Límite de prazas e requisitos de admisión nos másteres universitarios para o curso 2018-2019

34  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Límite de prazas e requisitos de admisión nos másteres universitarios para o curso 2018-2019

Coa finalidade de establecer a oferta de prazas e criterios de admisión nos másteres universitarios da USC no vindeiro curso 2018-2019 solicitouse ás comisións académicas destas titulacións á través dos seus coordinadores/as que realizasen a proposta correspondente, de acordo co establecido nas memorias de verificación dos títulos.

Nos documentos anexos relaciónanse as propostas organizadas pola orde alfabética do título, con indicación expresa do sistema de admisión proposto polas comisións académicas:

 Másteres con matrícula directa

 Másteres con límite de prazas e criterios xerais de selección (expediente académico)

 Masteres con límite de prazas e criterios específicos de selección O Consello de Goberno, na súa sesión do 22 de febreiro de 2018 acorda:

1. Aprobar as propostas de prazas e os criterios de admisión para os másteres universitarios ofertados pola Universidade de Santiago no curso 2018-19 que figuran neste documento.

2. Naquelas titulacións de máster cuxa verificación está en trámite e sobre as que aínda non existe unha resolución de verificación da titulación do Consello de Universidades a oferta de prazas e o sistema de admisión serán os que se establecen na memoria.

3. En todos os casos, as prazas non cubertas da cota de estudantes de sistemas educativos doutros países ("estranxeiros") acumularanse á cota de prazas ordinarias. Así mesmo, a mención a titulacións de ordenacións anteriores (diplomaturas, licenciaturas) faise extensiva aos graos equivalentes.

4. Para garantir o dereito de igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade, no caso de que se presenten solicitudes de admisión a estudos de Máster e Doutoramento por parte de estudantes afectados por un grao de minusvalía igual ou superior ao 33%, e non resulten admitidos segundo os criterios xerais establecidos en cada procedemento, habilitarase un aumento de ata o 5% das prazas ofertadas na titulación correspondente. Neste caso deberán presentar documento acreditativo, expedido pola autoridade competente, do grao de discapacidade (*)

5. En relación coa matrícula anticipada para estudantes con titulacións de países alleos ao EEES para o curso 2019-20, ofertaranse as mesmas prazas desta cota que se aproban para o curso 2018-19, sempre que estea garantida a continuidade do máster (autorización da Comunidade Autónoma, previsión de continuidade conforme aos criterios establecidos na USC, etc.).

6. Autorizar ao Vicerreitor de Oferta Docente e Innovación Educativa a ditar as instrucións necesarias para a execución e axuste do nº de prazas deste acordo e que non modifiquen substancialmente o seu contido.

(*) Resolución do Defensor do Pobo coa recomendación dirixida ao Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades para a reserva de prazas para acceso a Máster e Doutoramento

(3)

Oferta de másteres universitarios no curso 2018‐19

Acuicultura (3ªed) ... 5

 

Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade ... 5

 

Atención Sanitaria, Xestión e Coidados ... 5

 

Avogacía [L] ... 6

 

Avogacía [S] ... 6

 

Biodiversidade Terrestre e Xestión do Medio Natural ... 6

 

Bioloxía Mariña ... 7

 

Computación de Altas Prestacións ... 7

 

Condicionantes Xenéticos, Nutricionais e Ambientais do Crecemento e do Desenvolvemento... 7

 

Desenvolvemento Económico e Innovación ... 8

 

Dirección de Actividades Educativas na Natureza ... 8

 

Dirección de Empresas [L] ... 8

 

Dirección de Empresas[S] ... 9

 

Dirección de Proxectos ... 9

 

Dirección e Xestión Contable e Financeira ... 10

 

Máster en Economía ... 10

 

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Sustentabilidade Enerxética ... 10

 

Enxeñaría Agronómica ... 11

 

Enxeñaría Ambiental ... 11

 

Enxeñaría de Montes ... 11

 

Enxeñaría Química e Bioprocesos ... 12

 

Estudos Avanzados sobre a Linguaxe a Comunicación e as súas Patoloxías ... 12

 

Estudos da Literatura e da Cultura ... 12

 

Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións ... 13

 

Estudos Internacionais ... 13

 

Estudos Medievais Europeos. Imaxes, Textos e Contextos ... 13

 

Filosofía: Coñecemento e Cidadanía ... 14

 

Fiscalidade Internacional e Comunitaria (ed. Virtual) ... 14

 

Física ... 14

 

Historia Contemporánea ... 14

 

(4)

Investigación e Innovación en Didáctica para Educación Infantil e Primaria ... 15

 

Investigación en Ciencias da Visión ... 16

 

Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario ... 16

 

Investigación Química e Química Industrial 2ªed ... 16

 

Lingüística Aplicada ... 17

 

Marketing, Consultoría e Comunicación Política ... 17

 

Matemática Industrial ... 18

 

Matemáticas ... 18

 

Neurociencia ... 18

 

Operacións e Enxeñaría de Sistemas Aéreos non Tripulados ... 19

 

Optometría ... 19

 

Planificación e Xestión do Desenvolvemento Territorial ... 19

 

Procesos de Formación ... 20

 

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas: especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, e Tecnoloxía e Informática [S] ... 20

 

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas: especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, e Tecnoloxía e Informática [L] ... 20

 

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas: especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades [S] ... 21

 

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas: especialidade en Formación Profesional; Itinerario Sector Servizos [S] ... 21

 

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas: especialidade en en Formación Profesional; Itinerario Sector Primario/Secundario [L] ... 21

 

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas: especialidade en Linguas e Literaturas [S] ... 22

 

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas: especialidade en Linguas e Literaturas [L] – Itinerario Linguas Estranxeiras ... 22

 

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas: especialidade en Artes Plásticas e Música [S] ... 22

 

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas: especialidade en Orientación Educativa [S] ... 23

 

Psicoloxía do Traballo e as Organizacións, Psicoloxía Xurídica-Forense e Intervención Social ... 23

 

Psicoloxía Educativa: Desenvolvemento e Aprendizaxe ... 24

 

(5)

Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas ... 26

 

Xenómica e Xenética ... 26

 

Xeoinformática ... 27

 

Xerontoloxía ... 27

 

Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte ... 27

 

Xestión e Dirección Laboral ... 28

 

Xestión Sustentable da Terra e do Territorio ... 28

 

Xornalismo e Comunicación: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento ... 28

 

(6)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Acuicultura (3ªed)

Interuniversitario SUG Facultade de Bioloxía Edición 3ª

Edición nova, modificación en verificación

Titulacións de Acceso por orde de preferencia:

Nivel 1 de preferencia:

- Titulacións en Bioloxía; Ciencias do Mar; Veterinaria, Ciencias Ambientais

Nivel 2 de preferencia:

- Titulacións en Química; Farmacia; Enxeñaría Agroforestal

Nivel 3 de preferencia:

- Outras titulacións en Ciencias Experimentais Criterios de Selección

-Expediente Académico ponderado: 30%

-Materias cursadas nas titulacións de acceso vinculadas co Master.(Bioquímica, Fisioloxía, Xenética, Microbioloxía, Zooloxía , Botánica) 5%

-Coñecementos de inglés, (First certificate, etc): 10%

-Currículo : 25%

-Experiencia profesional no campo da acuicultura 15%

-Experiencia investigadora 15%

Procedemento de admisión: criterios específicos

Ordinarias 5 Estranxeiros 5 TOTAL PRAZAS 10

Tempo parcial 3 (10 prazas na UDC e outras 10 prazas na UVIGO)

Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade

Interuniversitario con U. Vigo Facultade de Xeografía e Historia 3ª Edición

Titulacións de acceso:

Todas as titulacións universitarias

Establécese un requisito mínimo de acreditación de coñecemento de español (un nivel B2 do marco común europeo) para alumnos procedentes de países non hispanofalantes.

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias 20 Estranxeiros 5 TOTAL PRAZAS 25 Tempo parcial 7

Atención Sanitaria, Xestión

Para as dúas especialidades

Titulados en Enfermaría, Medicina, Podoloxía.

Ordinarias 28 Estranxeiros 2

TOTAL PRAZAS 30 Tempo parcial 5

Reparto por

Especialidade

(7)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Avogacía [L]

Colexio de Avogados de Lugo (institución colaboradora)

Titulados en Dereito

Resérvanse 10 prazas para os licenciados en Dereito sempre que reúnan requisitos mellores que o primeiro dos graduados que quede en lista de agarda (pendente consulta)

(Se quedaren prazas vacantes no campus de Santiago ofreceranse aos alumnos que non obtivesen praza en Lugo) Criterios de Selección

Expediente Académico ponderado: 50%

Currículo : 20%

Experiencia profesional no campo da titulación: 20%

Carta de motivación 10%

Procedemento de admisión: criterios específicos

Ordinarias 25 Estranxeiros - TOTAL PRAZAS 25 Tempo parcial 6

Avogacía [S]

Facultade de Dereito Escola de Práctica Xurídica

Titulados en Dereito

Resérvanse 10 prazas para os licenciados en Dereito sempre que reúnan requisitos mellores que o primeiro dos graduados que quede en lista de agarda (pendente consulta)

(Se quedaren prazas vacantes no campus de Lugo ofreceranse aos alumnos que non obtivesen praza en Santiago)

Criterios de Selección

Expediente Académico ponderado: 50%

Currículo : 20%

Experiencia profesional no campo da titulación: 20%

Carta de motivación 10%

Procedemento de admisión: criterios específicos

Ordinarias 55 Estranxeiros - TOTAL PRAZAS 55 Tempo parcial 6

Biodiversidade Terrestre e Xestión do Medio Natural

Internuv. Sug Fac. Bioloxía

Titulacións de acceso por orde de preferencia:

Titulación preferente:

-Titulados en Bioloxía

Titulacións non preferentes:

-Titulados en Ciencias Ambientais, Ciencias do Mar, Farmacia, Veterinaria, Xeografía e Xeoloxía.

-Titulados en Enx. Forestal e do Medio Natural e Enx.

Agrícola e Agroalimentaria

Ordinarias

8

Estranxeiros 2 TOTAL PRAZAS 10 Tempo parcial 2

(8)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Bioloxía Mariña

(interuniversitario SUG) Fac. Bioloxía

Titulacións por orde de preferencia:

1) Bioloxía, Ciencias do Mar

2) Resto de titulacións da Rama de Ciencias, titulacións da Rama de Ciencias da Saúde

Procedemento de admisión: matrícula directa

Ordinarias 8 Estranxeiros 2

TOTAL PRAZAS 10 Tempo parcial 2

Computación de Altas Prestacións

Interuniv UDC ETSE

En verificación

Titulacións de acceso:

- Titulacións en Enx. Informática, Telecomunicacións, Electrónica ou Industriais

- Titulacións en Física ou Matemáticas.

- Outras titulacións da rama de Ciencias ou Enxeñaría e Arquitectura.

No caso de que non se cubrar as prazas dunha das modalidades poderían acumularse á outra.

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

PRESENCIAL:

Ordinarias 4

Estranxeiros 3 Tempo parcial SL A DISTANCIA:

Ordinarias 2

Estranxeiros 3

Tempo parcial SL

TOTAL PRAZAS 12

Condicionantes Xenéticos, Nutricionais e Ambientais do Crecemento e do Desenvolvemento

Interuniversitario nacional Facultade de Medicina

Titulacións por orde de preferencia:

1º) Titulacións en Medicina

2º) Titulacións en Farmacia, Bioloxía, Bioquímica, Química, Biotecnoloxía, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Odontoloxía, Nutrición Humana e Dietética, Psicoloxía, Pedagoxía, Psicopedagoxía, Antropoloxía Social, Ciencias da Actividade Física e do Deporte, Ciencias Ambientais, outras titulacións en CC. da Saúde (Enfermaría, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Podoloxía), titulacións de CC. da Educación.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Expediente académico ponderado: 50%

Coñecemento de inglés - nivel B1 (lectura de textos): 10%

Coñecementos estatística: 5%

Currículo. 10%

Experiencia profesional: 5% (relacionada coas materias do máster)

Experiencia investigadora: 10%

Outros méritos: 10%

Procedemento de admisión: criterios específicos

Ordinarias 20 Estranxeiros 5

TOTAL PRAZAS 25 Tempo parcial

*

(* Todas as prazas son a tempo parcial)

(9)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Desenvolvemento

Económico e Innovación

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Edición 2ª

Titulacións por orde de preferencia:

1º) Titulacións en Economía e en Administración e Dirección de Empresas.

2º) Outras titulacións de Ciencias Sociais e Xurídicas; titulacións das ramas de Ciencias, Ciencias da Saúde, Enxeñaría e Arquitectura e Humanidades

Requisito alumnos estranxeiros: competencias lingüísticas mínimas polo menos nunha destas tres linguas:

galego/español/portugués.

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias 15 Estranxeiros 10

TOTAL PRAZAS 25 Tempo parcial 25%

Dirección de Actividades Educativas na Natureza

Escola de Formación do Profesorado (Lugo) Edición 2ª

Titulacións por orde de preferencia:

Preferencia 1

-Titulacións en Actividade Física e do Deporte; Bioloxía;

Pedagoxía; Psicopedagoxía; Veterinaria e Xeografía.

-Titulacións en Mestre (todos os títulos); Educación Social;

Turismo e Ciencias Empresariais.

-Enx. Agrónomo ou de Montes.

-Master en Educación Secundaria Preferencia 2

-Titulacións en Humanidades

-Enx. Técnico Forestal ou Agrícola; en Obras Públicas e en Topografía.

Preferencia 3

-Outras titulacións universitarias

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias 25 Estranxeiros 3 TOTAL PRAZAS 28

Tempo parcial 4

Dirección de Empresas [L]

Facultade de Administración e Dirección de Empresas (Lugo)

Titulacións por orde de preferencia:

1º) Administración e Dirección de Empresas 2º) Economía

3º) Titulacións en Enxeñaría 4º) Dereito

5º) Outras titulacións universitarias

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias 20 Estranxeiros 3

TOTAL PRAZAS 23 Tempo parcial 4

(10)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Dirección de Empresas[S]

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Titulacións por orde de preferencia:

a) 10 prazas para titulacións en Administración e Dirección de Empresas

b) 6 prazas para a titulación en Economía

c) 4 prazas para as seguintes titulacións por orde de preferencia:

1º) Enxeñaría 2º) Dereito

3º) Outras titulacións universitarias

Competencias lingüísticas: en todo caso, para ser admitido, o alumnado estranxeiro cuxa lingua materna non sexa ningunha das linguas oficiais da usc (galego ou español) debe acreditar mediante certificado dun organismo de recoñecido prestixio o coñecemento dunha das linguas oficiais da usc cun nivel mínimo de B2.

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias 20 Estranxeiros 3

TOTAL PRAZAS 23 Tempo parcial 3

Dirección de Proxectos

Escola Politécnica Superior (Lugo)

Titulacións por orde de preferencia:

1. Enxeñarías Superiores e Arquitectura, e másters equivalentes.

2. Graos en Enxeñaría e Arquitectura, enxeñeiros técnicos e aparelladores.

3. Licenciados e másters noutras disciplinas distintas ás enxeñarías e arquitectura.

4. Diplomados e Graduados noutras disciplinas distintas ás enxeñarías e arquitectura.

Procedemento de admisión: matrícula directa

Ordinarias 13 Estranxeiros 10

TOTAL PRAZAS 23

Tempo parcial 15%

(11)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Dirección e Xestión Contable e Financeira

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Titulacións por orde de preferencia:

1. Graduados e licenciados en ADE e Ciencias.

Empresariais

2. Diplomados en Ciencias Empresariais 3. Graduados e licenciados en Economía 4. Titulados en Enxeñaría Superior 5. Outros graduados e licenciados

Nota adicional: en todo caso, para ser admitido, o alumnado estranxeiro cuxa lingua materna non sexa ningunha das linguas oficiais da usc (galego ou español) debe acreditar mediante certificado dun organismo de recoñecido prestixio o coñecemento dunha das linguas oficiais da usc cun nivel mínimo de b2.

Procedemento de admisión: matrícula directa

Ordinarias 22 Estranxeiros 3 TOTAL PRAZAS 25

Tempo parcial 15%

Economía

Interuniv SUG Semipresencial Fac. Ciencias Económ En verificación

Titulacións de acceso por orde de preferencia:

1º) Titulados en Economía; Administración e Dirección de Empresas; Matemáticas; Estatística e Enxeñarías

2º) Outras titulacións

CRITERIOS DE ADMISIÓN 1º Expediente académico: 75 %

2º Experiencia profesional e idiomas: 25%

O núm total de prazas entre as tres univ. é de 45 (15 por cada univ.). En caso de non se cubriren as prazas nalgunha das universidades poderán incrementarse as vacantes nas outras.

Procedemento de admisión: criterios específicos

Ordinarias 15 Estranxeiros - TOTAL PRAZAS 15 Tempo parcial 5

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Sustentabilidade Enerxética

Facultade de Física En verificación

Titulacións de acceso:

Titulados da Rama de Ciencias: Bioloxía, Biotecnoloxía, Ciencias Ambientais, Ciencias do Mar, Física, Xeoloxía, Matemáticas, Química e Bioquímica

Titulados da rama de Enxeñaría e Arquitectura: Enxeñeiros e Arquitectos Técnicos e Superiores.

Titulados da Rama de Ciencias Sociais e Xurídicas:

Administración e Dirección de Empresas, e Economía.

Procedemento de admisión: matrícula directa

Ordinarias 17 Estranxeiros 8 TOTAL PRAZAS 25 Tempo parcial 4

(12)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Enxeñaría Agronómica

Escola Politécnica Superior

Grao en Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural, e Grao en Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias pola USC (así como os graos doutras universidades españolas que outorguen as competencias establecidas na Orde Ministerial CIN /325/2009;

p.e.: Grao en Enxeñaría Agraria pola UVIGO)

Enxeñaría Técnica Agrícola (con complementos, que deben cursarse previamente ou simultaneamente ao 1º curso do máster)

Procedemento de admisión: matrícula directa

Ordinarias 22 Estranxeiros 3 TOTAL PRAZAS 25

Tempo parcial 4 Baixa de 36 a 25 (envían xustificación)

Enxeñaría Ambiental

Escola Técnica Superior de Enxeñaría

2ª edición

Proposta de nova distribución: 2018-19:

Titulacións de acceso:

Bloque A: 14 prazas

Titulacións de Ensinanzas Técnicas (Grao e Máster en Enxeñaría; Enxeñeiros Superiores; Enxeñeiros Técnicos;

Arquitectura e Arquitectura Técnica, etc.) Bloque B: 13 prazas

Titulacións de Ciencias Experimentais (Grao e Máster e Licenciados en Ciencias Ambientais, Química, Física, Farmacia, etc.)

NOTA: As prazas que non se cubran no Bloque A ofertaránse no Bloque B e viceversa.

Bloque C: 3 prazas (estranxeiros, tanto de Ensino Técnico coma de Ciencias)

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias 27 Estranxeiros 3 TOTAL PRAZAS 30 Tempo parcial 5

Enxeñaría de Montes

Escola Politécnica Superior

Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio natural pola USC (así como os graos doutras universidades españolas que outorguen as competencias establecidas na Orden Ministerial CIN/326/2009; p.e.: Grao en Enxeñaría Forestal pola UVIGO) Enxeñaría Técnica Forestal (con complementos, que deben cursarse previamente ou simultaneamente ao 1º curso do máster)

Ordinarias 22 Estranxeiros 3 TOTAL PRAZAS 25

Tempo parcial 6

(13)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Enxeñaría Química e Bioprocesos

Escola Técnica Superior de Enxeñaría

Titulacións de acceso:

Enxeñaría Química

Grao en Enxeñaría Química

Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría Técnica Industrial, especialidade en Química Industrial.

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias xuño 25 Ordinarias set. 2 Estranxeiros 3 TOTAL PRAZAS 30 Tempo parcial 5

Estudos Avanzados sobre a Linguaxe a Comunicación e as súas Patoloxías

Edición 2ª

Interuniversitario coa UDC Facultade de Psicoloxía

Oferta bienal (reofertado 2018- 19)

TITULACIÓNS DE ACCESO:

Titulacións preferentes

-Titulacións en Pedagoxía; Psicoloxía, e Psicopedagoxía -Titulacións en Mestre; Terapia Ocupacional, e Logopedia

Titulacións non preferentes -Grao en Educación Social

-Grao en Lingua e Literatura Inglesas

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias 15 Estranxeiros 4 TOTAL PRAZAS 19 Tempo parcial 3

Redución de 20 a19

Estudos da Literatura e da Cultura

Facultade de Filoloxía

Titulacións:

Titulacións da rama de Artes e Humanidades ou Ciencias Sociais e Xurídicas

Procedemento de admisión: matrícula directa

Ordinarias xuño 23 Estranxeiros 3 TOTAL PRAZAS 26

Tempo parcial 15%

(14)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións

Interuniversitario SUG Facultade de Filoloxía

Titulacións por orde de preferencia:

1º Titulacións en Filoloxía Inglesa

2º Titulacións en Filoloxía, Linguas, Literaturas ou en Lingüística.

3º Titulacións en Traducción e Interpretación; en Humanidades, e en Socioloxía.

4º) Outras titulacións da Rama de Artes e Humanidades.

5º) Outras titulacións universitarias.

Deberase acreditar coñecementos avanzados de inglés escrito e falado (recoméndase nivel C1 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas).

* O reparto por universidades é: USC, 15+2+5; UDC, 10+5, e UVIGO, 10+5); en total 52 prazas.

De non cubrírense nalgunha das universidades, as prazas vacantes poderán sumarse á oferta das outras universidades até completar o máximo de 54.

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias xuño 15 Ordinarias set. 2 Estranxeiros 5 TOTAL PRAZAS 22 *

Tempo parcial 15%

Estudos Internacionais

Facultade de Dereito

Titulacións por orde de preferencia:

1º) Cota prazas titulacións preferentes:

a) 20 prazas: Dereito e Ciencias Políticas e da Administración

b) 10 prazas: Historia, Humanidades, Economía, Xornalismo, Xeografía, Administración e Dirección de Empresas, Socioloxía, Filoloxías, Xestión e Administración Pública, Relacións Laborais

2º) Outras titulacións universitarias e estranxeiros 10 prazas

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias 30 Estranxeiros 10

TOTAL PRAZAS 40

Tempo parcial 15%

Estudos Medievais

Europeos. Imaxes, Textos e Contextos

Por orde de preferencia:

1.

Titulacións en Filoloxía (en todas as súas especialidades), Historia, Historia da Arte e Humanidades

2.

Titulacións en Xeografía, Filosofía e Documentación.

3.

Outras titulacións das ramas de Humanidades ou Ciencias

Ordinarias 23 Estranxeiros 3 TOTAL PRAZAS 26 Tempo parcial 4

(15)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Filosofía: Coñecemento e Cidadanía

Facultade de Filosofía

Titulacións por orde de preferencia:

1º) Licenciatura ou Grao en Filosofía

2º) Todas as titulacións das áreas de Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas.

3º) Outras titulacións universitarias

Procedemento de admisión: matrícula directa

Ordinarias 16 Estranxeiros 4 TOTAL PRAZAS 20 Tempo parcial 6

Fiscalidade Internacional e Comunitaria (ed. Virtual) Facultade de Dereito

Licenciatura ou Grao en Dereito, Administración e Dirección de Empresas, Economía e Relaciós Laborais e Recursos Humanos.

Subsidiariamente, titulacións da rama de Ciencias Sociais e Humanidades

Procedemento de admisión: matrícula directa

Ordinarias 10 Estranxeiros 10 TOTAL PRAZAS 20 Tempo parcial 3

Física

Facultade de Física

Licenciatura/Grao en Física

Titulacións das rama de Ciencias e da rama de Arquitectura e Enxeñaría

Procedemento de admisión: matrícula directa

Ordinarias 25 Estranxeiros 8 TOTAL PRAZAS 33 Tempo parcial 5

Historia Contemporánea

Interuniversitario nacional Facultade de Historia

2ª Edición

Titulacións por orde de preferencia:

1. Titulacións en Historia

2. Titulacións en Humanidades, Ciencias Políticas e da Administración, Dereito, Xornalismo, Economía, Socioloxía, Xeografía, Historia da Arte; titulacións na rama de Humanidades e na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas 3. Resto de titulacións.

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias 16 Estranxeiros 5 TOTAL PRAZAS 21

Tempo parcial 4

Historia Moderna

“Monarquía de España”:

séculos XVI-XVIII

Facultade de Xeografía e Historia

Titulación superior (licenciado ou graduado) nas ramas de Artes e Humanidades ou Ciencias Sociais e Xurídicas.

Procedemento de admisión: criterios xerais

Ordinarias

11

Estranxeiros

4

TOTAL PRAZAS 15 Tempo parcial 3

(16)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias

Facultade de Ciencias

Titulacións de acceso:

Titulacións en Nutrición Humana e Dietética, Farmacia, Veterinaria, Ciencia e Tecnoloxía dos alimentos, Enfermaría, Fisioterapia, Bioquímica, Química, Bioloxía, Medicina, Enxeñaría Técnica Agrícola, Enxeñaría Agronómica e Enxeñaría Química.

Procedemento de admisión: matrícula directa

Ordinarias

22

Estranxeiros

3

TOTAL PRAZAS 25 Tempo parcial 15%

Investigación Biomédica

Facultade de Medicina e Odontoloxía

3ª Edicion

Titulacións de acceso:

Titulacións de Ciencias Experimentais / Ciencias Titulacións de Ciencias da Saúde

Procedemento de admisión: matrícula directa

Ordinarias 20 Estranxeiros 5 TOTAL PRAZAS 25 Tempo parcial 15%

Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos

Facultade de Farmacia

Titulacións de acceso:

Titulacións en Farmacia, Medicina, Veterinaria, Bioloxía, Química, Bioquímica, Biotecnoloxía, Enx. Biomédica e Ciencias do Mar.

Procedemento de admisión: matrícula directa

Ordinarias 25 Estranxeiros 3

TOTAL PRAZAS 28 Tempo parcial 30%

Investigación e Innovación en Didáctica para

Educación Infantil e Primaria

Interuniv. SUG

Fac. Ciencias da Educ.

En verificación

Titulacións por orde de preferencia:

1º) Grao en Educ Infantil e Educ Primaria; Dipl. Maxisterio.

2º) Graos e másters da Facultades de Ciencias da Educación

CRITERIOS DE ADMISIÓN (*)

1º Expediente académico

2º Experiencia profesional e investigadora no ámbito educativo

(* pendente de concreción por Comisión Interuniversitaria)

Procedemento de admisión: criterios específicos

Ordinarias 20 Estranxeiros (*)

TOTAL PRAZAS 20 Tempo parcial 15%

(17)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Investigación en Ciencias da Visión

Interuniversitario nacional Facultade de Medicina e Odontoloxía

2ª edición

Titulacións de acceso:

Lic. e graos en Medicina, Bioloxía, Química, Bioquímica, Farmacia, Física, Veterinaria, Estatística.

Enxeñarías e graos en Informática, Telecomunicacións, Industrial e Electrónica.

Dipl. e graos en Óptica e Optometría e Enfermaria.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

- Nota media mínima do expediente: 1,6 (escala 1-4)

(Este criterio é excluínte. De non chegar o solicitante a esta nota media desestimarase a súa solicitude, agás que concorran circunstancias excepcionais)

- Cualificacións das materias relacionadas co máster obtidas na titulación de acceso.

- Traballos, cursos, seminarios realizados co perfil do máster.

- Coñecemento de inglés (nivel B1 ou equivalente) - Outros méritos

- Carta de motivación e interese na investigación neste campo.

Procedemento de admisión: criterios específicos

Ordinarias 8 Estranxeiros 2

TOTAL PRAZAS 10 Tempo parcial

-

Investigación en

Educación, Diversidade Cultural e

Desenvolvemento Comunitario

Facultade de Ciencias da Educación

Titulacións de acceso:

Por orde de preferencia:

1.

Licenciaturas/graos en Pedagoxía e Psicopedagoxía.

Graos en Educación Social e Mestre.

2.

Diplomatura en Educación Social; Mestres (todas as especialidades)

3.

Outras licenciaturas e graos en ciencias Xurídicas e Sociais / Humanidades

Procedemento de admisión: matrícula directa

Ordinarias xuño 20 Estranxeiros 9

TOTAL PRAZAS 29 Tempo parcial 4

Investigación Química e Química Industrial 2ªed Interuniversitario SUG Facultade de Química

Titulacións por orde de preferencia:

1º) Titulacións en Química.

2º) Titulacións afíns á Química, ou ben un titulacións en Bioquímica, Enxeñaría Química, Enxeñaría Industrial, Ciencia de Materiais, Farmacia, Ciencias do Mar, e outros títulos de perfil equivalente.

3º) Outras titulacións universitarias que inclúan no seu currículo formación química.

4º) Outras titulacións universitarias cun perfil similar ás anteriores.

Ordinarias 42 Estranxeiros 5

TOTAL PRAZAS 47 Tempo parcial 7

Para o 2018/19, a Comisión Local do MIQQI propuxo unha rebaixa substancial na proposta de límite de prazas debido á diferenza reiterada e manifesta entre o número de matriculados na USC e as prazas ofertadas nos cursos anteriores. Ademais, esta é unha

(18)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Lingüística Aplicada

Interuniversitario SUG Facultade de Filoloxía

Titulacións de acceso:

- Titulación en Filoloxía, Tradución e Interpretación,

Humanidades, Comunicación, Filosofía, Historia ou titulacións equivalentes da rama de humanidades.

- Titulación en Ciencias Sociais e Xurídicas

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

‐ Expediente académico: 75%

‐ Currículo: 20%

‐ Estar en posesión dunha titulación en Filología, Lingüística, Traducción e Interpretación, Linguas / Letras e noutras titulacións das áreas de Humanidades ou Ciencias Sociales: 5%

* A cada unha das tres universidades participantes (USC, UDC e UVIGO) correspóndenlle 10 prazas. De non se cubriren nalgunha das universidades, as prazas vacantes poderán sumarse á oferta das outras universidades até completar o máximo.

Procedemento de admisión: criterios específicos

Ordinarias 8 Estranxeiros 2

TOTAL PRAZAS 10*

Tempo parcial 2

Marketing, Consultoría e Comunicación Política

Facultade de Ciencias Políticas e Sociais

Titulacións de acceso por orde de preferencia:

Titulacións preferentes:

- Graduados/as en Ciencias Políticas

- Graduados/as en Xornalismo ou Ciencias da Información - Graduados/as en Económicas

- Graduados/as en Administración e Dirección de Empresas - Graduados en Publicidade e Relacións Públicas

- Graduados en Xestión e Administración Pública - Graduados en Dereito

Titulacións non preferentes:

Resto de titulacións universitarias que permitan o acceso aos estudos de máster.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Expediente académico: máx. 50%

Experiencia profesional: 35%

Outros méritos: 15%

Procedemento de admisión: criterios específicos

PRAZAS A CURSAR NA USC:

Ordinarias 25 Estranxeiros 10 TOTAL PRAZAS 35 Tempo parcial 5

PRAZAS A CURSAR NO INSTITUTO ORTEGA Y GASSET:

Ordinarias 30 Estranxeiros 15 TOTAL PRAZAS 45 Tempo parcial 8

(19)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Matemática Industrial

Interuniversitario nacional Facultade de Matemáticas

Titulacións de acceso por orde de preferencia:

1º Titulados en Matemáticas, Física, Química e Enxeñaría 2º Resto de titulacións da rama de Enxeñaría e Arquitectura e da rama de Ciencias.

3º Titulados en Economía e Administración de Empresas

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias 15 Estranxeiros 5

TOTAL PRAZAS 20 Tempo parcial 3

Matemáticas

Facultade de Matemáticas

Toda as titulacións da rama de Ciencias e CC da Saúde Todas as titulacións da rama de Enxeñaría e Arquitectura Titulacións en Economía e en Administración e Dirección de Empresas.

Procedemento de admisión: matrícula directa

Ordinarias 22 Estranxeiros 3

TOTAL PRAZAS 25 Tempo parcial 15%

Neurociencia

Interuniversitario SUG Facultade de Bioloxía

2ª Edición

Titulacións preferentes (grao/licenciatura/diplomatura):

Titulados en Bioloxía, Farmacia, Medicina, Psicoloxía e Veterinaria.

Titulados en Odontoloxía, e Diplomados en Ciencias da Saúde (Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Podoloxía e Terapia Ocupacional).

Titulados en Biotecnoloxía, Física, Química, Matemáticas, Ciencias do Mar, Técnicas Estatísticas e Diplomados en Estatística, Nutrición Humana e Dietética, Óptica e Optometría.

Titulacións non preferentes:

Outras titulacións.

Procedemento de admisión: matrícula directa

Ordinarias 24 Estranxeiros 6

TOTAL PRAZAS 30 Tempo parcial 30 %

(20)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Operacións e Enxeñaría de Sistemas Aéreos non Tripulados

Interuniv UVIGO EPS

En verificación

Titulacións de acceso por orde de preferencia:

Titulacións preferentes:

- Grao en Enx. Aeroespacial.

- Grao en Enx. Agraria.

- Grao en Enx. Agrícola y Agroalimentaria.

- Grao en Enx. Civil.

- Grao en Enx. da Enerxía.

- Grao en Enx. dos Recursos Mineiros e Enerxéticos.

- Grao en Enx. Eléctrica.

- Grao en Enx. en Electrónica Industrial e Automática.

- Grao en Enx. en Tecnoloxías de Telecomunicación.

- Grao en Enx. en Tecnoloxías Industriais.

- Grao en Enx. Forestal.

- Grao en Enx. Forestal e do Medio natural.

- Grao en Enx. Informática.

- Grao en Enx. Mecánica.

- Grao en Enx. Xeomática e Topografía.

- Grao en Bioloxía

- Grao en Ciencias Ambientais.

- Grao en Ciencias do Mar.

- Grao en Física.

- Grao en Matemáticas.

- Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio.

Titulacións non preferentes:

Resto de titulacións das ramas de Ciencias e de Enx. e Arquitectura.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Expediente académico: máx. 80%

Experiencia acreditada no sector: 20%

Procedemento de admisión: criterios específicos

Ordinarias 10 Estranxeiros 2 TOTAL PRAZAS 12

Tempo parcial 2

(Na UVIGO ofértanse tamén 12 prazas)

Optometría

Fac. de Óptica

En verificación

Titulacións de acceso:

-Titulacións en Óptica e Optometría; Bioloxía; Farmacia;

Medicina.

- Outras titulacións da rama de Ciencias da Saúde

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias 22 Estranxeiros 3

TOTAL PRAZAS 25 Tempo parcial 3

Titulacións de acceso por orde de preferencia:

(21)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Procesos de Formación

Facultade de Ciencias da Educación

 Titulacións de Ciencias da Educación (Pedagoxía e

Psicopedagoxía, Mestre Infantil, Mestre Primaria, Ed. Social)

 Titulacións en Psicoloxía; en Socioloxía; en Documentación;

en Actividade Física e Deporte; en Xornalismo; en

Comunicación Audiovisual; en Economía; en Administración e Dirección de Empresas; en Ciencias Políticas e da

Administración; en Traballo Social, en Dereito e en Investigación e Ciencias de Mercado

 Outras titulacións da rama de Ciencias Sociais e Xurídicas

 Titulacións das ramas de Artes e Humanidades, Ciencias Ciencias da Saúde, e Enxeñaría e Arquitectura

Procedemento de admisión: matrícula directa

Ordinarias 18 Estranxeiros 7 TOTAL PRAZAS 25

Tempo parcial 15%

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas: especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, e Tecnoloxía e Informática [S]

Facultade de Ciencias da Educación de Santiago

TITULACIÓNS DE ACCESO:

Ver anexo I

Reserva de prazas:

Titulacións en Matemáticas: 10 prazas

(No caso de non cubrirse a reserva, acumúlanse á oferta xeral)

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias

40

Estranxeiros

-

TOTAL PRAZAS 40 Tempo parcial

15%

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas: especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, e Tecnoloxía e Informática [L]

Facultade de Formación do

TITULACIÓNS DE ACCESO:

Ver anexo I

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias

20

Estranxeiros

-

TOTAL PRAZAS 20 Tempo parcial

15%

(22)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas: especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades [S]

Facultade de Ciencias da Educación de Santiago

TITULACIÓNS DE ACCESO:

Ver anexo I

Reserva de prazas:

Lic. ou Grao en Filosofía ou en Antropoloxía Social e Cultural: 5 prazas

(No caso de non cubrirse a reserva, acumúlanse á oferta xeral)

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias

40

Estranxeiros

-

TOTAL PRAZAS 40 Tempo parcial

15%

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas: especialidade en Formación Profesional;

Itinerario Sector Servizos [S]

Facultade de Ciencias da Educación de Santiago

TITULACIÓNS DE ACCESO:

Ver anexo I

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias

20

Estranxeiros

-

TOTAL PRAZAS 20 Tempo parcial

15%

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas: especialidade en en Formación

Profesional; Itinerario

Sector Primario/Secundario [L]

Facultade de Formación do Profesorado de Lugo

TITULACIÓNS DE ACCESO:

Ver anexo I

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias

20

Estranxeiros

-

TOTAL PRAZAS 20 Tempo parcial

15%

(23)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas: especialidade en Linguas e Literaturas [S]

Facultade de Ciencias da Educación de Santiago

TITULACIÓNS DE ACCESO:

Ver anexo I

Reserva de prazas:

Lic. ou Grao en Filoloxía Clásicas: 3 prazas

Lic. ou Grao en lingua galega; Hispánica; Teoría da Literatura e Literatura Comparada: 12 prazas

(No caso de non cubrirse a reserva, acumúlanse á oferta xeral)

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias

40

Estranxeiros

-

TOTAL PRAZAS 40 Tempo parcial

15%

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas: especialidade en Linguas e Literaturas [L] – Itinerario Linguas Estranxeiras

Facultade de Formación do Profesorado de Lugo

TITULACIÓNS DE ACCESO:

Ver anexo I

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias

20

Estranxeiros

-

TOTAL PRAZAS 20 Tempo parcial

15%

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas: especialidade en Artes Plásticas e Música [S]

Facultade de Ciencias da Educación de Santiago

TITULACIÓNS DE ACCESO:

Ver anexo I

Reserva de prazas:

Lic. ou Grao en Belas Artes; Comunicación Audiovisual; Hª da Arte; Arquitectura e Estudos superiores de Deseño (LOXSE): 10 prazas

(No caso de non cubrirse a reserva, acumúlanse á oferta xeral)

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias

20

Estranxeiros

-

TOTAL PRAZAS 20 Tempo parcial

15%

(24)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas: especialidade en Orientación Educativa [S]

Facultade de Ciencias da Educación de Santiago

TITULACIÓNS DE ACCESO: Ver anexo I

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias

20

Estranxeiros

-

TOTAL PRAZAS 20 Tempo parcial

15%

Psicoloxía do Traballo e as Organizacións, Psicoloxía Xurídica-Forense e

Intervención Social

Fac. Relacións Laborais

Non se propoñen titulacións de preferencia. No seu defecto ponderaranse os méritos:

Os méritos específicos dos apartados 1, 2 e 3 do apartado Criterios de selección, cando proceda, ponderaranse

multiplicando por dous (2) os que se relacionen coas titulacións do nivel 1 de acceso (Psicoloxía e Relacións Laborais), por un con cinco (1,5) coas titulacións do nivel 2 de acceso, e por un (1) coas titulacións dos niveis 3 e 4.

Ver seguidamente a táboa de titulacións por niveis:

1)

Titulados en Psicoloxía e Relacións Laborais

2)

Titulados en Educación Social, Graduado Social, Traballo Social, Ciencias do Traballo, Ciencias Empresariais, Administración e Dirección de Empresas, Investigación e Técnicas de Mercado, Xestión e Administración Pública, Ciencias Políticas e da Administración, Criminoloxía, Dereito, Pedagoxía, Psicopedagoxía e Socioloxía

3)

Resto de titulacións de Ciencias Sociais e Xurídicas

4)

Titulacións de Ciencias da Saúde

Criterios de selección:

1 Expediente académico: 60%

2 Coñecemento de linguas (inglés): 5%

2 Experiencia profesional: 15%

3 Experiencia investigadora: 15%

4 Outros (idiomas, outras titulacións afíns, etc.): 5%

Ordinarias 22 Estranxeiros 3 TOTAL PRAZAS 25 Tempo parcial 2

(25)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Psicoloxía Educativa:

Desenvolvemento e Aprendizaxe

Facultade de Psicoloxía

Titulación en Psicoloxía

Procedemento de admisión: criterios xerais

Ordinarias

27

Estranxeiros

3

TOTAL PRAZAS 30 Tempo parcial

10

Psicoloxía Xeral Sanitaria

Facultade de Psicoloxía

Licenciatura ou Grao en Psicoloxía

Para acceder ao máster, o alumno/a deberá acreditar 90 créditos ECTS de formación especificamente sanitaria (os alumnos de universidades distintas da USC deberán achegar unha certificación da súa universidade con esta acreditación, ou no seu defecto o expediente académico)

Procedemento de admisión: criterios xerais

Ordinarias 30 Estranxeiros 3 TOTAL PRAZAS 33

Tempo parcial 3

Química Orgánica

Interuniversitario nacional F. de Química

3ª Edición

Titulacións por orde de preferencia:

1. Titulación en Química ou perfil equivalente 2. Outros titulados superiores con perfil similar

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

TOTAL PRAZAS 20 Tempo parcial

15%

Ordinarias 15 Estranxeiros 5

Química Teórica e Modelización Computacional

Interuniversitario nacional Facultade de Química 3ª edición

Licenciaturas e graos en Ciencias Experimentais e da saúde e Enxeñarías de ensinanzas técnicas

Procedemento de admisión: criterios xerais

(expediente)

TOTAL PRAZAS 6

Tempo parcial 1 Ordinarias

3

Estranxeiros 3

(26)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Saúde Pública

Facultade de Medicina e Odontoloxía

Titulacións de Acceso:

1.

Titulacións preferencia nivel 1:

Titulacións en Medicina, Odontoloxía, Farmacia, Veterinaria, , Psicoloxía, Pedagoxía, Psicopedagoxía; Dipl. ou grao en Enfermaría.

2.

Titulacións preferencia nivel 2:

Titulacións en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos; Nutrición Humana e Dietética, Óptica e Optometría.

3.

Titulacións preferencia nivel 3:

Titulacións en Ciencias Ambientais, Bioloxía, Socioloxía, Xornalismo; Fisioterapia, Podoloxía.

4.

Titulacións preferencia nivel 4:

Outras titulacións

Procedemento de admisión: matrícula directa

Ordinarias 18 Estranxeiros 5

TOTAL PRAZAS 23 Tempo parcial 4

Servizos Culturais

Fac. de Humanidades (L) Semipresencial

3ª edición

Titulacións de Acceso:

Por orde de preferencia:

a) Titulacións da rama de Artes e Humanidades e da rama de Ciencias Sociais e Xurídicas

b) Outras titulacións universitarias

Procedemento de admisión: criterios xerais

Ordinarias

22

Estranxeiros

3

TOTAL PRAZAS 25 Tempo parcial

5

Técnicas Estatísticas

Interuniversitario SUG Facultade de Matemáticas

Titulados universitarios de Graduado, Diplomado, Licenciado e Enxeñeiro/Arquitecto técnico ou superior Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias 20 Estranxeiros 5 TOTAL PRAZAS 25 Tempo parcial 20%

(27)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Tecnoloxías de Análise de Datos Masivos: Big Data

ETSE (USC)

Interuniversitario con U. Murcia

Titulacións de acceso:

- Titulacións en: Informática; Física; Matemáticas;

Telecomunicacións; Electrónica; Industriais; outras áreas de ciencias e resto de enxeñarías.

Requírese que os solicitantes teñan competencias en programación básica e, en particular, nalgunha linguaxe de programación (por exemplo, C, Java, Fortran, Python ou Matlab).

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

- Expediente académico (70%)

- Experiencia laboral no ámbito das TIC (20%)

- Outros méritos relacionados co ámbito das TIC (10%) Nota: a USC oferta 13 prazas e a U. Murcia, 12

Procedemento de admisión: criterios específicos

Ordinarias 12

Estranxeiros 1

TOTAL PRAZAS 13 Tempo parcial 15%

Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Titulacións Preferentes:

- 1. Titulados en Turismo (10 prazas) - 2. Resto das titulacións (15 prazas) Se non se chega ao mínimo de 20 matriculados, o

número de prazas de estranxeiros pode aumentar ata que o total de matriculados alcance este mínimo.

Competencia lingüística: En todo caso, o alumnado estranxeiro cuxa lingua materna non sexa ningunha das linguas oficiais da usc, galego ou español, para ser admitido debe acreditar mediante certificado dun organismo de recoñecido prestixio o coñecemento dunha das linguas oficiais da usc cun nivel mínimo de b2 .

Procedemento de admisión:

matrícula directa

Ordinarias 20 Estranxeiros 5 TOTAL PRAZAS 25

Tempo parcial 4

Xenómica e Xenética

Interuniv UVIGO Pres e semipresencial

Fac Veterinaria En verificación

Titulacións de Acceso:

Titulacións das ramas de Ciencias, Ciencias da Saúde e Enxeñaría e Arquitectura

No caso de que unha das universidades non cubra toda a oferta as prazas vacantes poderán acumularse na outra

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

PRESENCIAL:

Ordinarias 8

Estranxeiros 1 Tempo parcial 2 SEMIPRESENCIAL:

Ordinarias 5

Estranxeiros 1 Tempo parcial 1

(28)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Xeoinformática

Internuniv SUG ETSE

En verificación

Titulacións do ámbito tecnolóxico:

Graos en Enx. Agraria/ Agrícola e Agroalimentaria; Enx.

Forestal; Enx. Industrial; Enx. de Obras Públicas; Enx. en Tecnoloxías de Telecomunicacións; Enx. en

Xeoinformación e Xeomática; Enx. Xeomática e Topografía; Enx. Informática; Enx. Civil; Tecnoloxía da Enx. Civil. Grao en Arquitectura.

Titulacións do ámbito científico:

Graos en Bioloxía; Ciencias Ambientais; Ciencias do Mar;

Física; Matemáticas; Náutica e Transporte Marítimo;

Química; Tecnoloxías Mariñas; Xeografía e Ordenación do Territorio; Xeoloxía.

Estes mesmos accesos aplicaranse ás titulacións equivalentes das anteriores ordenacións.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

- Expediente académico por factor de corrección a) titulacións tecnolóxicas: 1 punto

b) titulacións científicas: 0,75 puntos

Nota: Cada universidade oferta 10 prazas: USC, UDC e UVIGO (total: 30 prazas). De non cubrírense nalgunha das universidades, as prazas vacantes poderán sumarse á oferta das outras universidades até completar o máximo de 30.

Procedemento de admisión: criterios específicos

Ordinarias 7

Setembro -

Estranxeiros 3 TOTAL PRAZAS 10 Tempo parcial 15%

Xerontoloxía

Interuniversitario con UDC

Escola Universitaria de Enfermaría 2ª Edicion

Titulados da área de CC. Experimentais e da Saúde Titulados da área de CC. Sociais e Xurídicas Titulados da área de Ensinanzas Técnicas Titulados da área de Humanidades

Procedemento de admisión: matrícula directa

Ordinarias 44

Setembro -

Estranxeiros 3 TOTAL PRAZAS 47 Tempo parcial 3

Xestión do Patrimonio

Titulacións de acceso por orde de preferencia:

1º Titulacións en Hª da Arte; en Historia; Humanidades;

Arquitectura; Historia e Ciencias Musicais; Belas Artes; Estudos

Superiores de Conservatorio de Música; Filoloxías; Ordinarias 25

(29)

DENOMINACIÓN MÁSTER

UNIVERSITARIO TITULACIÓNS DE ACCESO / PROCEDEMENTO Prazas

Xestión e Dirección Laboral

Interuniversitario SUG

Facultade de Relacións Laborais (Santiago)

2ª Edición

Titulacións de Acceso:

Titulacións preferentes:

Titulacións en RRLL e Recursos Humanos/ RRLL Diplomado en Graduado Social

Titulacións en CC. do Traballo Titulacións non preferentes:

Titulacións da rama de CC. Sociais e Xurídicas; titulacións en Psicoloxía

Procedemento de admisión: criterios xerais (expediente)

Ordinarias 27 Estranxeiros 3

TOTAL PRAZAS 30 Tempo parcial 16%

Xestión Sustentable da Terra e do Territorio

Escola Politécnica Superior (Lugo)

Titulacións afíns ao título:

‐ Titulacións en Arquitectura / Arquitectura Téc.; Enx.

Agrónoma / Enx. Téc. Agrícola; Enx. de Camiños, Canles e Portos / Enx. Téc. en Obras Públicas; Enx.

en Xeodesia e Cartografía / Enx. Téc. en Topografía;

Enx. de Minas / Enx. Téc. de Minas; Enx. de Montes / Enx. Téc. Forestal

‐ Titulacións en Ciencias Ambientais; Ciencias e Técnicas Estatísticas; Bioloxía; Física; Xeografía;

Xeoloxía.

Outras titulacións que teñen un campo de aplicación que pode coincidir co perfil do título:

‐ Titulacións en Antropoloxia Social e Cultural;

Dirección e Administración de Empresas; Ciencias Empresariais; Ciencias Políticas; Dereito;

Humanidades; Economía; e Socioloxía

‐ Enx. en Informática / Enx. Técnica en Informática;

Enx. de Telecomunicacións / Enx. Téc. de Telecomunicacións;

‐ Titulacións en Estatística; en Xestión e Administración Pública; e en Turismo.

‐ Titulacións en Tradución e Interpretación

Procedemento de admisión:

matrícula directa

Ordinarias 14 Estranxeiros 8

TOTAL PRAZAS 22 Tempo parcial 3

Xornalismo e

Comunicación: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

Fac. Ciencias da Comunicación

Titulacións de Acceso:

Titulacións preferentes:

Comunicación Audiovisual; Publicidade e Relacións Públicas; Xornalismo

Titulacións non preferentes:

Outras titulacións da rama de Ciencias Sociais e Xurídicas

matrícula directa

Ordinarias

25

Estranxeiros

5

TOTAL PRAZAS 30 Tempo parcial

5

(30)

Máster Erasmus Mundus en Encrucilladas nas Narrativas Culturais (Crossways in Cultural Narratives). Dispón de novo financiamento e está pendente da tramitación da súa acreditación no Consello de Universidades (nova composición do Consorcio, que fai necesaria a tramitación como nova titulación). Oferta estimada 10 prazas.

(31)

ANEXO I

TITULACIÓNS DE ACCESO AO MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZAS DE IDIOMAS POR ESPECIALIDADES E ITINERARIOS

CORRESPONDENCIA DE TITULACIÓNS DE ACCESO COAS ESPECIALIDADES (A correspondencia é por especialidades; os itinerarios teñen carácter orientativo)

Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas e Tecnoloxía e Informática a) Itinerario da especialidade docente en Ciencias Experimentais (L, S):

Enxeñarías

Licenciatura/Grao en Bioloxía Licenciatura/Grao en Biotecnoloxía Licenciatura/Grao en Ciencias Ambientais Licenciatura/Grao en Ciencias do Mar Licenciatura/Grao en Farmacia Licenciatura/Grao en Física

Grao en Nutrición Humana e Dietética Licenciatura/Grao en Química Licenciatura/Grao en Veterinaria Licenciatura/Grao en Xeoloxía

b) Itinerario da especialidade docente en Matemáticas (S):

Arquitectura Enxeñarías

Licenciatura/Grao en Física Licenciatura/Grao en Matemáticas

c) Itinerario da especialidade docente en Tecnoloxía e Informática ():

Arquitectura

Arquitectura Técnica

Diplomatura/Grao en Máquinas Navais Diplomatura/Grao en Navegación Marítima Enxeñarías

Enxeñarías Técnicas Licenciatura/Grao en Física

Licenciatura/Grao en Máquinas Navais Licenciatura/Grao en Matemáticas

Licenciatura/Grao en Náutica e Transporte Marítimo

Especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades

a) Itinerario da especialidade docente en Ciencias Sociais, Xeografía e Historia (S):

Licenciatura/Grao en Ciencias do Traballo

Licenciatura/Grao en Ciencias Políticas e da Administración Licenciatura/Grao en Dereito

(32)

b) Itinerario da especialidade docente en Filosofía (S) Licenciatura/Grao en Antropoloxía Social e Cultural Licenciatura/Grao en Filosofía

Especialidade en Formación Profesional

a) Itinerario da especialidade docente en Sector Servizos (S):

Diplomatura/Grao en Biblioteconomía e Documentación Diplomatura/Grao en Ciencias Empresarias

Diplomatura/Grao en Educación Social Diplomatura/Grao en Enfermaría Diplomatura/Grao en Fisioterapia Diplomatura/Grao en Logopedia

Diplomatura/Grao en Óptica e Optometría Diplomatura/Grao en Podoloxía

Diplomatura/Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Diplomatura/Grao en Terapia Ocupacional

Diplomatura/Grao en Traballo Social Diplomatura/Grao en Turismo

Diplomatura/Grao en Xestión e Administración Pública Grao en Fotografía e Creación Dixital

Grao en Nutrición Humana e Dietética Grao en Gastronomía e Ciencias Culinarias

Licenciatura/Grao en Administración e Dirección de Empresas Licenciatura/Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Licenciatura/Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Licenciatura/Grao en Comunicación Audiovisual

Licenciatura/Grao en Documentación Licenciatura/Grao en Economía Licenciatura/Grao en Farmacia

Licenciatura/Grao en Medicina e Cirurxía Licenciatura/Grao en Odontoloxía Licenciatura/Grao en Psicoloxía

Licenciatura/Grao en Publicidade e Relacións Públicas Licenciatura/Grao en Socioloxía

Licenciatura/Grao en Veterinaria Licenciatura/Grao en Xornalismo Mestre en Educación Infantil Mestre en Educación Primaria

b) Itinerario da especialidade docente en Sector Primario e Secundario (L):

Arquitectura

Arquitectura Técnica

Diplomatura/Grao en Máquinas Navais Diplomatura/Grao en Navegación Marítima

(33)

Diplomatura/Grao en Xestión e Administración Pública Licenciatura/Grao en Administración e Dirección de Empresas Licenciatura/Grao en Ciencias do Traballo

Licenciatura/Grao en Ciencias Políticas e da Administración Licenciatura/Grao en Dereito

Licenciatura/Grao en Economía Licenciatura/Grao en Pedagoxía Licenciatura/Grao en Psicoloxía

Especialidade en Linguas e Literaturas

a) Itinerario da especialidade docente en Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá (S) Licenciatura/Grao en Filoloxía Galega

Licenciatura/Grao en Filoloxía Hispánica

Licenciatura/Grao en Teoría da Literatura e Literatura Comparada Licenciatura/Grao en Xornalismo

b) Itinerario da especialidade docente en Linguas Estranxeiras (S, L) Licenciatura/Grao en Filoloxía Alemana

Licenciatura/Grao en Filoloxía Francesa Licenciatura/Grao en Filoloxía Inglesa Licenciatura/Grao en Filoloxía Italiana Licenciatura/Grao en Filoloxía Portuguesa Licenciatura/Grao en Filoloxía Románica Licenciatura/Grao en Tradución e Interpretación Mestre en Lingua Estranxeira

c) Itinerario da especialidade docente en Cultura e Linguas Clásicas (S) Licenciatura/Grao en Filoloxía Clásica

Especialidade en Arte.

a) Itinerario da especialidade docente en Música (S):

Licenciatura/Grao en Historia e Ciencias da Música Mestre en Educación Musical

Título Superior de Arte Dramática Título Superior de Danza

Título Superior en Música (en calquera das súas especialidades) Título Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais Grao en Fotografía e Creación Dixital

Grado en Pedagoxía das Artes Visuais e Danza

b) Itinerario da especialidade docente en Artes Plásticas e Visuais (S):

Arquitectura

Estudos superiores de Deseño (LOXSE) Licenciatura/Grao en Belas Artes

Licenciatura/Grao en Comunicación Audiovisual Licenciatura/Grao en Historia da Arte

Grado en Pedagoxía das Artes Visuais e Danza

(34)

========================================================

Lenda:

S, L: itinerarios que se ofertarán nos Campus de Santiago (S) no caso de que se cubran alomenos 10 prazas e/ou Itinerario que se ofertará no Campus de Lugo (L)

: itinerarios que non ofertará a USC (os alumnos poderán matricularse nos outros itinerarios da especialidade, de ser o caso).

NOTA:

Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas e Tecnoloxía e Informática P3241V21 [S] e P3271V01 [L]: todos os accesos dos tres itinerarios

Especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades P3241V22 [S]: todos os accesos dos dous itinerarios Especialidade en Formación Profesional P3241V23 [S]: accesos do itinerario en sector servizos

P3271V02 [L]: accesos do itinerario en sector primario e secundario

Os accesos do itinerario en formación e orientación laboral non permiten cursar esta especialidade nin en Santiago nin en Lugo Especialidade en Linguas e Literaturas

P3241V24 e P3271V03: todos os accesos dos tres itinerarios Especialidade en Arte.

P3241V25: todos os accesos dos dous itinerarios Especialidade en Orientación Educativa (S) P3241V27: todos os accesos do único itinerario

(As lic en Pedagoxía e Psicopedagoxía (os graos non) entran por un cupo aparte porque as condic. de terminación son diferentes: so teñen que realizar o TFM)

Figure

Updating...

References

Related subjects :