Memòria 2006 /2007 ESCOLA UNIVERSITÀRIA D INFERMERIA SANT JOAN DE DÉU

30  Download (0)

Full text

(1)

2 0 0 6 / 2 0 0 7

2 0 0 6 / 2 0 0 7

M e m ò r i a

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

SANT JOAN DE DÉU

(2)

Tinc el plaer de presentar-vos la memòria del curs acadèmic 2006/2007 en la qual es recullen totes les

activitats realitzades durant aquest període, com també els resultats obtinguts.

Ha estat un exercici determinat per la innovació contínua de l'Escola, tant pel que fa a l'atenció efectiva

de les noves demandes socials que irrompen en l'àmbit sanitari, com per l'aposta decidida d'orientar-nos

cap a la qualitat en tots els processos de treball.

Evidentment sense deixar de banda l'actualització dels professionals de l'Escola ni l'actitud d'ajuda i

compromís vers els nostres alumnes, en el marc dels valors institucionals.

Amèlia Guilera Roche

Directora

/

P r e s e n t a c i ó

(3)

1. ÀMBIT DE GOVERN...9

1.1 Patronat

1.2 Comissió Permanent

1.3 Junta d’Escola

1.4 Equip directiu

1.5 Comissions

2. ESTRUCTURA DE FUNCIONAMENT INTERN...11

2.1 Descripció del projecte ISO 9001:2000

2.2 Processos de qualitat – Mapa general de processos

3. ÀMBIT PEDAGÒGIC I DOCENT DE PREGRAU...14

3.1 Personal docent de dedicació plena i exclusiva

3.2 Calendari Acadèmic

3.3 Pla d’Estudis

3.4 Activitats/Cursos de Lliure Elecció

3.5 Alumnat

3.5.1 Nombre d’alumnes matriculats

3.5.2 Representants dels alumnes

3.5.3 Rendiment Acadèmic

3.5.4 Grau de satisfacció de l’alumnat

4. ÀMBIT PEDAGÒGIC I DOCENT DE FORMACIÓ POSTGRADUADA: ...22

MÀSTERS I POSTGRAUS

4.1 Màsters i postgraus

4.2 Relació de projectes, tesines i treballs d’investigació realitzats pels alumnes

4.2.1 Postgrau Teoricopràctic per a Infermeres: Actualització en Cures Intensives

a Infants i Adolescents (5a edició)

4.2.2 Postgrau en Acupuntura per a Professionals de la Salut (4a edició i última)

4.2.3 Postgrau en Infermeria d’Anestèsia i Reanimació (3a edició)

4.2.4 Mestratge en Cures d’Infermeria a Infants i Adolescents (2a edició)

4.2.5 Mestratge Teoricopràctic d’Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental (2a edició). 1r curs

4.2.6 Mestratge Teoricopràctic d’Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental (2a edició). 2n curs

4.2.7 Mestratge en Cures d’Infermeria a la Persona en Procés Quirúrgic (2ona edició)

4.2.8 Curs de Postgrau i Extensió Universitària en Conflicte i Violència Social. La Mediació

en la resolució de conflictes (2a edició)

4.3 Formació Continuada

5. ÀMBIT PEDAGÒGIC I DOCENT: LÍNIA SOCIAL...32

6. COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ DOCENT D'ALTRES INSTITUCIONS...33

6.1 Hospital Universitari Maternoinfantil Sant Joan de Déu

6.2 Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

6.3 Hospital de Sant Boi

/

5

(4)

/

7

7. ÀMBIT DE SERVEIS...34

7.1 Personal d'administració i serveis

7.2 Biblioteca

7.3 Grau de satisfacció de l'alumnat

8. PROJECCIÓ DE L'ESCOLA...37

8.1 Participació com a docent

8.2 Participació com a ponent o moderador

8.3 Presentació de comunicacions orals i pòsters a congressos

8.4 Assistència a congressos, jornades i simposis

8.5 Publicacions

8.6 Altres: Comitè Organitzador

9. FORMACIÓ CONTINUADA DE L'EQUIP DE L'ESCOLA...46

9.1 Recerca

9.1.1 Membres de grups d'investigació i xarxes temàtiques

9.1.2 Projectes d'investigació en curs

9.1.3 Tesis doctorals en curs

9.1.4 Projectes d’investigació en Màster i Postgrau

9.2 Llicenciatures/Diplomatures

9.3 Màsters/Postgraus

9.4 Cursos, seminaris i tallers

10. INFORME DE GESTIÓ...51

10.1 Àmbit general de desenvolupament de l'Escola i el Centre Docent

10.2 Àmbit docent i pedagògic de pregrau

10.3 Àmbit docent i pedagògic de postgrau

10.4 Àmbit docent i pedagògic de cicles professionals. (Centre Docent)

10.5 Àmbit de serveis

10.6 Àmbit de relacions internes i externes

10.7 Balanç econòmic

10.8 Compte de resultats

10.9 Balanç de situació

10.10 Propostes generals per al curs 2007/2008

(5)

9

ÀMBIT DE GO

VERN

1

Dr. Josep Ganduxé Soler

President delegat del Patronat

Sr. Joan Lluís Alabern Carné

Administrador de la Cúria Provincial

Sra. Pilar Antón Almenara

Representant de la Universitat de Barcelona

Sra. Rosa Blasco Santamaría

Delegada del rector de la Universitat de Barcelona

Sra. Anna Cano Parellada

Representant del professorat de l'EUI Sant Joan de Déu

Sr. Jordi Cayetano Andrés

Gerent de Sant Joan de Déu, Serveis Sociosanitaris

Sra. Amèlia Guilera Roche

Directora de l'EUI Sant Joan de Déu

Germà Miguel Martín Rodrigo

Representant de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

Sra. M. José Morera Pomarede

Cap d'Estudis de l'EUI Sant Joan de Déu

Sra. Marta Donaire Gómez

Representant de l'alumnat

Sra. M. Josep Planas Tàpies

Directora de Planificació i Qualitat de l'Hospital

Universitari Maternoinfantil Sant Joan de Déu

Sra. Immaculada Roig Cosculluela

Directora de Recursos Humans de Sant Joan de Déu, Serveis

de Salut Mental

Sra. Pilar San José de las Heras

Secretària

Dr. Josep Ganduxé Soler

President delegat del Patronat

Sra. Rosa Blasco Santamaría

Delegada del rector de la Universitat de Barcelona

Sra. Amèlia Guilera Roche

Directora de l'EUI Sant Joan de Déu

Sra. Amèlia Guilera Roche

Directora

Sra. M. José Morera Pomarede

Cap d'Estudis

Sra. Núria Roca Caparà Secretària Docent

Sra. Judit Boluña Álvarez

Cap d'Administració

Sra. Elsa Castellà Lázaro

Professora d'Infermeria Comunitària i Salut Pública

Sra. Marina Heredia Torras

Professora d'Infermeria Maternoinfantil I

Sra. Bárbara Hurtado Pardos

Professora d'Infermeria Medicoquirúrgica

Dra. Anna Ramió Jofre Professora de Fonaments d'Infermeria

Sra. Dolores Royo Arán

Professora d'Infermeria Psiquiàtrica

Sra. Lourdes Torres Sánchez-Gil

Representant del PAS

Sra. Marta Donaire Gómez

Alumna de primer, matí

Sra. Aurora Petit-Bagnard Fernández

Alumna de primer, tarda

Sra. Montserrat Rota Freixedas

Alumna de segon, matí

Sra. Carme Coma Alventosa

Alumna de segon, tarda

Sra. Alexandra Gutiérrez Rico

Alumna de tercer, matí

Sr. Francisco Redondo León

Alumne de tercer, tarda

1

Àmbit de Govern

1.1 Patronat de l’Escola Universitària d’Infermeria

Sant Joan de Déu - Fundació Privada

1.2 Comissió permanent

1.3 Junta d’Escola

/

(6)

10

Sra. Amèlia Guilera Roche

Directora

Sra. Judit Boluña Álvarez

Cap d'Administració

Sra. M. José Morera Pomarede

Cap d'Estudis

Sra. Núria Roca Caparà

Secretària Docent

Sra. Júlia Roura Masmitjà

Coordinadora de formació contínua

Comissió de Gestió de Processos

Encarregada de validar polítiques, actuacions i processos relacionats amb els objectius institucionals

de l'Escola.

Comissió de Processos Operatius

Encarregada de vetllar per la correcta implantació de cadascun dels processos operatius.

Comissió de Processos de Suport

Encarregada de vetllar per la correcta implantació dels processos transversals de suport a les

activi-tats de l'Escola.

Comissió de Crèdits Europeus

Encarregada de facilitar la transició cap al model europeu de crèdits.

Comissió de la Memòria

Encarregada de preparar la Memòria, millorar-la i actualitzar-la.

Comissió Científica

Encarregada de revisar i validar les propostes d'investigació del personal adscrit a l'Escola.

Comissió de qualitat

Encarregada de vetllar pel correcte funcionament de tots els processos de treball segons la norma ISO.

1.4 Equip directiu

1.5 Comissions

(7)

Actualment l'Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu està acreditada amb el Sistema de

Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2000, per tal de garantir la qualitat dels serveis que

el centre ofereix als seus clients i, a la vegada, la consecució d'un model de millora continuada.

Aquest sistema està basat en l'organització de processos.

S'han desenvolupat diversos processos. En cadascun d'aquests es descriuen les activitats que es

realit-zen a l'Escola. S'hi ha implicat tot l'equip i, a més a més, per cadascun dels processos hi ha una

per-sona responsable que vetlla perquè es duguin a terme adequadament.

En l'arbre de processos de l'apartat 2.1 es pot veure que els processos s'agrupen de la manera següent:

processos estratègics, processos operatius i processos de suport.

A continuació afegim una breu descripció d'algun d'aquests processos, concretament d'aquells que es

centren més en l'estudiant:

Processos estratègics:

E.1. Gestió de polítiques econòmiques

E.2. Gestió de polítiques de recursos humans

E.3. Gestió d'estratègies docents: innovació i millora

E.4. Polítiques de projecció del centre

Processos operatius:

O.1.- Captació:

Objectiu: Projectar i difondre l'Escola a futurs clients

Responsable: Sra. Dolors Miguel Ruiz

O.2.- Admissió i Matriculació:

Objectiu: Descriure el procés per matricular els alumnes

Responsable: Sra. Patrícia Álvarez Artiga

O.3.- Planificació/Programació:

Objectiu: Dissenyar/programar el Pla docent del curs acadèmic

Responsable: Sra. M. José Morera Pomarede

O.4.- Execució:

Objectiu: Implementar la docència planificada

Responsable: Sra. Núria Roca Caparà

O.5.- Avaluació:

Objectiu: Avaluar les activitats i els subjectes implicats en les activitats docents

Responsable: Sra. Elsa Castellà Lázaro

/

11

ESTRUCTURA DE FUNCION

AMENT INTERN

2

2

Estructura de funcionament intern

(8)

/

13

2

ESTRUCTURA DE FUNCION

AMENT INTERN

2.2 Processos de qualitat - Mapa general de processos

Titulació

O.6.- Orientació a l’estudiant:

Objectiu: Orientar l'estudiant

Responsable: Sra. Dolores Royo Arán

O.7.- Acollida:

Objectiu: Acollir i acomiadar el treballador o l'alumna/e

Responsable: Sra. Carme Vega Monteagudo

O.8.- Gestió acadèmica:

Objectiu: Gestionar la vida acadèmica de l'estudiant

Responsables: Sres. Marina Heredia Torras, Bárbara Hurtado Pardos i Anna Ramió Jofre

O.9.- Titulació:

Objectiu: Titulació de l'alumne

Responsable: Sra. Anna Cano Parellada

Processos de suport:

S.1.1. Gestionar i formar l’equip humà del centre: Selecció de personal

Objectiu: Dissenyar el procés de selecció

Responsable: Sra. Amèlia Guilera Roche

S.1.2. Gestionar i formar l’equip humà del centre: Formació de personal

Objectiu: Dissenyar el procés de formació de personal

Responsable: Sra. Amèlia Guilera Roche

S.2.1. Gestionar els recursos econòmics: Compra de materials

Objectiu: Compra de material

Responsable: Sra. Montserrat Lopera Aljarilla

S.2.2. Gestionar els recursos econòmics: Prestació de serveis

Objectiu: Prestació de serveis

Responsable: Direcció

S.3. Gestió de la comunicació/informació interna i externa

Objectiu: Gestionar la comunicació i informació interna i externa de l’Escola

Responsable: Sra. Patrícia Alvarez Artiga

S.4. Gestionar el sistema informàtic, audiovisual i infraestructures

Objectiu: Manteniment informàtic, audiovisual i infraestructures

Responsable: Sra. Lourdes Torres Sánchez-Gil

S.5. Gestionar l'arxiu, la documentació i el fons bibliogràfic

Objectiu: Gestionar la documentació de l'Escola i el fons bibliogràfic

Responsable: Sra. Yolanda Gálvez Carrascal

S.6. Gestionar la prevenció de riscos i salut laboral

Objectiu: Definició del mètode que cal seguir per a la prevenció de riscos i el manteniment de la salut laboral

Responsable: Sra. Judit Boluña Álvarez

S.7. Monitorització de la qualitat: Incidències i auditories internes

Objectiu: Definició del mètode que cal seguir per a la identificació i gestió d'incidències, deficiències,

possibles reclamacions i queixes

Responsable: Equip directiu, Comissió de Qualitat, responsable d'àrea i personal

(9)

Pla d’estudis de 1999

Pla d'estudis de la Universitat de Barcelona aprovat el 19 de juliol de 1999.

L'Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu segueix l'homologació del Pla d'estudis de la

Diplomatura en Infermeria, publicat al BOE de 19 d'agost de 1999, per la seva impartició en aquest

centre.

ITINERARI CURRICULAR RECOMANAT:

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

L'ensenyament de la Diplomatura en Infermeria que s'imparteix a l'Escola està organitzat d'acord amb

el Pla d'estudis homologat de la Universitat de Barcelona.

S'imparteix en dos torns diferenciats d'estudis: matí i tarda.

Àrea d'Infermeria Medicoquirúrgica i Fonaments d'Infermeria

Sra. Bárbara Hurtado Pardos

Infermeria Medicoquirúrgica

Sra. M. José Morera Pomarede

Infermeria Medicoquirúrgica

Sra. Àngels Pedrola Segarra

Infermeria Medicoquirúrgica

Sra. Núria Roca Caparà

Infermeria Medicoquirúrgica

Sra. Francisca Pérez Robles

Fonaments d'Infermeria

Dra. Anna Ramió Jofre

Fonaments d'Infermeria

Àrea d’Especialitats

Sra. Anna Cano Parellada

Infermeria Maternoinfantil II

Sra. Marina Heredia Torras

Infermeria Maternoinfantil I

Sra. Dolores Royo Arán

Infermeria Psiquiàtrica

Àrea de Salut Pública, Comunitària i Administració

Sra. Elsa Castellà Lázaro

Infermeria Comunitària i Salut Pública

Sra. Dolors Miguel Ruiz

Infermeria Comunitària i Salut Pública

Sra. Carme Vega Monteaguado

Infermeria Comunitària i Salut Pública

El calendari acadèmic ha estat l'aprovat per la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona per al

curs acadèmic 2006/2007.

/

3

Àmbit pedagògic i docent de pregrau

14

15

ÀMBIT PED

A

GÒGIC i DOCENT DE PREGRA

U

3

3.1 Personal docent de dedicació plena i exclusiva

3.2 Calendari Acadèmic

3.3 Pla d’Estudis

ASSIGNATURES CRÈDITS Troncals i Obligatòries Optatives Lliure Elecció CÀRREGA LECTIVA 189 18 23 230 OPTATIVES Nº crèdits TRONCALS Nº crèdits

Relacions Interpersonals i de Grup Formació Pedagògica

Salut i Medi Ambient

6 6 6 6

Estructura i Funció del Cos Humà Fonaments d’Infermeria

Ciències Psicosocials Infermeria de Salut Pública

10,5 13,5 4,5 7,5

Ergonomia Hospitalària i Mecànica Corporal

Nº crèdits

Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica Infermeria Comunitària I

Infermeria Psicosocial i Salut Mental Nutrició i Dietètica Farmacologia Clínica Història de la Professió 9 7,5 6 4,5 4,5 4,5 TRONCALS OPTATIVES Nº crèdits TRONCALS Nº crèdits Sexualitat Humana Emergències Prehospitalàries Dilemes Ètics en Infermeria

6 6 6 6

Infermeria Medicoquirúrgica I Administració de Serveis d’Infermeria Infermeria Maternoinfantil I Infermeria Maternoinfantil II Infermeria Geriàtrica Legislació i Ètica Professional

9 7 7,5 7,5 6 4,5

(10)

SEGON SEMESTRE

Jornada: La mediació intercultural en l'àmbit sanitari 1

Jornada: Les trajectòries clíniques en la pràctica assistencial 1

Jornada: Prevenció i atenció a la dependència, el nou repte social 1

La comunicació a les organitzacions 5

La telemedicina: aplicacions 3

QUART SEMESTRE

CINQUÈ I SISÈ SEMESTRE

Relació d'activitats i cursos de Lliure Elecció realitzats i susceptibles de reconeixement de crèdits de

Lliure Elecció per la Universitat de Barcelona.

PRIMER SEMESTRE

/

16

17

ÀMBIT PED

A

GÒGIC i DOCENT DE PREGRA

U

3

TRONCALS Nº crèdits

Practicum Hospitalari Practicum Comunitari Practicum de Cures Especials

* Prerequisit: per matricular-se d’aquestes assignatures s’han d’ha-ver aprovat prèviament 113,5 crèdits troncals.

20 15 6,5 TRONCALS Nº crèdits Infermeria Medicoquirúrgica II Infermeria Comunitària II

Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Practicum Introductori

* Prerequisit: per matricular-se de l’assignatura Practicum Introductori s’han d’haver aprovat prèviament 60,5 crèdits troncals.

10,5 10,5 6 7

OPTATIVES Nº crèdits

Aplicació del Mètode de Recerca en Infermeria Desenvolupament i projecció professional en Infermeria Intervenció d’Infermeria en processos de salut reproductiva La Infermeria en les Cures Pal·liatives

Nocions de Naturisme Homeopàtic i Medicina Tradicional Xinesa Salut i diversitat cultural

Salut, Societat i Cultura

6 6 6 6 6 6 6

Suport Documental en Infermeria 6

3.4 Activitats/Cursos de Lliure Elecció

Nº crèdits

Agressivitat i violència: les respostes socials

Curs bàsic d'informàtica

Curs nivell avançat d'informàtica Dietètica

Electrocardiografia pràctica per a DUI Gestió de l'estrès

Jornada sobre les competències professionals

3 3 3 6 4 2 1

La mediació i resolució positiva de conflictes 3

Teràpia de les zones reflexes dels peus 12

Nº crèdits

Acompanyament a les persones en situació de dol i pèrdua Cultura de la pau

Curs bàsic d'informàtica Curs nivell avançat d'informàtica Dietètica

El conflicte i la violència en l'àmbit domèstic i escolar

2 2 3 3 6 3

Els espais del conflicte i la violència 3

Ensenyament clínic en infermeria 6

Flors de Bach 7,5 2

Iniciació a la contemplació

1

Introducció a la medicina tradicional xinesa i a l'acupuntura

1

Jornada: La humanització de les noves tecnologies en les cures d'in-fermeria

3.5 Alumnat

CURS Nº ALUMNES Primer curs Segon curs Tercer curs Total alumnes 141 153 113 407

(11)

*Alumnat matriculat: 896

*Alumnat matriculat: 843

*Alumnat matriculat: 131

Diplomatura en Infermeria (Pla 1999)

*Alumnat matriculat: 645

*Alumnat matriculat: 131

/

18

19

ÀMBIT PED

A

GÒGIC i DOCENT DE PREGRA

U

3

3.5.2

Representants dels alumnes

AVALUACIÓ DELEGAT/ADA

Marta Juliana Gasau

Primer/Matí Marta Donaire Gómez Sandra Comella Bolla

Cristian Arguello Martino

Primer/Tarda Aurora Petit-Bagnard Jaume Centelles Soler

Tamara Martín Murillo

Segon/Matí Montserrat Rota Freixedas Elisabet Alba Sáez

Alícia Ruiz Cerrato

Segon/Tarda Carme Coma Alventosa Èlia Velasco Soria

Tercer/Matí Alexandra Gutiérrez Rico

Tercer/Tarda Francisco Redondo León

SUBDELEGAT/ADA NOM DEL CURS

3.5.3

Rendiment Acadèmic

TRONCALS 1r SEMESTRE

Estructura i Funció del Cos Humà Fonaments d’Infermeria

Ciències Psicosocials Infermeria de Salut Pública 1001 1002 1003 1004 TARDA MATÍ Suspens 23,7% 53,2% 18,4% 27,9% 45,1% 2,7% 18,2% 42,3% 29,0% 24,6% 36,9% 1,5% 0,5% 0,0% 1,2% 0,0% 0,3% 0,0% 1,2% 0,0% 4,0% 23,4% 8,1% 36,9% Aprovat Notable Excel·lent M. d’Honor No presentat 1a conv. en% 2a conv. en% 1a conv. en% 2a conv. en% Qualificació Suspens 2,3% 26,0% 55,0% 9,9% 0,8% 6,1% 0,0% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 81,8% Aprovat Notable Excel·lent 1a conv. en% 2a conv. en% OPTATIVES 1r SEMESTRE

Relacions Interpersonals i de Grup Formació Pedagògica

Ergonomia Hospitalària i Mecànica Corporal Salut i Medi Ambient

6001 6002 6003 6004 Qualificació M. d’Honor No presentat TARDA MATÍ 16,5% 40,1% 30,8% 4,0% 0,0% 8,52% 15,2% 35,5% 15,9% 2,1% 0,0% 31,1% 9,0% 36,5% 39,1% 8,1% 0,5% 6,6% 24,1% 34,5% 8,62% 1,7% 0,0% 31,0% 1a conv. en% 2a conv. en% 1a conv. en% 2a conv. en% Suspens Aprovat Notable Excel·lent M. d’Honor No presentat Qualificació

Introducció a la Infermeria Mèdicoquirúrgica Infermeria Comunitària I

Infermeria Psicosocial i de Salut Mental Nutrició i Dietètica Farmacologia Clínica Història de la Professió 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TRONCALS/OBLIGATÒRIES 2n SEMESTRE

TRONCALS 3r SEMESTRE MATÍ TARDA

Suspens Qualificació 15,3% 38,6% 39,4% 3,7% 0,8% 2,3% 22,4% 47,1% 10,6% 1,2% 0,0% 18,8% 11,7% 35,8% 41,9% 5,0% 0,3% 5,3% 24,6% 47,5% 14,8% 0,0% 0,0% 13,1% Aprovat Notable Excel·lent M. d’Honor No presentat 1a conv. en% 2a conv. en% 1a conv. en% 2a conv. en%

OPTATIVES 3r SEMESTRE MATÍ

Suspens 3,8% 26,0% 45,8% 22,9% 0,0% 1,5% 0,0% 42,9% 42,9% 0,0% 0,0% 14,3% Aprovat Notable Excel·lent M. d’Honor No presentat 1a conv. en% 2a conv. en% Infermeria Medicoquirúrgica I Administració de Serveis d’Infermeria Infermeria Maternoinfantil II

Infermeria Maternoinfantil I Infermeria Geriàtrica Legislació i Ètica Professional 3001 3002 3003 3004 3005 3006 Emergències Prehospitalàries Infeccions i Riscos Hospitalaris Dilemes Ètics en Infermeria Sexualitat Humana 6006

6007 6008 6010

(12)

*Alumnat matriculat: 43

* Total de matrícules realitzades en el conjunt de les assignatures per semestre

*Alumnat matriculat: 538

*Alumnat matriculat: 337

*Alumnat matriculat: 141

/

20

21

ÀMBIT PED

A

GÒGIC i DOCENT DE PREGRA

U

3

TRONCALS 4r SEMESTRE

Infermeria Medicoquirúrgica II Infermeria Comunitària II

Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Practicum Introductori 4001 4002 4003 4004 TARDA MATÍ Suspens 7,0% 43,7% 28,8% 17,1% 1,2% 2,1% 60,0% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 26,7% 8,5% 44,1% 28,4% 16,1% 0,5% 2,4% 18,5% 59,3% 7,4% 0,0% 0,0% 14,8% Aprovat Notable Excel·lent M. d’Honor No presentat 1a conv. en% 2a conv. en% 1a conv. en% 2a conv. en% Qualificació Practicum Hospitalari Practicum Comunitari Practicum de Cures Especials 5601 5602 5603 MATÍ Suspens Qualificació 1,5% 4,0% 49,3% 40,3% 3,5% 1,5% 20,0% 20,0% 60,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% Aprovat Notable Excel·lent M. d’Honor No presentat 1a conv. en% 2a conv. en% Conv. extraordinà-ria TARDA Suspens Qualificació 0,7% 6,7% 51,1% 35,6% 4,4% 1,5% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Aprovat Notable Excel·lent M. d’honor No presentat 1a conv. en% 2a conv. en% TRONCALS 5è SEMESTRE OPTATIVES 5è SEMESTRE

Salut, Societat i Cultura

La Infermeria en les Cures Pal·liatives Suport Documental en Infermeria 6005

6009

6011 Salut i Diversitat Cultural

6014 Suspens Qualificació 2,1% 17,0% 55,3% 19,1% 0,0% 6,3% 16,6% 25,0% 8,3% 0,0% 0,0% 50% Aprovat Notable Excel·lent M. d’Honor No presentat 1a conv. en% 2a conv. en%

Intervenció d’Infermeria en Processos de Salut Reproductiva

6015

6016

Nocions de Naturisme Homeopàtic i Medicina Tradicional Xinesa

Suspens Qualificació 2,3% 11,6% 27,9% 39,5% 4,6% 13,9% 14,2% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 42,9% Aprovat Notable Excel·lent M. d’Honor No presentat 1a conv. en% 2a conv. en% OPTATIVES 6è SEMESTRE

3.5.4

Grau de satisfacció de l’alumnat

10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 primer semestre 7,76 7,36 7,87 8,08 8,31 8,48 segon semestre tercer semestre quart semestre cinquè semestre sisè semestre

Aquestes mitjanes són el resultat de les avaluacions que l'alumnat fa dels ítems

següents: organització de l'assignatura, coneixements, metodologia, actitud i avaluació

(13)

4.2.1 Postgrau Teoricopràctic per a Infermeres: Actualització en Cures Intensives a Infants i

Adolescents (5a edició)

AVALUACIÓ NºALUMNES /

4

22

23

ÀMBIT PED

A

GÒGIC I DOCENT DE FORMA

CIÓ POSTGRADU

AD

A

4

Àmbit pedagògic i docent de formació

postgraduada: Màsters i Postgraus

NOM DE L’ENSENYAMENT CRÈDITS

Formació Postgraduada en Teràpies Naturals (5a edició)

Mòduls Dra. Montserrat Noguera Fuselles 36 7,61

60 Dra. Cristina Domingo Gómez 37 7,46

DIRECCIÓ

Mestratge en Medicina Tradicional Xinesa i Acupuntura (2a edició)

55 18 7,36

Mòduls Dra. Cristina Domingo Gómez 15 8,21

Formació Continuada per a Acupuntors (4a edició)

20 Sra. Margarita García de Vicuña Sra. M. José Morera Pomarede Sra. Victoria Sanfeliu Cortés

51 7,46

Postgrau en Infermeria d'Anestèsia i Reanimació (3a edició)

En col·laboració amb l'Hospital Universitari Maternoinfantil Sant Joan de Déu

1r curs: 29 2n curs: 31

Sra. Roser Álvarez Miró Sra. Bárbara Hurtado Pardos Sr. Juan Carlos Monroy Mogollón

41 36

7,32

Mestratge en Cures d'Infermeria a Infants i Adolescents (2a edició)

En col·laboració amb l'Hospital Universitari Maternoinfantil Sant Joan de Déu i l'IL3.

1r curs: 30 2n curs: 31

Sra. Gloria Novel Martí Sr. Juan Fco. Roldán Merino Sra. Dolors Royo Arán

40 20

7,17

AVALUACIÓ NºALUMNES

NOM DE L’ENSENYAMENT CRÈDITS DIRECCIÓ

Total d’alumnes matriculats Total d’alumnes titulats

392 312

4.2 Relació de projectes, tesines i treballs d’investigació

realitzats pels alumnes:

ALUMNES PROJECTE, TESINA O TREBALL D’INVESTIGACIÓ

Delgado Jiménez, Almudena Fuentes Gijón, Carolina Loren Aguilar, M. Cruz Ponce Corredor, Laura

«Secuelas del paciente pediátrico, después de su ingreso en la unidad de cuidados intensivos»

4.1 Màsters i Postgraus

Postgrau Teoricopràctic per a Infermeres: Actualització en Cures Intensives a Infants i Adolescents (5a edició)

En col·laboració amb l'Hospital Universitari Maternoinfantil Sant Joan de Déu.

20 Sra. Bárbara Hurtado Pardos

Sra. Gloria Nicolás Zambudio

33 8,21

Dra. Cristina Domingo Gómez

Mestratge Teoricopràctic d'Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental (2a edició)

En col·laboració amb Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental i l'IL3.

60 Sra. Margarita García de Vicuña

Sra. M. José Morera Pomarede Sra. Victoria Sanfeliu Cortés

18 7,71

22 Dr. David Vinyes Casajoana 30 8,60

Postgrau i Extensió Universitària en Teràpia Neural i Odontologia Neurofocal (2a edició)

20 Sra. Carme Pachón Iglesias

Sra. Núria Roca Caparà Sra. Carme Vega Monteagudo Sr. Enric Vicens Pons

17 7,98

Curs de Postgrau i Extensió Universitària en Conflicte i Violència Social. La Mediació en la resolució de conflictes (2a edició)

En col·laboració amb Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental i l'IL3.

Mestratge en Cures d'Infermeria a la Persona en Procés Quirúrgic (2a edi-ció)

En col·laboració amb l'Hospital Universitari Maternoinfantil Sant Joan de Déu i l'IL3.

Postgrau en Acupuntura per a Professionals de la Salut (4a edició i última)

(14)

/

25

ÀMBIT PED

A

GÒGIC I DOCENT DE FORMA

CIÓ POSTGRADU

AD

A

4

24

4.2.2 Postgrau en Acupuntura per a Professionals de la Salut (4a edició i última)

ALUMNES PROJECTE, TESINA O TREBALL D’INVESTIGACIÓ

Calderón Velázquez, Yolanda

Caravaca Sendra, Núria Cla i Vendrell, Marta Jiménez Monleón, Núria

López Heras, David Marrón Jiménez, Ana Miranda García, M. Teresa

Riudoms Perramon, M. Carmen

Sala García, Xavier

Vila Cruz, Beatriz

«Valoración de la acupuntura en el tratamiento de lumbalgias mediante la reflexologia podal»

«Digitopuntura e inmunidad infantil» «Botiquín de viaje con acupuntura»

«Onicomicosis en el primer dedo del pie. Diagnóstico dife-rencial y tratamiento según la medicina tradicional china» «La constitución energética del ser humano»

«Diagnóstico energético en pacientes con fibromialgia» «Estudio sobre el control de la ansiedad en niños con proble-mas cardíacos. Tratamiento con digitopuntura»

Fonaments anatòmics i fisiològics que actuen o es desenca-denen en punxar una agulla d'acupuntura per tal de produir l'efecte analgèsic o curatiu

«La acupuntura desde la medicina occidental. Posibles meca-nismos de acción y consecuencias en la práctica»

«Estudio sobre la debilidad del suelo pélvico, postparto y correlación con la historia energética»

ALUMNES PROJECTE, TESINA O TREBALL D’INVESTIGACIÓ

Argudo Bánegas, María Blanco García, Marta Pérez López, Irene Tamayo Jerez, Lorena Azcoita Triviño, Alícia Erta Llevot, Mònica Garvín López, Susana Muñoz Franco, Naiara Segura Solà, Sílvia Vallbona Canales, Gemma Balagueró Rovira, Desirée Casals García, Maria Pilar Combalia Colomer, Laia García López, Lídia Quirant Bárbara, Esther Bruñen Mellado, Raquel García Plaza, Marta Nicolàs Flores, Eva Puerta Iglesias, Leticia Cayuela Samper, Pilar García Rebollo, Carmen Gil Hill, Lluïsa

Grau Campistany, Mireia Muratore Lahoz, Fernanda Rodríguez García, Mónica Domingo Notario, Yolanda Estruga Guarch, Montserrat Onrubia Paterna, Susana Sánchez González, Olga Vilajosana Carvi, Xavier Domínguez Rivada, Vanesa Franco Casadesús, Marta Herrando Peña, Olga Parejo Torres, Sílvia Salinas Barrau, Noemí

Beneficis de l'administració d'analgèsia intraoperatòria en pacients adults intervinguts de colecistectomia laparoscòpica programada

«Comparación de la PCA epidural y el bloqueo 3 en 1 en ner-vio femoral como analgésicos en el postoperatorio de la pró-tesis total de rodilla»

«El efecto de la musicoterapia en el postoperatorio inmedia-to: un estudio con metodología cualitativa»

«Nivel de dolor en la venopunción después de la aplicación de la crema EMLA»

Aparició de flebitis relacionada amb el calibre del catèter endovenós

Contribució de la visita preanestèsica en la disminució de l'ansietat

«Estudio del bienestar psíquico postoperatorio desde una perspectiva cualitativa»

ALUMNES PROJECTE, TESINA O TREBALL D’INVESTIGACIÓ

Aige Cristòfol, Mireia González Rubio, Graciela Pérez Nieto, Sara Rivas Barja, Esther Alsina Restoy, Xavier Eseverri Rovira, Mar Puentes Jurado, Adriana Arasa Pascual, Elena Mármol Reyes, Lorenza Redondo Gil, Liduvina Requena Casado, Roser

«Estudio comparativo:

Recuperadores de sangre postoperatoria en PTR»

«Contribución de la visita de Enfermería en la disminución de la ansiedad y el dolor intraoperatorio en la ablación de la fibrilación auricular»

«Aproximación cualitativa al estudio de la apatía en el colec-tivo de diplomadas/os de Enfermería del área quirúrgica y rea-nimación»

(15)

/

27

ÀMBIT PED

A

GÒGIC I DOCENT DE FORMA

CIÓ POSTGRADU

AD

A

4

26

4.2.4 Mestratge en Cures d'Infermeria a Infants i Adolescents (2a edició)

4.2.5 Mestratge Teoricopràctic d'Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental (2a edició). 1r curs

ALUMNES PROJECTE, TESINA O TREBALL D’INVESTIGACIÓ

Alcolea Monge, Sandra Andrino Estrecha, Vanessa Baldrich Berenguer, Gemma Fernández Parra, Sonia Nova Martínez, Maribel Antúnez Carrasco, Emilio Bascompte Carrera, Jordi Caballero Gómez, Nadia Sánchez Miñarro, Gemma Cámara Morales, Estefanía Rivas Barja, M. Esther Campos García, Yolanda Rascón Hernán, Carolina Rodríguez Rodríguez, Beatriz Carmona Jiménez, Rosa M. Cumplido Castillo, Carmen Sánchez Longares, Vanessa Domingo Sanahuja, Núria Estrany Cuéllar, Sheila Fernández Lalueza, Cristina Galdeano Escuder, Patrícia Farrés i Tarafa, Mariona Martín i Casasampere, Lorena González Prieto, Aida Guerrero Cabana, Elena Guerrero Perera, Esther Luquin Fernández, Inma Martínez Gómez, Laura Noguero Planas, Vinyet Vicente Cañón, Cristina

«Perfil del traumatismo craneoencefálico en la Unidad de Curas Intensivas Pediátricas del Hospital Sant Joan de Déu»

«Diagnósticos de enfermería más prevalentes en TCE infantil en urgencias»

«Obesidad en la edad infantil»

«Aspiración de secreciones en pacientes intubados: sistema abierto frente a sistema cerrado relacionado con NAVM» «Estudio delphi sobre oxigenoterapia»

«Percepción y conocimiento de los padres frente a la fiebre en un servicio de urgencias»

«Estudio comparativo en pacientes con reflujo vesicoureteral operados mediante técnica cohen»

«Contacto gemelar en prematuros»

«Motivos de abandono de la lactancia materna antes del alta hospitalaria»

«Situación actual del método canguro en España»

«Validación del diagnóstico de enfermería: RDDV»

«Evolución de los cuidados de enfermería en EPOC en la década de 1995-2005»

«Diseño de un protocolo de lactancia materna en centros de atención primaria»

«Estudio sobre la fijación de los catéteres umbilicales en recién nacidos de bajo peso»

«Comparación en ventilación asistida entre sistema de humi-dificación y no humihumi-dificación»

«Valoración de la influencia de un tríptico de información sobre los cuidados del yeso en casa en pediatría»

ALUMNES PROJECTE, TESINA O TREBALL D’INVESTIGACIÓ

Pares Ferrete, Maribel Monell Mateo, Montse Pedrals Portabella, Georgina Segarra Palazón, Paula

Proporció de parteres immigrants a Manresa

«¿Siguen una dieta equilibrada los niños ingresados en una unidad de oncohematología?»

«La autoatención en salud»

ALUMNES PROJECTE, TESINA O TREBALL D’INVESTIGACIÓ

Andreo Pagan, Lorena

Andrés Corcho, Manuela Blázquez Solís, M. Carmen

Balaguer Cardona, Laura Homs Navau, Anna

Blanco Canseco, Rosa Mónica Calvet Raventós, Marta Crespillo Muñoz, Núria Martín Saborido, Rosa María Domene López, M. Dolores Marín Gormaz, Antoni Fernández Martínez, Eva García Guerra, Verónica Morato Monterroso, Lidia García López, Yolanda García Parga, María Esther García Sil, Óscar Izquierdo Martínez, Anna

Torrecilla Medina, M. de los Ángeles

«Manifestación de signos y síntomas en pacientes con patolo-gía esquizofrénica paranoide en el hospital psiquiátrico y centro penitenciario»

«Cuáles son las emociones más frecuentes en los trastornos de personalidad que se dan dentro del CSM y el abordaje desde Enfermería»

«Cómo influye el síndrome premenstrual en la desorganiza-ción conductual de las mujeres de 18 a 25 años diagnostica-das de TLP controladiagnostica-das en el CSM»

Relació entre el consum de droga i la patologia psiquiàtrica al Centre Penitenciari la Trinitat, en interns de 18 a 25 anys Els efectes secundaris de la teràpia electroconvulsiva: diferèn-cies entre dones i homes

«La depresión posparto en los embarazos múltiples»

Avaluar l'aplicació d'un programa d'Infermeria en pacients amb TCA en hospitalització parcial modifica les actituds d'a-quests pacients davant del menjar

Els efectes secundaris de la teràpia electroconvulsiva: diferèn-cies entre dones i home

«Identificar los diagnósticos enfermeros más frecuentes en el Trastorno Bipolar»

La infermera d'enllaç del servei de psiquiatria

Relació entre el consum de droga i la patologia psiquiàtrica al Centre Penitenciari la Trinitat, en interns de 18 a 25 anys «Diagnósticos e intervenciones de Enfermería más frecuentes en la unidad de hospitalización de agudos»

«Diseño y elaboración de un protocolo para disminuir el tiempo de estancia en urgencias en pacientes TLP»

(16)

/

29

ÀMBIT PED

A

GÒGIC I DOCENT DE FORMA

CIÓ POSTGRADU

AD

A

4

28

ALUMNES PROJECTE, TESINA O TREBALL D’INVESTIGACIÓ

Llinàs Gual, Francisca Maillo Aguilera, Manuela Melado Delgado, Maristela Mora Marco, Sílvia Molledo Varo, Sara Soler Puig, Mariona Morales Simon, Raquel Plana Navarro, Teresa Mosquera Herrera, Mónica Pérez Marinero, María Romero Serrano, Dulce Puig Llobet, Montserrat Ríos Pasalamar, Isaac Romero Santiago, Sebastián

«Valoración del tratamiento más adecuado al tratamiento antisocial»

«Revisión bibliográfica sobre el dolor, la pérdida y la muerte» «El síndrome del Burnout en el personal de Enfermería de urgencias del Hospital General de la Vall d'Hebrón» «Incumplimiento terapéutico de pacientes esquizofrénicos»

«Influencia del consumo de tóxicos en la aparición de un pri-mer brote psicótico»

Unitat d'Aguts, esquizofrènia i cànnabis: recompte del nom-bre de reingressos i de l'augment del consum

«Relación del trastorno límite con el consumo de substan-cias»

Qualitat de vida del cuidador familiar del pacient amb Alzheimer

Patologia dual en ingressats per desintoxicació alcohòlica

ALUMNES PROJECTE, TESINA O TREBALL D’INVESTIGACIÓ

Castrillo Alonso, Eduardo Contreras Prades, Jordi

Fernández Rodríguez, José Manuel Fort Rocamora, Clara

Montes de la Linde, Itziar

Hernández Guerrero, M. del Carmen Molano Beteta, Ana M.

Luna Rodríguez, Eduardo

Molina García, Jose Alfonso

«Aplicación de las fábulas como terapia en los pacientes ingre-sados en una unidad de conductas adictivas»

Estudi dels efectes del consum de cànnabis en un Institut d'Ensenyança Secundària d'Hospitalet

«Programa educativo para el manejo de la afectividad en el paciente esquizofrénico»

«Evaluación de la ansiedad en los pacientes que llegan a urgencias por sobreingesta de fármacos»

«Marco de actuación mediante tratamiento específico de Enfermería: prevención / promoción de la salud / factores de riesgo / factores de protección y coordinación ante diferentes situaciones de consumo dentro del dispositivo comunitario CSMIJ / Hospital de Día»

«Conocer la prevalencia de los diagnósticos enfermeros de una unidad psiquiátrica penitenciaria y elaborar un plan de cuida-dos estandarizado»

Utilització de substàncies per dormir a centres penitenciaris

ALUMNES PROJECTE, TESINA O TREBALL D’INVESTIGACIÓ

Pedro Huerta, David

Riatos Casabayo, Oriol

Sadurní Torras, M. Carme Vallmitjana Soler, Anna

«Identificar los diagnósticos de enfermería relacionados con factores psicológicos en los pacientes ingresados en la unidad de nefrología del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona» «Eficacia de las técnicas de relajación en pacientes que pade-cen insomnio en una unidad de psiquiatría»

Descripció del perfil de la persona que desenvolupa trastorns d'alimentació

Dispensació de metadona: Estudi sobre el grau de satisfacció dels usuaris en el PMM a Mataró

4.2.6

Mestratge Teoricopràctic d'Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental (2a edició). 2n curs

ALUMNES PROJECTE, TESINA O TREBALL D’INVESTIGACIÓ

Bassas Pinto, Beatriz Lozano Royo, Mireia Montoya Lamilda, Anna Poch Gradin, Mónica Bonamusa González, Gisela de Mingo Mayans, Elisabet Espín Montia, Adriana Guiu Boixeda, Laura Sentís Carasso, Alexia Cazalis Garcimartín, Míriam Dachs Martín, Cristina Jiménez Cuadra, Maria José Serra Giménez, Elisabet Vivancos Asensio, Oliver Ivan Cosculluela Cárdenas, Elena López Sanchez, Rosa M. Perdiguero Fabre, Visitación Santos Cardosa, Ángel

El pintat quirúrgic

L'observació del rentat quirúrgic: investigació amb metodolo-gia qualitativa

Acollida del pacient a quiròfan

«La necesidad de realizar el recuento del instrumental y las gasas en una laparotomía desde una perspectiva cualitativa»

(17)

AVALUACIÓ

/

31

ÀMBIT PED

A

GÒGIC I DOCENT DE FORMA

CIÓ POSTGRADU

AD

A

4

30

ALUMNES PROJECTE, TESINA O TREBALL D’INVESTIGACIÓ

Alaimo, Nicolás Azcoitia, Virginia Canals Esteve, Montserrat de Sousa Brito de Aragao, Sabrina Domènech Andreu, Jordi Gallardo Vizcaíno, Patrícia García Casarramona, Gina García Gascó, Aida Gómez Martínez, Sonia

Grifoll de la Esperanza, Georgina Groslambert, Camille Aline

Pérez Soto, M. del Rocío Rocafort Vidal, Pilar

Ybarra Sánchez-Contador, Júlia

«Análisis y reflexiones sobre las leyes de extranjería en España y sobre la política migratoria en España»

«Exclusión laboral» Conflicte i discapacitat física

«Violencia contra la mujer: violencia de género» Mediació escolar, formant els nous ciutadans El conflicte en la relació metge/malalt Joves, drogues i salut mental

Mediació comunitària

Violència vers els fills per part de pares en procés de separació o separats

L'alcohol i els problemes associats. Violència

«Los conflictos en el ámbito escolar y la mediación como modo de resolución de estos conflictos: el caso práctico del IES Can Mas»

«Violencia en televisión y su influencia en niños y adolescentes» La creació del Servei de Mediació Ciutadana al municipi de Calella

Cultura de la pau

4.2.8 Curs de Postgrau i Extensió Universitària en Conflicte i Violència Social. La Mediació en la

resolució de conflictes (2a edició)

4.3 Formació Continuada

NOMBRE D’ALUMNES CRÈDITS

15

20 Curs de Formació sobre

l'Ensenyament Pràctic en Infermeria (6a edició) Curs de Metodologia de Recerca en Ciències de la Salut (6a edició) 2 2

Sra. M. José Morera Pomarede

Sra. Elsa Castellà Lázaro

DIRECCIÓ NOM DEL CURS

7,9

7,9

(18)

/

32

33

COL·LABORA

CIÓ EN LA GESTIÓ DOCENT D’AL

TRES INSTITUCIONS

6

AVALUACIÓ NOMBRE D’ALUMNES CRÈDITS 28 18 “Curso para cuidadores de

personas con dependen-cia” (1a edició) En col·laboració amb l'Obra Social Sant Joan de Déu, Càrites i la subvenció de la Fundació Viure i Conviure de Caixa Catalunya

Curs de formació per a mediadors interculturals en l'àmbit sanitari (2a edició) En col·laboració amb l'Obra Social Sant Joan de Déu i la Fundació Bayt al-Thaqafa

11

10

Sra. Àngels Pedrola Segarra

Sra. Núria Roca Caparà

Sra. Carme Vega Monteagudo

DIRECCIÓ NOM DEL CURS

9,5

7,7

5

Àmbit Pedagògic i docent: línia social

6

Col·laboració en la gestió docent

d’altres institucions

6.1 Hospital Universitari Maternoinfantil Sant Joan de Déu:

6.2 Orde Hospitalari Sant Joan de Déu:

6.3 Hospital de Sant Boi:

NOMBRE D’ALUMNES “Cómo Disminuir el Estrés. Técnicas y Aplicaciones” (2 edicions) Gestió de Conflictes (2 edicions) Massatge Infantil 20 33 14 20 12 15 NOMBRE D’HORES NOM DEL CURS

NOMBRE D’ALUMNES “Dirección y Evaluación de Equipos y Personas” (2 edicions) 19 32 NOMBRE D’HORES NOM DEL CURS

NOMBRE D’ALUMNES

Metodologia Infermera 25 40

NOMBRE D’HORES NOM DEL CURS

TOTAL ALUMNES

8 111 119

TOTAL HORES TOTAL CURSOS

(19)

/

35

/

ÀMBIT DE SER

VEIS

7

En aquest apartat cal esmentar que només s'ha pogut obtenir la participació d'un 25% del total dels

alumnes del centre, el grau de satisfacció dels quals s'expressa en les dues gràfiques següents:

BIBLIOTECA

Mitjana corresponent a l'avaluació dels serveis de la biblioteca referent a l'atenció rebuda i al fons

bibliogràfic.

SECRETARIA

Mitjana corresponent a l'avaluació dels serveis d'administració referent a l'atenció rebuda i

valora-ció de Secretaria.

7.3 Grau de satisfacció de l’alumnat

10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 informació i referència 7,95 8,21 7,74 7,36 Servei de préstec Servei d’obtenció de documents Desiderates

Avaluació tasques biblioteca

10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Atenció telefònica 7,31 7,18 7,01 7,50 Matrícula Tràmits acadèmics Gestió de pagaments

Avaluació tasques de Secretaria

Personal d’Administració

Sra. Judit Boluña i Álvarez

Cap d'Administració

Sra. Patrícia Álvarez Artiga

Cap de Negociat

Sra. Núria Bermudo Hernández

Administrativa

Sra. Cristina Domínguez González

Administrativa

Sra. Pilar Guàrdia Gil

Administrativa

Sra. Montserrat Lopera Aljarilla

Administrativa

Sra. Lourdes Torres i Sánchez-Gil

Administrativa

Sra. Marcela Valenzuela Rubio

Administrativa

Àrea de la Biblioteca

Sra. Yolanda Gálvez Carrascal

Bibliotecària

Sra. Alícia Martín Castro

Bibliotecària

Sra. Gemma Santos Hermosa

Bibliotecària (suport a temps parcial)

Els tres objectius principals de la biblioteca durant aquest curs 2006/2007 han estat:

1. D'una banda, actualitzar i incrementar el fons de la biblioteca per tal que estigui amb

con-sonància amb les noves necessitats d'informació/formació que genera la posada en marxa de

l'Espai Europeu d'Educació Superior i, de l'altra, l'inici de les activitats del Centre Docent Sant

Joan de Déu. Oferir suport bibliogràfic específic per a aquestes noves necessitats.

2. Dinamitzar la Comissió de Biblioteca, que té com a missió principal garantir la millora de

tots els processos de la biblioteca, dur a terme un funcionament correcte i oferir un servei de

qualitat i millora contínua.

3. Unificar criteris de catalogació entre el fons de l´Hospital de Sant Joan de Déu i

l´Escola Universitària d'Infermeria.

S'han fet sessions informatives sobre el funcionament de la biblioteca als alumnes de primer curs de

la diplomatura.

El nombre total de llibres adquirits per la biblioteca ha estat de 387; 84 dels quals han estat donacions.

Actualment el nostre fons és de 6.700 exemplars.

L'afluència mitjana d'usuaris ha augmentat. Aquests nous usuaris també han fet augmentar el nombre

de préstecs a 3.200; la mitjana de llibres en préstec se situa en els 640 simultàniament.

7

Àmbit de Serveis

34

7.1 Personal d’administració i serveis

(20)

/

37

PROJECCIÓ DE L

’ESCOLA

8

PROFESSORA

8

Projecció de l’Escola

TIPUS D’ACTIVITAT II Jornada de l'Associació Catalana de Salut Mental Curs de formació continuada per als professionals de l'Hospital de Barcelona

Curs d'introducció a la Bioètica

Curs: “Nivelación para la conva-lidación académica del título de ATS por el de DUI”

Curs: “Nivelación para la conva-lidación académica del título de ATS por el de DUI”

Curs Taller: Els professionals de la salut i els reptes del segle XXI Postgrau d'Intervenció social i sanitària a la Comunitat Taller: L'acompanyament i la cura de les persones grans a la comunitat: un dia per parlar Taller: Salut i migració

Taller: Estàndards de cures infermeres

Taller: Salut i migració

L'atenció a les persones immigrades “Técnicas de autocontrol. Relajación terapéutica y comunicación” “La formación en el Espacio Europeo de Educación Superior” Taller: Salut i migració

Antropologia de la salut

L'acompanyament i la cura de les persones grans a la Comunitat: un dia per parlar Taller: Salut i migració

Associació Catalana de Salut Mental i COIB Hospital de Barcelona Hospital Mútua de Terrassa Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona Universitat d'Estiu Ramon Llull Escola Universitària d'Infermeria Creu Roja Unió de Religiosos de Catalunya, centre de vida religiosa i espiritualitat Hospital Mútua de Terrassa

Dolors Miguel Ruiz Dolores Royo Arán Núria Roca Caparà

Núria Roca Caparà

Júlia Roura Masmitjà

Anna Cano Parellada

Núria Roca Caparà

Carme Vega Monteagudo

Amèlia Guilera Roche Àngels Pedrola Segarra

Núria Roca Caparà

TEMA / TÍTOL ENTITAT

ORGANITZADORA

(21)

/

38

39

PROJECCIÓ DE L

’ESCOLA

8

PARTICIPANT TIPUS D’ACTIVITAT

I Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya

I Jornada sobre Movilidades y Alteraciones Sociales Contemporáneas en Barcelona. “Los retos epistemológicos de las migraciones transnacionales” VI Jornades d'Infermeria: La humanització de les noves tecno-logies en les cures d'Infermeria

XXIV Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental

XXIV Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental

Congrès “A Multiprofessional View of Multidimensional Needs in the Third and Fourth Age: A humanizing technology” Interpsiquis 2007, VIII Congreso Virtual de Psiquiatría

Ponència: Coordinació i formació del voluntariat sociosanitari Ponència: Identitat i migració en processos d'inclusió i exclusió social Moderació T.Rodona La humanització de la tècnica Ponència: «Importancia de las intervenciones dirigidas a grupos de padres, cuyos hijos están ingresados en el hospital de día. Nuestra experien-cia»

Ponència: «La autonomía y la confidencialidad como valores en la trans-versalidad curricular de los cuidados de Enfermería mental y comunitaria»

Ponència: «Nursing care and technology on easing the pain in their end-of-life process» Ponència: «Atención de Enfermería a pacientes con trastorno mental»

Anna Ramió Jofre

Núria Roca Caparà

Àngels Pedrola Segarra Núria Roca Caparà

Dolors Miguel Ruiz

Dolors Miguel Ruiz Dolores Royo Arán

Amèlia Guilera Roche Anna Ramió Jofre

Anna Ramió Jofre Dolores Royo Arán

ENTITAT ORGANITZA-DORA I LLOC

PONÈNCIA / TAULA RODONA

8.2 Participació com a ponent o moderador

Taules d'entitats del tercer sector social. L'Hospitalet de Llobregat Institut Català d'Antropologia. Barcelona Associació d'Exalumnes Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat

Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental.

Las Palmas de Gran Canaria

Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental.

Las Palmas de Gran Canaria

Università Campus Bio-Medico di Roma. Roma Psiquiatria.com, congrés virtual PARTICIPANT TIPUS D’ACTIVITAT Jornada:

Associacions de veïns i veïnes. El seu paper en la convivència Convalidació del títol d'ATS al de diplomat d'Infermeria

Congreso Nacional de Lesionados Medulares Sessió de la filial de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques Treball del grup INFERTIC a tra-vés de videoconferència

Relatora/ moderadora del taller sobre racisme social

Ponència: L'Espai Europeu. Les especiali-tats d'Infermeria Ponència: «Taxonomía NNN en una unidad de lesionados medulares» Ponència: Formador de formadors Videoconferència: «Planificación del grupo»

Núria Roca Caparà Carme Vega Monteagudo Anna Cano Parellada

Francisca Pérez Robles

Júlia Roura Masmitjà

Dolors Miguel Ruiz

ENTITAT ORGANITZA-DORA I LLOC

PONÈNCIA / TAULA RODONA

Associacions de veïns de Nou Barris/ 9Barris Acull Barcelona Col·legi Oficial de Diplomats d'Infermeria. Barcelona ASELM A Coruña Acadèmia de Ciències Mèdiques de la Seu d'Urgell Grup INFERTIC. Esplugues de Llobregat

8.3 Presentació de comunicacions orals i pòsters a congressos

PARTICIPANT TIPUS D’ACTIVITAT

I Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya

I Jornada de Enfermería San Juan de Dios: El sentido de los cuida-dos

I Jornada de Enfermería San Juan de Dios: El sentido de los cuida-dos

III Congreso Internacional de Historia de la Enfermería

I Simposio Internacional de Expertos en Enfermería de Cuidados Críticos, Anestesia y Reanimación

Presentació del grup INFERTIC

Una experiència d'inser-ció laboral: Formad'inser-ció en mediació intercultural en l'àmbit sanitari

Presentació comunicació oral: «El Espacio Europeo de Educación Superior» Taula rodona: «El com-promiso de la Enfermería con la profesión» Comunicació: «Las enfermeras en la Guerra Civil Española. Proyecto de investigación» Comunicació: «Ventilación no invasiva. Cuidados de Enfermería en el paciente crítico» «Presentación multime-dia de la creación de un grupo interuniversitario de innovación docente en Enfermería de salud mental y comunitaria: INFERTIC, utilizando la plataforma MOODLE»

Núria Roca Caparà Anna Ramió Jofre Carme Vega Monteagudo M. José Morera Pomarede Núria Roca Caparà Amèlia Guilera Roche

Anna Ramió Jofre

Bárbara Hurtado Pardos

Dolors Miguel Ruiz

ENTITAT

ORGANITZADORA TITOL

Taules d'entitats del tercer sector social.

L'Hospitalet de Llobregat San Juan de Dios. Província de San Rafael, Madrid San Juan de Dios. Província de San Rafael, Madrid Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria

SEDEECAR València

Universitat de Barcelona. Barcelona

(22)

/

40

41

PROJECCIÓ DE L

’ESCOLA

8

PARTICIPANT TIPUS D’ACTIVITAT IV Trobada de Professorat de Ciències de la Salut IV Trobada de Professorat de Ciències de la Salut

V Congreso Nacional sobre Inmigración en España Jornadas de Profesorado de Enfermería sobre el Proceso de Convergencia Europeo

Jornada: Tenir cura de les perso-nes dependents, una realitat a través del temps

Presentació pòster: La metodología activa Presentació pòster: La comunicació en la for-mació Presentació comunicació oral: «¿Mediación inter-cultural o comunitaria? » Presentació del pòster: «Aprendizaje de la diver-sidad cultural a través de la reflexión»

La Formació: Eina imprescindible per a una implicació responsable dels professionals socio-sanitaris davant la nova Llei de dependència

Júlia Roura Masmitjà

Júlia Roura Masmitjà

Núria Roca Caparà Carme Vega Monteagudo M. José Morera Pomarede Núria Roca Caparà

Àngels Pedrola Segarra

ENTITAT ORGANITZADORA TITOL Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Contínua. Barcelona Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Contínua. Barcelona Universitat de València i Fundació CEIM. València Conferencia Nacional de Directores de Escuelas Universitarias de Enfermería. Madrid

EUI Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat

PARTICIPANT TIPUS D’ACTIVITAT

I Jornada d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva

I Jornada de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales I Encuentro Internacional de Investigación de Enfermería de Salud Mental I Encuentro Internacional de Docentes de Escuelas de Enfermería de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, Universitat Tor Vergata, Sapienza i EUI Sant Joan de Déu, Barcelona I Fòrum Internacional d'Observatoris de la Violència Barcelona Madrid Esplugues de Llobregat Esplugues de Llobregat Barcelona

Anna Cano Parellada Bárbara Hurtado Pardos Anna Ramió Jofre Dolores Royo Arán Dolors Miguel Ruiz

Tot el professorat

Núria Roca Caparà

ENTITAT

ORGANITZADORA LLOC

Institut Català de la Salut / Departament de Salut Hospital Gregorio Marañón EUI Sant Joan de Déu. Xarxa de Recerca en Atenció d'Infermeria en Salut Mental Comunitària. Comissió de Recerca de la Universitat de Barcelona EUI Sant Joan de Déu

Institut Català d'Antropologia

PARTICIPANT TIPUS D’ACTIVITAT

I Simposi sobre les Migracions a Catalunya

IV Jornada d'Infermeria de Reproducció Assistida

I Jornada de Enfermería San Juan de Dios

I Jornada Nacional de Humanización de Hospitales para Niños

I Jornada Sociosanitària de la Fundació Conviure de Mutuam II Congrés Català de Comptabilitat i Direcció II Trobada d'Investigació i de Formació Universitària en Immigració Estrangera a Catalunya

III Congreso de Fundaciones Universitarias y Fundaciones Universidad Empresa

IV Jornades de Recerca en Salut Mental

IV Trobada de Professorat de Ciències de la Salut i XI Jornades de Docència de Medicina V Jornades sobre la seguretat clí-nica, l'activitat assistencial i els observatoris de la salut VI Congrés de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·lia-tives

VI Encuentro Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Continua Barcelona Alicante Madrid Esplugues de Llobregat Barcelona Barcelona Barcelona València Esplugues de Llobregat Barcelona Barcelona Terrassa Reus

Núria Roca Caparà Anna Cano Parellada Judit Boluña Álvarez Amèlia Guilera Roche M. José Morera Pomarede Francisca Pérez Robles Anna Ramió Jofre Núria Roca Caparà Júlia Roura Masmitjà Judit Boluña Álvarez Amèlia Guilera Roche M. José Morera Pomarede Núria Roca Caparà Júlia Roura Masmitjà Àngels Pedrola Segarra Judit Boluña Álvarez Núria Roca Caparà

Amèlia Guilera Roche

Dolors Miguel Ruiz Anna Ramió Jofre M. José Morera Pomarede Júlia Roura Masmitjà Dolors Miguel Ruiz

Àngels Pedrola i Segarra

Amèlia Guilera Roche Júlia Roura Masmitjà

ENTITAT

ORGANITZADORA LLOC

Fundació Jaume Bofill Clínica Vistahermosa San Juan de Dios (Província de San Rafael)

Hospital Sant Joan de Déu

Mutuam Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció Secretaria per a la Immigració i Direcció General de Recerca Asociación Española de Fundaciones, Red Española de Fundaciones

Universidad Empresa Fundació Sant Joan de Déu Facultat de Medicina UB Corporació Sanitària de Barcelona Associació Catalano-Balear de Cures Pal·liatives Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Contínua

(23)

/

42

43

PROJECCIÓ DE L

’ESCOLA

8

PARTICIPANT TIPUS D’ACTIVITAT

VII Coloquio REDAM:

Eticografías y técnicas cualitativas en investigación sociosanitaria VII Jornades d'Infermeria: La humanització de les noves tecno-logies en les cures d'infermeria

VIII Coloquio Internacional PRAQSI

VIII Congreso Nacional de Enfermería de la Infancia XV Simposio Nacional de Pediatría Social: Retos en aten-ción primaria y en la escuela XXI Jornades Catalanes d'Estudiants d'Infermeria XXIV Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental Actors i Xarxes d'Actors: els ges-tors del procés d'immigració d'Espanya i Europa

Cicle de conferències. La lluita contra la pobresa: un repte per a la nostra societat

Consentiment informat i diversitat cultural

Debates en perinatología

Fundamentos de la monitoriza-ción hemodinàmica

Guía para la mujer con discapa-cidad, del embarazo y el parto Humanització en el procés maternal

Incontro Europeo dei Docenti Universitari: Un nuovo umanesi-mo per l'Europa. Il novo ruolo delle Università

Jornada de Presentació de l'Hotel d'Associacions de Pares de Pacients Tarragona Esplugues de Llobregat Barcelona Jaén Barcelona Salou

Las Palmas de Gran Canaria Barcelona Barcelona Barcelona Esplugues de Llobregat València Barcelona Barcelona Roma Esplugues de Llobregat

Carme Vega Monteagudo

Anna Cano Parellada Elsa Castella Lázaro Amèlia Guilera Roche Dolors Miguel Ruiz Dolores Royo Arán M. José Morera Pomarede Marina Heredia Torras

Marina Heredia Torras Dolors Miguel Ruiz Anna Cano Parellada Dolors Miguel Ruiz Núria Roca Caparà

Marina Heredia Torras Carme Vega Monteagudo Anna Cano Parellada Anna Cano Parellada

Bárbara Hurtado Pardos Anna Cano Parellada Anna Cano Parellada Judit Boluña Álvarez Amèlia Guilera Roche M. José Morera Pomarede Anna Ramió Jofre Núria Roca Caparà Júlia Roura Masmitjà Judit Boluña Álvarez Amèlia Guilera Roche Marina Heredia Torras M. José Morera Pomarede Núria Roca Caparà Júlia Roura Masmitjà

ENTITAT

ORGANITZADORA LLOC

Universitat Rovira i Virgili

EUI Sant Joan de Déu

Grup organitzador PRAQSI Escuela de Ciencias de la Salud. Universidad de Jaén. Asociación Nacional Club de Pediatría Social

Associació Catalana d'Infermeria

Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental CIDOB, Universitat Pompeu Fabra Obra Social «La Caixa»

Fundació Grifols Hospital Universitari Maternoinfantil Sant Joan de Déu i Universitat de Barcelona

SEDEECAR Institut Guttmann Suavinex

Vicariato di Roma. Ufficio per la Pastorale

Universitaria

Hospital Universitari Maternoinfantil Sant Joan de Déu

PARTICIPANT TIPUS D’ACTIVITAT

Jornada de treball/ Pla de comp-tabilitat de les Fundacions Jornada internacional: La huma-nització de la cura

Jornada oberta: Polítiques de salut sexual i reproductiva a l'À-frica

Jornadas de Profesorado de Enfermería sobre el Proceso de Convergencia Europeo

Jornada: Tenir cura de les perso-nes dependents. Una realitat a través del temps

Jornades: Els factors externs de la pobresa i dels conflictes armats a l'Àfrica subsahariana

L'atenció primària de salut: mirant cap al futur

La psicooncologia en el tracta-ment interdisciplinari del pacient oncològic Barcelona

La veu dels pacients, es respecta la seva autonomia?

La visione multiprofessionale dei bisogni multidimensionali della terza e quarta età: una tecnologia umanizante.

Nuevo modelo de formación para el empleo en el sector de sanidad de Catalunya Presentació de l'estudi: «Capital social, immigració i convivència»

Barcelona Barcelona Barcelona Madrid Esplugues de Llobregat Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Roma Barcelona Barcelona

Montse Lopera Aljarilla Marina Heredia Torras Núria Roca Caparà Carme Vega Monteagudo

Amèlia Guilera Roche Marina Heredia Torras Bárbara Hurtado Pardos M. José Morera Pomarede Núria Roca Caparà Dolores Royo Arán Judit Boluña Álvarez Anna Cano Parellada Amèlia Guilera Roche Marina Heredia Torras Bárbara Hurtado Pardos Dolors Miguel Ruiz Àngels Pedrola i Segarra Anna Ramió Jofre Júlia Roura Masmitjà Dolores Royo Arán Carme Vega Monteagudo Núria Roca Caparà

Amèlia Guilera Roche Àngels Pedrola Segarra

Carme Vega Monteagudo Judit Boluña Álvarez M. José Morera Pomarede Anna Ramió Jofre Núria Roca Caparà Júlia Roura Masmitjà Júlia Roura Masmitjà

Núria Roca Caparà

ENTITAT

ORGANITZADORA LLOC

Coordinadora Catalana de Fundacions

EUI Santa Madrona Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament Conferencia Nacional de Directores de Escuelas Universitarias de Enfermería

Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

Centre d'Estudis Africans

Auditori Fòrum FORUM FECEC

Universitat Ramon Llull i Institut de Bioètica Vicariato di Roma. Ufficio per la Pastorale

Universitaria

CCOO

(24)

/

45

PROJECCIÓ DE L

’ESCOLA

8

44

PARTICIPANT TIPUS D’ACTIVITAT

Tallers i jornada internacional: La humanització de la cura Tenir cura i l'ètica de tenir cura al segle XXI

Una ètica al servei de la salut

Barcelona Barcelona Barcelona

M. José Morera Pomarede Carme Vega Monteagudo Carme Vega Monteagudo

ENTITAT

ORGANITZADORA LLOC

EUI Santa Madrona Col·legi Oficial

d'Infermeria de Barcelona EUIFN Blanquerna

TIPUS D’ACTIVITAT

“V Congreso Nacional sobre Inmigración en España” “Diez años cuidando a la Comunidad SESPAS”

«Importancia de las intervencio-nes dirigidas a grupos de padres, cuyos hijos están ingresados en el hospital de día. Nuestra expe-riencia»

«La autonomía y la confidenciali-dad como valores en la transver-salidad curricular de los cuida-dos de enfermería mental y comunitaria»

Presentació del grup INFERTIC

Núria Roca Caparà Carme Vega Monteagudo Dolors Miguel Ruiz

Dolors Miguel Ruiz

Dolors Miguel Ruiz Dolores Royo Arán

Dolors Miguel Ruiz

PUBLICACIÓ PARTICIPANT

“¿Mediación intercultural o comunitaria?”

Llibre del Congrés “Taxonomía NANDA NOC NIC. Análisis y Reflexión. Revista electrónica Fremap” XXIV Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental

Publicació electrònica del Congrés p. 835-842 XXIV Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental

Publicació electrònica del Congrés p. 823-834 Revista ÀGORA

8.5 Publicacions

8.6 Altres: comité Organitzador

TIPUS D’ACTIVITAT I Encuentro Internacional de Investigación de Enfermería de Salud Mental I Encuentro Internacional de Docentes de Escuelas de Enfermería

Jornada de treball: La mediació intercultural en l'àmbit sanitari Jornada: La humanització de les noves tecnologies en les cures d'Infermeria

Jornada: Tenir cura de les perso-nes dependents. Una realitat a través del temps

Esplugues de Llobregat

Esplugues de Llobregat

Esplugues de Llobregat

Esplugues de Llobregat

Esplugues de Llobregat

Anna Ramió Jofre

Amèlia Guilera Roche Anna Ramió Jofre Amèlia Guilera Roche Núria Roca Caparà Carme Vega Monteagudo Àngels Pedrola Segarra Núria Roca Caparà Amèlia Guilera Roche Àngels Pedrola Segarra Júlia Roura Masmitjà

ENTITAT

ORGANITZADORA LLOC

EUI Sant Joan de Déu. Xarxa de Recerca en Atenció d'Infermeria en Salut Mental Comunitària. Comissió de Recerca de l'EUI

EUI Sant Joan de Déu

EUI Sant Joan de Déu, Obra Social Sant Joan de Déu i Bayt al-Thaqafa Associació d'Exalumnes Sant Joan de Déu Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

MEMBRES DEL COMITÉ ORGANITZADOR

Figure

Updating...

References

Related subjects :