospodaru sveti i istiniti! Ne sudiš i ne kaješ krvi naše

na onima što žive na zemlji?

I date bejahu svakome od njih haljine bele,...

Pravednici pate sa nama, ali oni imaju dokaz svoje nevinosti i sigurni su u pobedu pravde.

... i rečeno im bi da počinu još malo vremena, dokle se navrše i drugari njihovi i braća njihova, koji valja da budu pobijeni kao i oni.

Posle borbe slobodne svesti protiv progona, doći će borba ljudskog dostojanstva protiv despotizma, borba poretka protiv anarhije. Sve dok se hrišćanstvo ne učvrsti na zemlji, mučenici će čekati i neće moći da uživaju u miru nebeske sreće.

I videh kad otvori šesti pečat, i gle, zatrese se zemlja jako, i sunce posta crno kao vreća od

kostreti.

(37)

Pečat oholosti je uništen, vera se otkriva, nebo se menja, a stara svetla postaju tama.

... i mesec posta kao krv.

Krv mučenika obeščastila je stari simbolizam. Religiju staroga sveta obeščastila je okrutnost gonitelja.

Šesti pečat.

Crno sunce, mesec i zvezde krvave padaju.

I zvezde nebeske padoše na zemlju kao što smokva odbacuje pupoljke svoje kad je veliki vetar zaljulja.

Bogovi odlaze, a njihovi likovi, kojima su stari narodi nastanjivali nebo, nestaju. Drvo verovanja je poljuljano i truli plodovi padaju na zemlju.

Mesec između sedam planeta kao novac carice Faustine.

(38)

I nebo se izmače kao knjiga kad se savije...

Knjiga prirode se za trenutak zaustavlja, nejasni strahovi se šire; izgleda da se svet bliži svome kraju.

I carevi zemaljski... sakriše se... I govoriše gorama i kamenju: padnite na nas, o sakrite nas od lica onoga što sedi na prestolu i od gneva jagnjetovog.

Sveti Jovan zatim vidi na četiri strane neba četiri anđela koji zadržavaju četiri vetra: to znači simbol četvorostrukosti koja vlada tokovima života. Onda se u pravcu istoka pojavljuje anđeo koji nosi božanski pečat, to je Tau Jezekija i krst hrama i stega koji su predstavljeni sa dvanaest plemena Izraela. Dvanaest hiljada ljudi svakog plemena označeno je ovim znakom koji je kao obred posvećenja i jedinstvo istine. Oni su apostoli sveta; posle njih dolazi bezbrojno mnoštvo svih naroda; nebo se otvara čitavom ljudskom rodu, pročišćenom od velilkih muka. Beda je pobeđena, milosrđe je pobednik, univerzalno milosrđe pokidalo je sve lance i uništilo sve zidove, svi su obučeni u belo, u boju jedinstva, svetlosti i čistote; otkupljenje sveta je završeno.

I kada sedmi pečat bi uništen, nastade nebeska tišina.

Sedmi pečat. Konzumacija.

Bog odmara nakon što je stvorio čoveka po drugi put.

Prva truba. Anđeo Mihael.

(39)

T TRREEĆĆAASSLLIIKKAA S SEEDDAAMMTTRRUUBBAA P POOGGLLAAVVLLJJEEVVIIIIII--XXVV

I videh sedam anđela koji stoje pred Bogom,...

Znači sedam inteligentnih moći koje predstavljaju svete brojeve tri i četiri, od kojih je sastavljena božanska sedmostrukost.

... i dade im sedam truba...

Svaka sila mora da poseduje svoj zvučni i svetlosni izraz. I prvi anđeo, Mihailo - anđeo istine,

zatrubi i objavi reč jevanđelja, i posta grad i oganj, i pomešani s krvlju padoše na zemlju.

Dižu se oluje; hladnoća i toplota se sjedinjuju u borbi protiv harmonije i padaju pobeđene svojim naporima.

I trećina zemlje izgore...

Kada je jedan oblik uništen, dva uvek ostaju.

... i trećina drva izgore...

Ona što ne mogu da se odupru toploti i hladnoći.

...i svaka trava zelena izgore.

Ono što sasvim nestane upravo je trava koja se, međutim, uvek iznova obnavlja.

I drugi anđeo, Gabriel - kralj tajni, zatrubi, najavljujući novu dogmu, i kao da velika gora ognjem zapaljena pade u more,...

Druga truba. Anđeo Gabriel.

(40)

Dogma je za narode istovremeno i hridina i svetionik.

... i trećina mora posta krv.

Fanatizam se razbuktao, krv se proliva. Krv muka i velikih žrtava.

I pomre trećina stvorenja koja žive u moru.

More predstavlja uzburkana i nadošla mišljenja naroda, ribe iz mora su ideje i organizacije koje nastaju i koje žive od mišljenja. Ideje i organizacije umiru.

... i trećina lađi propade.

Lađe predstavljaju civilizacije i narode; kada su dvoje u sukobu, jedan od njih mora da nestane, ali ravnoteža se ponovo uspostavlja univerzalnim zakonom trajnosti i uvek ostaju dva da bi ponovo uspostavili ravnotežu.

I treći anđeo, Rafael - kralj nauke je onaj koga kabalistička knjiga takođe naziva Hermesom,

zatrubi, objavi tajne i pade s neba velika zvezda, koja gori kao sveća, i pade na trećinu nivo reka i

izvori vode.

Treća truba. Anđeo Rafael.

Goruća zvezda pada na izvore ideja, ali se tajne ne otkrivaju bez gorkih iskušenja.

I ime zvezde bejaše Pelen;... i mnogi ljudi pomreše od vode, jer bejahu gorke.

Posvećenje je potrebno i istinu je potrebno učiti hijerarhijskim redom; ono što daje život jakima može isto tako donositi smrt slabima; i ne mogu se svi jednako hraniti istim hlebom i pojiti istim vinom.

Dakle, svako otkrovenje ima svoju sudbonosnu stranu; spasenje jednih i uništenje drugih.

(41)

I četvrti anđeo, kralj sveštenika i kraljevstva, zatrubi, objavi novi zakon, i udarena bi trećina sunca, i trećina meseca, i trećina zvezda,...

Četvrta truba. Anđeo Saquiel-Melec. Svetla sveta se menjaju. Poražene vlasti pomračene su.

... da se smrači trećina njihova, i trećina dana da ne svetli, tako i noći.

I videh, i čuh jednog anđela gde leti posred neba...

Simbol despotizma koji pobeđuje u revolucijama i koji objavljuje nove nesreće na svetu.

... i govori glasom velikim: teško, teško, teško onima koji žive na zemlji od ostalih glasova trubljenja trojice anđela, koji će trubiti.

Poslednja iskušenja su najteža jer bi trebalo da budu odlučujuća i uspešna.

I peti anđeo, anđeo koji upravlja planetom Jupiter i koji vlada kraljevstvima i kraljevima

zemaljskim, zatrubi.

(42)

Peta truba. Anđeo Anael.

Objavi političku istinu Jevanđelja, to jest vladavinu pravde i bratstva.

... i videh zvezdu gde pada s neba na zemlju,...

Ljudski razum ponižen pohlepom.

... i dade joj ključ od vrela bezdana;

To jest sposobnost da se materijalizam pobudi varljivim rečima.

... i iziđe dim iz bunara kao dim velike peći,...

Sumnja poplavi zemlju.

... i iz dima iziđoše skakavci na zemlju.

Znači razvrati koji proždiru a koje materijalizam čini vladarima sveta. Ljudi osećaju jaram u imenu pravde i pre svega žele da oslobode svoje poroke.

... i na glavama njihovim kao krune od zlata i lica njihova kao lica čoveka. I imaju kose kao kose

žena,...

Pohlepa, raskoš, blud.

...i data im bejaše oblast da rukovode ljudima pet meseci.

I imahu nad sobom cara anđela bezdana...

Njihov vladar je anđeo ponora koji se zove anđeo smrti.

I šesti anđeo, anđeo planete Saturn, usamljenosti i suza, zatrubi.

(43)

Šesta truba. Anđeo Cassiel. Daje znak za početak revolucije.

(44)

Religiozni Duh Čoveka. Sedma truba.

Anđeo nadahnjivač.

Veliki magijski znak večne svetlosti čiji su simboli sunce i čovek

- sinteza jedinstva kojoj odgovaraju sedam glasova analize.

Religiozni Duh Žene. Sedma truba.

Veliki magijski znak svetlosti izražen simbolima meseca i žene.

I čuh glas... Gde govori šestome anđelu... i odreši četiri anđela...

Četiri biča koja uništavaju.

... koji bejahu prepravljeni na sat, dan, i mesec,...

Jer ništa se u prirodi ne dešava slučajno.

...da pobiju trećinu ljudi.

To jest najslabije u hijerarhijskom redu trojnosti.

I broj vojnika na konjima bejaše dvesta hiljada hiljada, i čuh broj njihov.

I tako videh u utvari konje, i one što sedi na njima, koji imaju oklope ognjene i plavetne i sumporne;

Crveni oganj, sumpor je bio žut i beo, hijacint ljubičast i plav - tri boje.

(45)

... i glave konja njihovih bejahu kao glave lavova,

Bes i snaga koja sudbonosno vuče revolucionare.

... i iz usta njihovih izlaži oganj i dim i sumpor.

Svi principi pomešani: tama, svetlost i toplota.

... jer repovi njihovi bejahu kao zmije i imaju glave, i njima idu.

Posledice revolucije sudbonosne su i smrtonosne.

I videh drugog jakog anđela gde silazi s neba.

Posle velike revolucije dolazi veliko otkrovenje.

... koji bejaše obučen u oblak...

Senke simbolizma.

... i duga bejaše na glavi njegovoj,...

Univerzalno rastavljanje svetlosti.

... i lice njegovo bejaše kao sunce,...

Spajanje i jedinstvo u središtu sjaja.

... i noge njegove kao stubovi ognjeni;

Prirodne sile osnov su otkrovenja.

... i metnu svoju desnu nogu na more, a levu na zemlju.

Predstavlja postojanu i pokretnu silu.

I povika glasom velikim, kao lav kad riče; i kad on povika, govori sedam gromova glasove svoje.

Na reč jedinstva, koju je objavila pobednička moć tame, odgovaraju sedam glasova prirode. To jest sve istine nastale u rastavljanju i spajanjem dozvane u jedinstvo.

Na prethodnoj strani nalazi se veliki magijski znak direktne svetlosti čiji su simboli sunce i čovek, kao i magijski znak svetlosti izražen simbolima meseca i žene. Kod čoveka glava predstavlja razum, a kod žene utroba, jer je sva njena slava u materinstvu.

I dade mi se trska kao palica govoreći: ustani i izmeri crkvu Božiju i oltar.

Hram i njegove mere alegorijske su. Mere oltara odgovaraju merama hrama, sve je verno božanskim simbolima.

... i one što se klanjaju njoj.

Ove mere jednake su merama čoveka i predstavljaju ljudski rod.

A portu što je izvan crkve, izbaci napolje, niti je meri, jer je data neznabošcima;

Atrijum je spoljnje obeležje, to je prosti oblik vere.

I daću dvojici svojih svedoka i proricaće hiljadu i dvesta i šezdeset dana obučeni u vreće.

Ilija, žrtva predanosti, Enoh, žrtva nauke. Ilija je stvoritelj opravdanog protesta koji odoleva samovolji zlih popova i zlih kraljeva, on je stvoritelj Svetog Bernarda i Savonarole. Enoh predstavlja kabalističku nauku. U stvari, prvobitni ključevi okultizma, sveti znaci i sveštenički brojevi, pripisuju se ovom patrijarhu.

(46)

I otvori se crkva Božija na nebu, i pokaza se život zaveta njegova u crkvi njegovoj,...

Proroku je data spoznaja simbola.

Žena obučena u sunce.

Religija ili crkva kao vid nestvorene mudrosti.

... i mesec pod nogama njenim.

Ona se nalazi iznad onoga što se menja.

... i na glavi njenoj venac od dvanaest zvezda.

Njena misao nalazi se u središtu nebeskog kretanja, u središtu znakova zodijaka.

... i bejaše trudna, i vikaše od muke, i mučiše se da rodi.

Svaka religija rađa novu nauku i novi svet. To je religija žrtvovanja, kazne i njihovih težina, religija propovedi i njihovih večitih uzvika.

- pokazao se drugi znak na nebu,...

Znak nagonske i surove sile.

Aždaja ili surovi nagon.

... i gle, velika crvena aždaja, koja ima sedam glava, i deset rogova; i na glavama njenim sedam kruna.

Sedam glava predstavljaju sedam smrtnih grehova, deset rogova nepokornost prema deset Božijih zapovesti, a sedam kruna pobedu greha u ljudskim prosvećenjima.

I aždaja stajaše pred ženom koja hteše da se porodi, da joj proždere dete kad rodi.

Zlo napade ženu zbog njene slabosti, a ona je sveta zato što treba da postane majka.

I rodi muško, sina, koji će spasti sve narode s palicom gvozdenom;

(47)

Žena je majka Boga ljudskoga roda. Ona je kraljica majka sveta. Ono što se kaže za nju, može se reći za društvo i za crkvu čiji je ona živi izvor.

I posta rat na nebu.

Verovanja novoga sveta bore se protiv verovanja staroga sveta.

I zbačena bi aždaja velika,... i zbačena bi na zemlju,

Idoli staroga sveta predstavljaju sudbonosnu silu prirode. Elektromagnetna vatra predstavljena je u svim teogonijama krilatom zmijom ili aždajom. Ova sila prestala je da se smatra prvim principom i potpala je pod vlast materije.

Pokvareni sveštenik. Propovednik satane.

i... progoni ženu...

Ona ostaje podložna magnetnim uticajima.

I ženi bejaše data dva krila orla velikoga...

Ženi je dato da moli i da se mišlju uzdigne iznad magnetskih uticaja njenog osetljivog i razdražljivog organizma.

I ispusti zmija za ženom iz usta svojih vodu kao reku,... i ode da se pobije s ostalim semenom njenim.

(48)

Uzvišeni duhovi biće izloženi svim podsmesima i svim odbacivanjima i obožavaće se samo materijalna vrednost.

Ako ko ima uho, neka čuje.

Ko u ropstvo vodi, biće u ropstvo odveden.

Ko nožem ubije, valja da on nožem bude ubijen. Ovde je trpljenje i vera svetih.

Prema nepromenljivom zakonu ravnoteže svi prestupi prouzrokuju suprotne prestupe: zlo se kažnjava zlom, nasilje izaziva nasilje. Prestup nosi sa sobom kaznu i onaj ko tiraniše, pre ili kasnije biće tiranisan.

Ko ima um, neka izračuna broj zveri: jer je broj čovekov i broj njen šest stotina i šezdeset šest.

Šest, broj dana u nedelji je broj vremena kao što je sedam broj koji predstavlja večnost.

Šest predstavlja ravnotežu u konačnom, to je tri uravnoteženo brojem tri, to jest borba duše protiv materije.

Privremena vlast zveri. Sinteza učinjenog zla.

Stari kabalisti priznavali su tri duhovna elementa u ljudskoj duši: PSICHE, NEFESH,

NESHAMAH, tj. osećajnu dušu, razumnu dušu i čisti duh. Tri oblika duše odgovarala su trima

svetovima: materijalnom, duhovnom i božanskom, a njima u materiji odgovarala su tri osnovna, izvorna oblika: so, sumpor, živa.

(49)

U kabali je broj šest predstavljen sa dva trougla koja, kada se sjedine i kada im se da zajedničko središte predstavljeno brojem sedam, oblikuju Solomonov pečat. Ti trouglovi ne mogu oblikovati ni jedan pravilan oblik ako im se kao središte ne može dati broj sedam.

Vizija Daniela. Četiri oblika đavolje sfinge.

Tajanstveno jagnje.

Ovan, solarna slika novog otkrovenja. Domaćin žrtvovanja.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :