CURSO BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Descargar (0)

Texto completo

(1)

PRESTAKUNTZA ARLOA: Lan-arriskuen prebentzioa

MODALITATEA: On-line

HIZKUNTZA: Gaztelania

CURSO BÁSICO EN

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

2

0

1

7

k

o

Z

E

H

A

R

K

A

K

O

P

R

E

S

T

A

K

U

N

T

Z

A

-P

L

A

N

A

KODEA

INFORMAZIO OROKORRA

IRAUPENA 25 ordu IKASTARORA SARBIDEA http://ivap.adrformacion.com

HARTZAILEAK

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetan lan egiten duten enplegatu publikoak, lehen-lehenik, lantokietako prebentzio-delegatu bezala lanetan ari direnak edota prebentzio-arduradunak direnak.

BALDINTZAK

-Helbide elektroniko bakarra ikasle bakoitzeko

-Administrazio Orokorreko ikasleentzat: korporazio-saretik kanpodo posta-zerbitzarietatik eta zerbitzarietara mezuak bidaltzeko eta jasotzeko aukera ematen duen posta elektronikoko kontua izatea. Ez dute balioko mezuak korporazio-sarearen barruan bidali eta jasotzeko aukera besterik ematen ez dutenak.

ESKAKIZUN TEKNIKOAK

SOFTWAREA:

 Windows XP edo berriagoa, eta Interneterako konexioa

 Nabigatzaileak: Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 14.0.1 (edo berriagoa) eta Chrome  Pantailaren bereizmena: 1024 x 768 (gomendatua)

 Adobe Flash Player 10 edo berriagoa

 Acrobat reader 8 edo berriagoa (gomendatua) HARDWAREA:

 PC Pentium III edo berriagoa  Soinu-txartela

 Gomendagarria da edukiak entzun ahal izateko entzungailu edo bozgorailuak izatea

TUTORETZA

Tutorearen egitekoak:

 Ikasleei plataforman ongi-etorria emateko mezu bat bidaltzea.  Kontsultei erantzutea:

 ikastaroaren edukiari buruzkoak, plataformako foroaren bidez  24 orduko epean erantzutea

 Ikaskuntzaren jarraipena eta ebaluazioa egitea.

HILA HASIERA AMAIERA

ADMINISTRAZIO OROKORRA BESTE ADMINISTRAZIO

BATZUK JAKINARAZPENAKBAJEN

(ez dakar matrikula-kosturik)

ESKATZEKO

AZKEN EGUNA ONIRITZIA

ESKATZEKO AZKEN EGUNA MAIATZA Maiatzak 2 Ekainak 2 martxoak 31 apirilak

3tik 7ra Apirilak 7

apirilaren 28a arte

ZER LORTU NAHI DUGUN

HELBURU OROKORRAK

Laneko arriskuen prebentzioaren inguruan Administrazioak ezartzen duena betetzea da ikastaroaren xedea, gainera, esparru horretan prestatutako langileak izatearen beharra azpimarratzen du. Bestalde, gai horren inguruan langileen interesa eta langileen arteko kooperazioa bultzatzu nahi du, eta baita prebentzio-kultura sortu ere, lan-istripuak eta lanbide-gaixotasunak saiheste aldera.

GAITASUNAK

Ikaslea gai izango da prestakuntza-ekintza amaitzean:

 Lanean, prebentzioari buruzko eskubide eta betebeharren inguruko zalantzak argitzeko  Arrisku desberdinak aztertzeko, gutxitzeko edo ezabatzeko

 Lanean egon daitezkeen agente fisiko, kimiko eta biologikoak identifikatzeko, ebaluatzeko eta kontrolpean izateko

 Arriskuak identifikatzeko, hala nola, lan-karga fisikoa, nekea edota laneko asegabetasuna

 Istripuak eta lanbide-gaixotasunak gutxitzeko

 Norbera babesteko neurriak hartzeko, larrialdi-simulagailuekin trebatzeko, arriskuak ebaluatzeko edo seinaleak bereizteko

(2)

PRESTAKUNTZA ARLOA: Lan-arriskuen prebentzioa

MODALITATEA: On-line

HIZKUNTZA: Gaztelania

CURSO BÁSICO EN

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

2

0

1

7

k

o

Z

E

H

A

R

K

A

K

O

P

R

E

S

T

A

K

U

N

T

Z

A

-P

L

A

N

A

 Langileen osasuna zaintzeko eta kontrolatzeko, eta baita lehen laguntzak aplikatu behar ditugunean zer egin behar dugun jakiteko

 Prebentzio lanak antolatzeko eta kudeatzeko

 Arriskuen ebaluazio prozesua planifikatzeko, antolatzeko eta hasteko, horrela neurri egokienak hartu ahal izateko

 Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen aurka egiteko zerikusia duten organoak ezagutzeko

 Arriskuak ebaluatzeko, eta prebentzio-ekintza bat antolatzeko

PROGRAMA ETA EBALUAKETA

METODOLOGIA

Autoprestakuntzako online ekintza honek bi euskarri ditu: plataforma birtuala eta tutoretzak. Ikastaroko metodologia ikaskuntza praktikoan oinarritzen da, eta baita ikaslearen partaidetza aktiboan ere. Ikastaroak 12 gai ditu, autoebaluazio-galdetegiak eta jarduera desberdinak. Eduki teorikoak sendotzeko eta ikasitakoa finkatzeko hainbat tresna erabiliko ditugu: azalpenak emateko bideoak, ariketa praktikoak (multimedia edo lankidetza-jarduerak), autozuzenketa-testak, kasu praktikoak, intereseko loturak, ohiko galderak, bibliografia edota tutorearen laguntza.

PROGRAMA

1. LANA ETA OSASUNA

1.1. Lana eta osasuna kontzeptuak 1.2. Lan-osasuna

1.3. Arriskuak

1.4. Lanak eragindako kalteak 1.5. Laneko istripuak

1.6. Laneko gaixotasun profesionalak 1.7. Osasunerako beste arriskuak 1.8. Lan-baldintzak

1.9. Prebentzio teknikak

2. ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK. ARAU-ESPARRUA 2.1. Enpresaburua

2.2. Langilea

2.3. Lan-arriskuak prebenitzeko betebeharrak ez-betetzeak sortzen dituzten erantzukizunak

3. SEGURTASUN BALDINTZEKIN LOTUTAKO ARRISKUAK 4. INGURUMENAREKIN LOTUTAKO

4.1. Agente fisikoekin lan egitea

4.2. Agente kimiko eta biologikoekin lan egitea

5. LAN-KARGA FISIKOA, NEKEA ETA LANEKO ASEGABETASUNA 6. ARRISKUAK KONTROLATZEKO FUNTSEZKO SISTEMAK

6.1. Arrisku profesionalak murrizteko neurri teknikoak

6.2. Arrisku profesionalak murrizteko neurri administratiboak eta kudeaketakoak 6.3. Norbera babesteko ekipamendua

7. LARRIALDI- ETA EBAKUAZIO-PLANAK

8. OSASUNA ZAINTZEA ETA KONTROLATZEA. LEHEN LAGUNTZAK 9. PREBENTZIOAREN KUDEAKETA ETA ANTOLAMENDUA

9.1. 31/95 LAPLren oinarrizko printzipioak

9.2. Laneko arriskuen prebentzioaren kudeaketa sistema 10. ARRISKU PROFESIONALEN EBALUAZIOA

10.1. Ebaluazioaren ezaugarri orokorrak 10.2. Laneko arriskuen ebaluazio prozesua 10.3. Ebaluaketa motak

10.4. Arriskuen ebaluazio-epealdiak

11. ORGANISMO PUBLIKOAK ETA SEGURTASUNA 11.1. Organismo internazionalak

11.2. Organismo eta nazio-erakundeak 11.3. Organismo autonomoak

(3)

PRESTAKUNTZA ARLOA: Lan-arriskuen prebentzioa

MODALITATEA: On-line

HIZKUNTZA: Gaztelania

CURSO BÁSICO EN

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

2

0

1

7

k

o

Z

E

H

A

R

K

A

K

O

P

R

E

S

T

A

K

U

N

T

Z

A

-P

L

A

N

A

12.1. Istripuen ikerketa 12.2. Arrazoien azterketa

12.3. Istripuak nola ikertu eta jarraitu beharreko prozedura

12.4. Istripuak edo gertakariak ikertzeko erabili beharreko modeloa 12.5. Segurtasuneko ikuskatze-lanak

12.6. Istripuen berri ematea

EBALUAZIOA

Ikastaroaren helburuak betetzen direla bermatzea izango da ebaluazioaren helburua. Ikastaroak gai bakoitzari lotutako galdetegi bat dauka, guztira 12. Gainera, gai bakoitzean jarduera praktikoak eta interaktiboak daude, guztira 50 baino gehiago. Ikasleak test guztiak gainditu beharko ditu eta baita derrigorrez egin beharreko 3 jarduerak ere (plataforman adieraziko da zeintzuk diren).

IKASTAROAREN BALORAZIOA

Ikasleen gogobetetze-inkesta eta Irakaslearen balorazio inkesta.

Inkesta egitera sartzeko esteka bidaliko dugu, mezu elektronikoaren bidez.

ZIURTAGIRIA

Aprobetxamendu-egiaztagiria lortzeko bete beharreko baldintzak:

 12 galdetegiak gainditzea, galdetegi bakoitzean gutxienez %80 lortzea  Derrigorrezko 3 jarduerak tutoreari bidali eta gainditzea

Ziurtagiria digitalada, eta ikastaroa itxi ondoren eskuratu daiteke. Zure egiaztagiria lortzeko, Prestakuntza Zerbitzuko FAQ atalean kontsultatu: Administrazio Orokorra edo Toki Administrazioa arloetan.

PREZIOA

186€

AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen duena.(Abenduaren 30eko EHAA, 248. zk.)

OHARRA

Laguntza teknikoa behar izanez gero:

 Deitu CAUko telefono zenbakira 94 1250116 edo idatzi hurrengo helbidera:

[email protected]

(4)

AREA FORMATIVA: Prevención de riesgos laborales

MODALIDAD: Online

IDIOMA: Castellano

CURSO BÁSICO EN

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

P

L

A

N

D

E

F

O

R

M

A

C

N

T

R

A

N

S

V

E

R

S

A

L

2

0

1

7

CÓDIGO

INFORMACIÓN GENERAL

DURACIÓN 25 horas ACCESO CURSO http://ivap.adrformacion.com

DIRIGIDO A

Personas empleadas en las diferentes Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, prioritariamente, a las personas que desempeñen funciones de delegados/as y/o responsables de prevención en los centros de trabajo.

REQUISITOS

-Una cuenta de correo electrónico única por alumno/a.

-Para personas de la Administración General:Cuenta de correo electrónico con posibilidad de envío y recepción de correos desde/hacia servidores de correo ajenos a la red corporativa. No serán válidas, aquellas que sólo puedan enviar y recibir mensajes dentro de la red corporativa.

REQUISITOS TÉCNICOS

SOFTWARE:

 Windows XP o superior

 Navegador: Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 14.0.1 ó versiones superiores, Chrome actualizado

 Resolución de pantalla: 1024 x 768 (recomendado)  Adobe Flash Player 10 ó superior

 Acrobat reader 8 ó superior (recomendado)  Conexión a Internet y acceso a Youtube HARDWARE:

 PC Pentium III o superior  Tarjeta de sonido

 Auriculares o altavoces independientes

TUTORÍAS

Las tareas del tutor/a durante el curso serán las siguientes:

 Enviar un mensaje de bienvenida dirigido al alumnado en la plataforma.  Atender consultas:

 referidas al CONTENIDO del curso mediante el foro de la plataforma  dar respuesta en 24 horas

 Seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje

MES INICIO FIN

ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS

ADMINISTRACIONES AVISO BAJAS

(no conlleva coste de matrícula) ÚLTIMO DÍA DE SOLICITUD VºBº ÚLTIMO DÍA DE SOLICITUD MAYO 2 mayo 2 junio 31 de marzo Del 3 al 7 abril 7 de abril Hasta el 28 de abril

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR

OBJETIVOS GENERALES

Mediante este curso pretendemos cumplir con lo que en este ámbito determina la Administración, la cual resalta la necesidad de contar con personas preparadas en el ámbito de la prevencion. Asi como fomentar el interés y la cooperación de los y las trabajadores en prevención de riesgos laborales y crear cultura preventiva, para evitar accidentes y enfermedades laborales.

COMPETENCIAS

Al finalizar la acción formativa el alumnado será capaz de:

 Enfrentarse a cualquier duda sobre los derechos y deberes sobre prevención

 Analizar los diferentes riesgos en el ámbito laboral, el proceso a seguir para conseguir minimizar los riesgos e incluso eliminarlos.

 Identificar los diferentes agentes que se pueden encontrar en el trabajo diario, físicos, químicos y biológicos, así como su evaluación y control

 Identificar los riesgos tales como la carga física, la fatiga o la insatisfacción laboral.

2017-62-11-13

(5)

AREA FORMATIVA: Prevención de riesgos laborales

MODALIDAD: Online

IDIOMA: Castellano

CURSO BÁSICO EN

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

P

L

A

N

D

E

F

O

R

M

A

C

N

T

R

A

N

S

V

E

R

S

A

L

2

0

1

7

riesgos o distinguir señalizaciones

 Vigilar y controlar la salud de los trabajadores y saber qué debemos hacer en caso de tener que aplicar primeros auxilios.

 Organizar y gestionar las labores preventivas

 Planificar, preparar e iniciar el proceso de evaluación de riesgos, para poder adoptar medidas adecuadas.

 Conocer los órganos involucrados en la lucha contra los accidentes y enfermedades laborales.

 Aprender a evaluar riesgos y planificar una acción preventiva

PROGRAMA Y EVALUACIÓN

METODOLOGÍA

Esta acción formativa de autoformación online se apoya en dos pilares: la plataforma virtual y las tutorías. El aprendizaje se basa en en un sistema dinámico y en la participación activa del alumnado. El curso consta de 12 temas, test de autoevaluación y distintas actividades. Los contenidos teóricos se refuerzan con vídeos explicativos de las cuestiones más relevantes, ejercicios colaborativos o actividades multimedia, test de autoevaluación, casos prácticos, enlaces de interés, preguntas más frecuentes, bibliografía y consultas al tutor para afianzar los contenidos adquiridos.

PROGRAMA

1. TRABAJO Y SALUD

1.1. Conceptos de trabajo y salud 1.2. La salud laboral

1.3. Riesgos

1.4. Daños derivados del trabajo 1.5. Accidentes de trabajo 1.6. Enfermedades profesionales 1.7. Otros riesgos para la salud 1.8. Condiciones de trabajo 1.9. Técnicas preventivas

2. DERECHOS Y DEBERES. MARCO NORMATIVO 2.1. El empresario

2.2. El trabajador

2.3. Responsabilidades ante el incumplimiento de las normas de PRL 3. RIESGOS LIGADOS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

4. RIESGOS LIGADOS AL MEDIO AMBIENTE 4.1. Exposición a agentes físicos

4.2. Exposición a agentes químicos y biológicos

5. CARGA DE TRABAJO, FATIGA E INSATISFACCIÓN LABORAL 6. SISTEMAS ELEMENTALES DE CONTROL DE RIESGOS

6.1. Medidas técnicas para reducir los riesgos profesionales

6.2. Medidas de carácter administrativo y de gestión para minimizar los riesgos profesionales 6.3. Equipos de protección individual

7. PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

8. VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD, LOS PRIMEROS AUXILIOS 9. LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN

9.1. Los principios básicos de la LPRL 31/95

9.2. Sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales 10. LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

10.1. Características generales de la evaluación 10.2. El proceso de evaluación de riesgos laborales 10.3. Tipos de evaluación

10.4. Etapas de la evaluación general de riesgos 11. ORGANISMOS PÚBLICOS Y LA SEGURIDAD

11.1. Organismos internacionales

11.2. Organismos e instituciones nacionales 11.3. Organismos autónomos

11.4. Otros órganos y entidades relacionados con la prevención 12. DOCUMENTACIÓN: RECOGIDA, ELABORACIÓN Y ARCHIVO

(6)

AREA FORMATIVA: Prevención de riesgos laborales

MODALIDAD: Online

IDIOMA: Castellano

CURSO BÁSICO EN

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

P

L

A

N

D

E

F

O

R

M

A

C

N

T

R

A

N

S

V

E

R

S

A

L

2

0

1

7

12.2. Análisis de causas

12.3. Cómo investigar accidentes y qué procedimiento usar 12.4. El modelo a utilizar para investigar accidentes-incidentes 12.5. Las inspecciones de seguridad

12.6. Notificación de accidentes

EVALUACIÓN

El Objetivo de la evaluación será garantizar el cumplimiento de los objetivos generales y específicos del curso.

La evaluación del curso consta de 12 test asociados a cada una de las unidades. Además, cada unidad dispone de ejercicios prácticos y actividades interativas, en total más de 50. El alumnado deberá superar todos los test, así como las 3 actividades obligatorias (se especificará en la plataforma cuáles son).

VALORACIÓN CURSO

Encuesta de satisfacción del alumnado.

A través del correo electrónico recibirá el enlace de la encuesta para su cumplimentación.

CERTIFICADO

Requisitos a cumplir para lograr el Certificado de aprovechamiento:  Superar los 12 test, al menos, obtener un 80% en cada uno.  Enviar al tutor y superar los 3 ejercicios obligatorios.

El certificadoserá digitaly estará a su disposición una vez cerrado el curso. Para acceder a su certificado deberá consultar el apartado FAQ del Servicio de Prestakuntza: Administración General o Administración Local.

PRECIO

186€

ORDEN de 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se fija la cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el Instituto Vasco de Administración Pública.(BOPV nª 248, de 30 de diciembre)

NOTA

En caso de necesitar asistencia:

 póngase en contacto con el CAU en el 94 1250116 o en la siguiente dirección:

[email protected]

Figure

Actualización...

Referencias