GUIA APRENDIZAJE INTROD IMPORTANC TGIA DESARR REGION

15  Descargar (1)

Texto completo

(1)

FUENTES Y ORIGEN: WIKIPEDIA. RECOPILÓ: LUIS A. AMAYA Q. Página 1

I

I

N

N

S

S

T

T

I

I

T

T

U

U

C

C

I

I

Ó

Ó

N

N

E

E

D

D

U

U

C

C

A

A

T

T

I

I

V

V

A

A

T

T

É

É

C

C

N

N

I

I

C

C

A

A

S

S

A

A

N

N

T

T

A

A

C

C

E

E

C

C

I

I

L

L

I

I

A

A

Á

Á

R

R

E

E

A

A

D

D

E

E

T

T

E

E

C

C

N

N

O

O

L

L

O

O

G

G

Í

Í

A

A

E

E

I

I

N

N

F

F

O

O

R

R

M

M

Á

Á

T

T

I

I

C

C

A

A

NOMBRE:……….….……..CURSO:……….. PERIODO:…….. FECHA:……….... ORIENTADOR: ING/LIC. LUIS ARMANDO AMAYA Q.

L

LA

A

I

IM

MP

P

OR

O

R

TA

T

AN

N

CI

C

IA

A

D

DE

E

L

LA

A

T

TE

EC

C

NO

N

OL

LO

OG

Í

A

A

E

EN

N

E

EL

L

D

DE

ES

S

AR

A

RR

RO

OL

LL

LO

O

D

DE

E

L

LA

A

R

RE

E

GI

G

ÓN

N

-

-

I

IN

N

TR

T

R

OD

O

DU

U

CC

C

CI

I

ÓN

Ó

N

D

Deessddee qquuee ssee ttiieennee rreeggiissttrrooss ddee llaa vviiddaa ddeell sseerr

h

huummaannoo,, llaa tteeccnnoollooggííaa hhaa ssiiddoo uunnaa ddee llaass

p

prriinncciippaalleessccllaavveessddeellaaeevvoolluucciióónnccoommoossoocciieeddaadd.. S

Siinnllaassddiiffeerreenntteess tteeccnnoollooggííaassqquueehhaaddeessaarrrroollllaaddoo

e

ell hhoommbbrree llaa vviiddaa hhooyy eenn ddííaa nnoo sseerrííaa ccoommoo llaa c

coonnoocceemmooss,, pprroobbaabblleemmeennttee sseegguuiirrííaammooss vviivviieennddoo e

enn ccuueevvaass yy ttoottaallmmeennttee aa oobbssccuurraass ccuuaannddoo lllleeggaa

l

laa nnoocchhee.. DDeessddee llaass aannttoorrcchhaass ccoonn llaass qquuee eell h

hoommbbrreeffuuee ccaappaazzddeessaalliirr aa llaaoobbssccuurriiddaadd,,llaa aaggrriiccuullttuurraaqquuee vvoollvviieerroonn aallhhoommbbrreesseeddeennttaarriioo,,llooss s

siisstteemmaassddeerriieeggooddeellaaaannttiigguuaa MMeessooppoottaammiiaa,,llaass mmaaqquuiinnaassaavvaappoorr ddeellssiiggllooXXVVIIII,,eellpprriimmeerr ffooccoo d

deeTThhoommaassÉÉddiissoonn,,eellpprriimmeerr aauuttoommóóvviillccoonnssttrruuiiddooppoorrKKaarrllBBeennzz ,,hhaassttaalloossSSmmaarrttpphhoonneessddeehhooyy e

enn ddííaa llaa tteeccnnoollooggííaa eess eell mmoottiivvoo ddee mmaayyoorr ccaammbbiioo eenn llaa ssoocciieeddaadd.. SSii ppeennssaammooss ccoommoo eess qquuee t

tooddooss llooss aappaarraattooss aa llooss qquuee ssoommooss ddeeppeennddiieenntteess ttiieenneenn uunnaa hhiissttoorriiaa ddeettrrááss ttaann ccoommpplleejjaa yy

m

muucchhaass vveecceess ttaann aavvaannzzaaddaa qquuee nnii ssiiqquuiieerraa ssaabbeemmooss ccóómmoo eess qquuee llaass ccoossaass ffuunncciioonnaann,, eessttooyy s

seegguurroo qquuee nnooss ssoorrpprreennddeemmooss.. PPoorr eejjeemmpplloo eell iinntteerrnneett,, ¿¿CCóómmoo eess qquuee ffuunncciioonnaa eessttaa rreedd ddee i

innffoorrmmaacciióónn ddoonnddee iinntteerraaccttuuaammooss llaa mmaayyoorrííaa ddee llooss sseerreess hhuummaannooss?? ¿¿CCóómmoo eess qquuee ddeessddee n

nuueessttrroo cceelluullaarr,, qquuee nnoo eessttáá ccoonneeccttaaddoo ffííssiiccaammeennttee ccoonn nnaaddaa,, eessccrriibbiimmooss uunn mmeennssaajjee yy eenn s

seegguunnddoossoottrraappeerrssoonnaarreecciibbeeeellmmeennssaajjeeddeelloottrroollaaddooddeellmmuunnddoo,,ppoorrmmeeddiiooddeennaaddaaffííssiiccaammeennttee v

viissiibbllee??.. LLooss aavvaanncceess tteeccnnoollóóggiiccooss ssee hhaann vvuueellttoo uunnaa ppaarrttee eesseenncciiaall ddee nnuueessttrraass vviiddaass.. PPaarraa e

enntteennddeerrppoorrqquuéé,,ssoolloobbaassttaaccoonnmmiirraarraannuueessttrrooaallrreeddeeddoorryyvveerrqquueeeennttooddoommoommeennttooyyccoonntteexxttoo e

essttaammoossrrooddeeaaddoossppoorreellllaa;;yyaasseeaaqquueeeesstteemmoossttrraabbaajjaannddooooddeessccaannssaannddoo,,ssiieemmpprreeeessttáápprreesseennttee p

paarraahhaacceerrnnuueessttrraassvviiddaassmmáásssseenncciillllaass..

E

Ellddeessaarrrroollllooddeeaallttaatteeccnnoollooggííaahhaaaayyuuddaaddooaaccoonnqquuiissttaarrllaassbbaarrrreerraassddeeccoommuunniiccaacciióónnyyrreedduucciirrllaa b

brreecchhaaeennttrreellaaggeenntteeddeettooddooeellmmuunnddoo..LLoosslluuggaarreesslleejjaannoosssseehhaannvvuueellttoommáásscceerrccaannoossccaaddaavveezz y

y eennccoonnsseeccuueenncciiaaeellrriittmmoo ddeevviiddaahhaa aauummeennttaaddoo..LLaassccoossaassqquuee aanntteess ttaarrddaabbaannhhoorraassppaarraa sseerr c

coommpplleettaaddaass,, ssee ppuueeddee hhaacceerr eenn ccuueessttiióónn ddee sseegguunnddooss eenn llaa aaccttuuaalliiddaadd.. EEll mmuunnddoo eess mmááss p

peeqquueeññoo yy llaa vviiddaa eess mmuucchhoo mmááss rrááppiiddaa.. EEssttooss aavvaanncceess tteeccnnoollóóggiiccooss ttiieenneenn ccoommoo rreessuullttaaddoo b

beenneeffiicciioossppaarraalloossppaaíísseessqquueeddeessaarrrroollllaanneessttaassnnuueevvaasstteeccnnoollooggííaassyymmuucchhaassvveecceesssseeccrreeeeqquuee l

laatteeccnnoollooggííaaeess ddeerriivvaaddaaddeeuunnaaggrraanneeccoonnoommííaa,,ppoorrllooppaaíísseessddeepprriimmeerrmmuunnddooqquueeccuueennttaannccoonn e

essttaassccaarraacctteerrííssttiiccaass mmuuyy aavvaannzzaaddaass,,ppeerroo llaa rreeaalliiddaaddeess qquueeuunnaa ggrraann eeccoonnoommííaaeess ddeerriivvaaddaa ddee u

unnmmeejjoorrddeessaarrrroollllootteeccnnoollóóggiiccoo..PPoorreessttaarraazzóónnllaatteeccnnoollooggííaaeessffuunnddaammeennttaallppaarraaeellddeessaarrrroollllooeenn u

unnaassoocciieeddaadd,,ccllaarroosseejjeemmpplloossssoonn EEssttaaddoossUUnniiddooss,,qquueesseevvoollvviióóuunnaappootteenncciiaappoorrqquueeddeessccuubbrriióó n

nuueevvaassyymmeejjoorreessffoorrmmaassddee eexxttrraaeerr ppeettrróólleeoo,,yy CChhiinnaaqquuee eessuunnaappootteenncciiaa ppoorrllaa tteeccnnoollooggííaaqquuee t

tiieenneeppaarraapprroodduucciirroobbjjeettoossaapprreecciioossmmuucchhoommáássbbaajjoossqquueellaaccoommppeetteenncciiaa..

D

Deebbiiddoo aa ssuu aapplliiccaacciióónn,, nnuueessttrroo nniivveell ddee vviiddaa hhaa mmeejjoorraaddoo,, ppuueess llaass nneecceessiiddaaddeess ssee ssaattiissffaacceenn c

coonnmmaayyoorrffaacciilliiddaadd..DDeemmaanneerraaggeenneerraallttooddaassllaassiinndduussttrriiaasssseevveennbbeenneeffiicciiaaddaassppoorreellllaa,,yyaasseeaallaa m

meeddiicciinnaa,,eellttuurriissmmoo,,llaaeedduuccaacciióónn,,eelleennttrreetteenniimmiieennttooeennttrree mmuucchhooss oottrrooss..AAddeemmáássllaass eemmpprreessaass h

haannccrreecciiddoo yyssee hhaannhheecchhoommáásseeffiicciieenntteess,,aayyuuddaannddoo aa llaaccrreeaacciióónnddeennuueevvaassooppoorrttuunniiddaaddeessddee

(2)

FUENTES Y ORIGEN: WIKIPEDIA. RECOPILÓ: LUIS A. AMAYA Q. Página e

emmpplleeoo.. LLaa aapplliiccaacciióónn ddee llaa tteeccnnoollooggííaa hhaa

i

immppuullssaaddoo llaa iinnvveessttiiggaacciióónn eenn ccaammppooss qquuee vvaann d

deessddeellaaggeennééttiiccaahhaassttaaeelleessppaacciiooeexxttrraatteerrrreessttrree..

E

Enn llaa vviiddaa ddee llaa ssoocciieeddaadd mmooddeerrnnaa,, llaa tteeccnnoollooggííaa

e

ess aallggoo iinnddiissppeennssaabbllee.. DDee hheecchhoo,, llaa mmaayyoorr ppaarrttee d

dee llooss eessffuueerrzzooss cciieennttííffiiccooss ssee cceennttrraann eenn llaa

c

crreeaacciióónn ddee nnuueevvaass tteeccnnoollooggííaass qquuee ccuubbrraann llaass

n

neecceessiiddaaddeess ddee llaa ssoocciieeddaadd yy ccoonnssiiggaann eelleevvaarr eell

n

niivveellddeebbiieenneessttaarr..EEssoossoobbrree eellppaappeell,,ppoorrqquueennoo

s

siieemmpprreellaatteeccnnoollooggííaasseeuussaaccoonneellffiinnpprreevviissttoonnii s

see ddiisseeññaa ppaarraa mmeejjoorraarr llaa vviiddaa hhuummaannaa ((eexxiisstteenn

e

exxcceeppcciioonneess iimmppoorrttaanntteess,, ccoommoo llaass tteeccnnoollooggííaass

b

béélliiccaass)),, ppeerroo ssiieemmpprree uunnaa tteeccnnoollooggííaa ccuubbrree uunnaa

n

neecceessiiddaadd.. SSiinn nneecceessiiddaadd nnoo eess pprreecciissaa llaa

t

teeccnnoollooggííaa,,yyppoorrttaannttoo,,nnoosseerrááuussaaddaa..

E

Ellddeessaarrrroollllooeeccoonnóómmiiccoosseeppuueeddeeddeeffiinniirrccoommoollaaccaappaacciiddaaddddeeppaaíísseessppaarraaccrreeaarrrriiqquueezzaaaaffiinnddee p

prroommoovveerr yy mmaanntteenneerrllaa pprroossppeerriiddaaddoobbiieenneessttaarreeccoonnóómmiiccooyyssoocciiaallddee ssuuss hhaabbiittaanntteess.. UUnn ppaaííss c

coonntteeccnnoollooggííaaeessiigguuaallaauunnppaaííssccoonnuunnaaggrraanneeccoonnoommííaa,,mmeejjoorreedduuccaacciióónn,,mmeejjoorriinnffrraaeessttrruuccttuurraa,, p

poorrllooqquueeeessmmoommeennttooqquueeddeessccuubbrraammoosseesstteemmuunnddooddeellaatteeccnnoollóóggiiccaayyccoommeenncceemmoossaammeejjoorraarr l

laass tteeccnnoollooggííaass eexxiisstteenntteess oo iinncclluussoo aa ddeessaarrrroollllaarr llaass pprrooppiiaass,, iinnvviittoo aa bbuussccaarr ssoolluucciioonneess yy nnoo e

essppeerraarr qquuee aallgguuiieenn mmááss lloo hhaaggaa.. EEssttoo ddeerriivvaarráá,,ppoorr mmeeddiioo ddee nnoossoottrrooss,,eenn uunn ddeessaarrrroolllloo ppaarraa n

nuueessttrroo ppaaííss.. LLaa iinndduussttrriiaa ffuuee eell sseeccttoorr MMOOTTOORR ddee llaa eeccoonnoommííaa ddeessddee eell ssiigglloo XXIIXX yy,, hhaassttaa llaa S

Seegguunnddaa GGuueerrrraa MMuunnddiiaall,, llaa iinndduussttrriiaa eerraa eell sseeccttoorr eeccoonnóómmiiccoo qquuee mmááss aappoorrttaabbaa aall pprroodduuccttoo i

inntteerriioorrbbrruuttoo((PPIIBB)),,yyeellqquueemmáássmmaannooddeeoobbrraaooccuuppaabbaa..DDeessddeeeennttoonncceess,,yyccoonneellaauummeennttooddeellaa p

prroodduuccttiivviiddaadd ppoorr llaa mmeejjoorraa ddee llaass mmááqquuiinnaass yy eell ddeessaarrrroolllloo ddee llooss sseerrvviicciiooss,, hhaa ppaassaaddoo aa uunn s

seegguunnddoo ttéérrmmiinnoo.. SSiinn eemmbbaarrggoo,,ccoonnttiinnúúaa ssiieennddoo eesseenncciiaall,, ppuueessttoo qquuee nnoo ppuueeddee hhaabbeerr sseerrvviicciiooss s

siinnddeessaarrrroollllooiinndduussttrriiaall..

P

Peerrooeelltteemmaa nnoossóóllooeessmmaayyoorraacccceessooaa tteeccnnoollooggííaa::ssiinnoo

q

quuee ssee ttrraattaa ddee llaa TTeeccnnoollooggííaa yyeellpprrooggrreessoo tteeccnnoollóóggiiccoo;;

l

laa tteeccnnoollooggííaa eess llaa ppiieeddrraa aanngguullaarr ddeell pprrooggrreessoo yy eell d

deessaarrrroolllloo ddeellsseerr hhuummaannoo.. AAeellllaa ssee ddeebbee ggrraann ppaarrttee ddee l

looss aavvaanncceess eeccoonnóómmiiccooss yy ssoocciiaalleess rreeaalliizzaaddooss eenn llooss ú

úllttiimmooss ssiiggllooss yy sseerráá úúttiill ppaarraa rreessoollvveerr llooss pprroobblleemmaass

a

ammbbiieennttaalleesseenneellssiiggllooXXXXII,,ppuueessppeerrmmiittee::

RReedduucciirr llooss ccoossttooss,, mmeejjoorraarr llaa ccaalliiddaadd,, ccrreeaarr

n

nuueevvoosspprroodduuccttoossyyaabbrriirrnnuueevvoossmmeerrccaaddooss..

UUssaarrttééccnniiccaassrreellaattiivvaammeenntteesseenncciillllaassppaarraaggeenneerraarr

g

grraannddeessmmeejjoorraasseennllaassccoonnddiicciioonneessddeevviiddaa..

P

Poorr eejjeemmpplloo,, llaass ttééccnniiccaass sseenncciillllaass nneecceessaarriiaass ppaarraa

c

coonnssttrruuiirr ssiisstteemmaass ddee rreeccoolleecccciióónn ddee aagguuaa ddee lllluuvviiaa p

peerrmmiitteennmmeejjoorraarreennoorrmmeemmeenntteeeellaacccceessooaaaagguuaappoottaabbllee l

liimmppiiaa yy rreedduucciirrllaa iinncciiddeenncciiaaddeeddiiaarrrreeaa,,uunnaaddeellaass pprriinncciippaalleessccaauussaassddeemmoorrttaalliiddaaddeennllaanniiññeezz,, e

ennppaaíísseessddoonnddeeeellaagguuaaeessuunnbbiieenneessccaassoo..

E

Enn ggrraann mmeeddiiddaa,,eell pprrooggrreessoo tteeccnnoollóóggiiccoo mmaarrccaa llaa ddiiffeerreenncciiaa eennttrree llaass eeccoonnoommííaass eenn ddeessaarrrroolllloo q

quueeccrreecceennaacceelleerraaddaammeenntteeyyllaassqquueelloohhaacceennaauunnrriittmmoolleennttoo..CCoommoosseeoobbsseerrvvaaeenneellssiigguuiieennttee g

grrááffiiccoo,, llaa pprriinncciippaall ddiiffeerreenncciiaa eennttrree llaass rreeggiioonneess ccuuyyoo pprroodduuccttoo iinntteerrnnoo bbrruuttoo ((PPIIBB)) ppeerr ccááppiittaa v

(3)

FUENTES Y ORIGEN: WIKIPEDIA. RECOPILÓ: LUIS A. AMAYA Q. Página 3 m

meerriiddiioonnaallyy llooss ppaaíísseess eenn ddeessaarrrroolllloo ddee EEuurrooppaa)) yy aaqquueellllaass ccuuyyoo ccrreecciimmiieennttoo hhaassiiddoo mmááss ddéébbiill (

(AAmméérriiccaa LLaattiinnaa,,OOrriieennttee MMeeddiioo yy ÁÁffrriiccaa)) rreessiiddee eenn eell rriittmmoo aallqquuee aavvaannzzaa llaa tteeccnnoollooggííaa,, mmeeddiiddoo c

coommooeelliinnccrreemmeennttooeennllaaPPTTFF..vveerraaccoonnttiinnuuaacciióónneennqquueeccoonnssiisstteeeellPPTTFF..

L

LaapprroodduuccttiivviiddaaddttoottaallddeelloossffaaccttoorreessooPPTTFF,,((PPTTFFooTTFFPPddeelliinnggllééssTToottaallFFaaccttoorrPPrroodduuccttiivviittyy))eessllaa d

diiffeerreenncciiaaeennttrreellaattaassaaddeeccrreecciimmiieennttooddeellaapprroodduucccciióónnyyllaattaassaappoonnddeerraaddaaddeeiinnccrreemmeennttooddeellooss f

faaccttoorreess ((ttrraabbaajjoo,, ccaappiittaall,, ......)).. LLaa PPTTFF ccoonnssttiittuuyyee uunnaa mmeeddiiddaa ddeell eeffeeccttoo ddee llaass eeccoonnoommííaass ddee e

essccaallaa,,eenn qquuee llaapprroodduucccciióónn ttoottaallccrreeccee mmááss qquuee pprrooppoorrcciioonnaallmmeennttee aallaauummeennttaarr llaa ccaannttiiddaaddddee c

caaddaa ffaaccttoorr pprroodduuccttiivvoo.. PPoorr eejjeemmpplloo,, uunn hheecchhoo ccoommúúnnmmeennttee aacceeppttaaddoo eess qquuee uunn aaññoo ccoonn bbuueenn t

tiieemmppoo ttiieennddeeaaaaccaabbaarrccoonn uunn nniivveellddeepprroodduucccciióónnmmááss aallttoo,,ddeebbiiddoo eennttrree oottrrooss eeffeeccttooss aa qquuee llaa p

prroodduucccciióónnaaggrrííccoollaappuueeddeevveerrsseeffaavvoorreecciiddaa..UUnnaavvaarriiaabblleeccoommooeellttiieemmppooaattmmoossfféérriiccooqquueennooeessttáá i

inncclluuiiddoo eennttrree llooss ffaaccttoorreess ddee pprroodduucccciióónn eess uunnaa vvaarriiaabbllee qquuee aaffeeccttaarrííaa aa llaa PPTTFF.. IIgguuaallmmeennttee ssee c

coonnssiiddeerraaqquueellaammeejjoorraa tteeccnnoollóóggiiccaayyeellaauummeennttooddeeeeffiicciieenncciiaa ssoonnddoossddeellaassvvaarriiaabblleessqquueemmááss c

coonnttrriibbuuyyeenn aa llaa PPTTFF.. LLaa mmeejjoorraa tteeccnnoollóóggiiccaa tteennddrrííaa eexxtteerrnnaalliiddaaddeess ppoossiittiivvaass qquuee ccoonnttrriibbuuiirrííaann i

innddiirreeccttaammeenntteeaallaauummeennttooddeellaapprroodduucccciióónn..

E

EllccrreecciimmiieennttoorrááppiiddooddeellPPIIBBppeerrccááppiittaasseettrraadduucceeeennuunnaauummeennttooddeelliinnggrreessoo..DDeeeessttaammaanneerraa,,eell p

prrooggrreessoo tteeccnnoollóóggiiccoo hhaa ppeerrmmiittiiddoo rreedduucciirr llaa pprrooppoorrcciióónn ddee ppeerrssoonnaass qquuee vviivveenn eenn llaa ppoobbrreezzaa a

abbssoolluuttaaeennlloossppaaíísseesseennddeessaarrrroolllloo,,ddeell2299%%eenn11999900aall1188%%eenn22000044.. EEssppoorreellllooqquuee,,eellpprrooggrreessoo t

teeccnnoollóóggiiccoo ppuueeddee ggeenneerraarr ggrraannddeess bbeenneeffiicciiooss,,ppeerroo ttaammbbiiéénn ppuueeddee tteenneerr eeffeeccttooss ppeerrttuurrbbaaddoorreess c

cuuaannddoo eessooss bbeenneeffiicciiooss ssee ddiissttrriibbuuyyeenn ddee mmaanneerraa ddeessiigguuaall,,ggeenneerraannddoo ggrraann ddeessiigguuaallddaadd eenn llooss i

innggrreessooss.. LLooss ggrraannddeess aavvaanncceess eenn tteeccnnoollooggííaa yy pprrooggrreessoo tteeccnnoollóóggiiccoo qquuee ssee hhaann llooggrraaddoo,,ssoonn s

suussttaanncciiaallmmeenntteeddeebbiiddooaallaassbbaajjaasseennllaassbbaarrrreerraassccoommeerrcciiaalleessiimmppuueessttaassppoorrmmuucchhoossppaaíísseesseenn d

deessaarrrroolllloo,,lloo qquuee hhaa iinntteennssiiffiiccaaddoo llaaeexxppoossiicciióónn ddee eeccoonnoommííaass,, ccoommoo CCOOLLOOMMBBIIAA,,aa tteeccnnoollooggííaass e

exxttrraannjjeerraass..

(4)

FUENTES Y ORIGEN: WIKIPEDIA. RECOPILÓ: LUIS A. AMAYA Q. Página 4 P

Peerroo ppaarraa llooggrraarr mmaayyoorr ccrreecciimmiieennttoo yy ddeessaarrrroolllloo eeccoonnóómmiiccoo eess nneecceessaarriioo uunnaa iinnvveerrssiióónn mmaayyoorr eenn II++DD (

(IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN YY DDEESSAARRRROOLLLLOO)),, ttaall ccoommoo ssee eexxpprreessaabbaa aall iinniicciioo,, eessttoo eess lloo qquuee mmaarrccaa llaa ddiiffeerreenncciiaa e

ennttrreeppaaíísseesseennddeessaarrrroollllooyyppaaíísseessddeessaarrrroollllaaddooss.. EEccoonnoommííaassccoommoollaaCCoolloommbbiiaannaa,,ppaarraasseerrddeessaarrrroollllaaddaass n

neecceessiittaann uunnaa eeccoonnoommííaa bbaassaaddaa nnoo ssóólloo eenn llaa eexxpplloottaacciióónn ddee rreeccuurrssooss nnaattuurraalleess,, sseeggúúnn eexxpprreessaa FFeelliippee L

LaarrrraaíínnyyJJeeffffrreeyyDD..SSaacchhss,,eennssuulliibbrrooMMaaccrrooeeccoonnoommííaaeennllaaeeccoonnoommííaagglloobbaall,,““eellpprrooggrreessootteeccnnoollóóggiiccoo,,eess u

unnaa ddee llaass ffuueenntteess mmááss iimmppoorrttaanntteeppaarraa llooggrraarreell iinnccrreemmeennttoo ddeell pprroodduuccttoo ppeerrccááppiittaa......””pprrooggrreessoo qquuee ssee r

reefflleejjaa““ccoommooiinnddiiccaaddoorreellnnúúmmeerrooddeeppaatteenntteessddeepprroodduuccttoossnnuueevvooss......””

E

Essttoo ssee rreefflleejjaa eenn ccoommoo ppoorr eejjeemmpplloo ““qquuee llooss ppaaíísseess eexxttrraaoorrddiinnaarriiaammeennttee eexxiittoossooss ddeell eessttee aassiiááttiiccoo ((ssiinn p

peerrjjuuiicciiooddeellaaccrriissiiss ddee11999977--9988)),,ccoommooJJaappóónn,,KKoorreeaa,,TTaaiiwwaannyySSiinnggaappuurr,,eerraannppaaíísseessppoobbrreesseennrreeccuurrssooss n

naattuurraalleess……”” ppeerroo ddeebbiiddoo aa llaa iinnttrroodduucccciióónn ddee tteeccnnoollooggííaa eenn ssuuss eeccoonnoommííaass,, eexxppeerriimmeennttaarroonn uunn mmaayyoorr c

crreecciimmiieennttooeenneellppeerriiooddoo11997755--11999955,,yyeennllaaaaccttuuaalliiddaaddssoonneeccoonnoommííaassddeeppuunnttaa..

E

Ennccoonncclluussiióónn,,uunnaammaayyoorriinnvveerrssiióónneennII++DD,,eennddeeffiinniittiivvaa,,eennTTEECCNNOOLLOOGGÍÍAAddeeppuunnttaa,, hhaacceeaauunnaaeeccoonnoommííaa m

mááss ccoommppeettiittiivvaa yyccoonnmmaayyoorreess ppoossiibbiilliiddaaddeess ddee sseerreeccoonnoommííaa ddeessaarrrroollllaaddaa,, yyppoorrlloo ttaannttoo,,ccoonn mmaayyoorreess i

innggrreessooss ppeerr ccááppiittaa.. TTaammbbiiéénn ttrraaee mmeejjoorraass eenn llaa ffoorrmmaa eenn ccóómmoo llooss bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss ssee pprroodduucceenn,, c

coommeerrcciiaannyy ppoonneennaaddiissppoossiicciióónnddeellppúúbblliiccoo..MMaayyoorrIInnvveerrssiióónneennII++DDttrraaeemmeejjoorraasseennttooddaallaaEEccoonnoommííaa,,llaass c

cuuaalleess aaffeeccttaann ttaannttoo aa llaa nnaacciióónn,, llaa ccuuaall eessttáá eessttrruuccttuurraaddaa ddee rreeggiioonneess eeccoonnóómmiiccaass yy ssoocciiaalleess,, eess ddeecciirr,, m

meejjoorrbbiieenneessttaarryyddeessaarrrroollllooddeellaassrreeggiioonneesssseettrraadduucceeddiirreeccttaammeenntteeeenneellddeessaarrrroollllooyybbiieenneessttaarrddeettooddooeell p

paaííss,,ppaarraaccaaddaauunnooddeessuusscciiuuddaaddaannooss,,ppoorrlloottaannttoo,,eessCCRRUUCCIIAALLqquueelloosseessttuuddiiaanntteessyyeennggeenneerraall,,ttooddooeell p

púúbblliiccoo,,ppoosseeaannaallmmeennooss,,uunnccoonnoocciimmiieennttooffuunnddaammeennttaallddeeeesstteeaassppeeccttoossoocciioo--ttééccnniiccoo,,ttrraattaaddooddeemmaanneerraa m

muuyybbrreevveeeenneesstteeaarrttííccuulloo..

*

**

*E

EJ

JE

ER

R

CI

C

IC

CI

IO

O

EN

E

N

CL

C

LA

AS

SE

E

::11..CCoommpplleettaarrddee mmaanneerraaccllaarraa llaaiinnffoorrmmaacciióónnssoolliicciittaaddaaeennllaassiigguuiieenntteettaabbllaa.. 2

2.. DDeessppuuééss ddee lloo aanntteerriioorr,, ddeebbeess ccoonnssttrruuiirr eessttaa ttaabbllaa uuttiilliizzaannddoo ccuuaallqquuiieerr ssooffttwwaarree oo hheerrrraammiieennttaa i

innffoorrmmááttiiccaa..33..CCoonnssttrruuiirruunnMMaappaaCCoonncceeppttuuaalleennCCMMAAPPTTOOOOLLSS..44..EEssccrriibbaaaattrráásscciinnccoopprreegguunnttaassttiippooIICCFFEESS..

I

IDDEEAASS

P

PRRIINNCCIIPPAALLEESS

A

ASSPPEECCTTOOSS OO

C

CAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS

A

ASSPPEECCTTOOSS

A

AFFAAVVOORR

A

ASSPPEECCTTOOSS EENN C

COONNTTRRAA

1

1..

2

2..

3

3..

4

4..

5

5..

6

6..

Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las

mismas obras”. Jesucristo es Dios. Juan 14:11

NOMBRE: _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CURSO: _ _ _PERIODO: _ _ _FECHA: __ _ _ _ _ _ _

(5)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :