Boletín oficial. provincia de ourense

24  Download (0)

Full text

(1)

Dep. legal: OR-1/1958 · Franqueo concertado 30/2

Boletín oficial

provincia de ourense

n.º 209 · xoves, 11 setembro 2014

D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

sumario

i. deputación provincial de ourense

Anuncio de formalización de contrato de subministración de formigón para o uso nas brigadas da Deputación

durante o exercicio 2014, expediente 7/2014 ... 2 Resolución da convocatoria de subvencións a asociacións

e fundacións para proxectos de prestación de servizos sociais

para o ano 2014 (BOP n.º 101, do 5 de maio de 2014)... 6 ii. administración xeral do estado

subdelegación do Goberno secretaría xeral. ourense

Notificación de extracto das resolucións nos procedementos

sancionadores a José Pérez Carrillo e a outros ... 10 Notificación das propostas de resolución dos procedementos

sancionadores a Ahmed Boudiouan e a outros ... 11 Notificación de revogación de licenza de armas tipo "E"

a Alberto Villarmarín Pérez, expediente: 70/2014 ... 12 Notificación da iniciación dos procedementos sancionadores

a Olga Engo Mangue e a outros... 12 dependencia de traballo e inmigración

Notificación de resolución do procedemento de tramitación de axuda asistencial extraordinaria para emigrantes retornados a Servando González Raña, expediente: 1/14-PORT... 13 confederación Hidrográfica do miño-sil

comisaría de augas. ourense

Resolución de concesión de aproveitamento de auga,

expediente: A/32/18440... 14 iv. entidades locais

allariz

Notificación das resolucións recaídas nos expedientes

sancionadores a Ayd Software, SL, e a outros ... 14 amoeiro

Exposición pública da aprobación do expediente

de modificación de créditos n.º 2/2014... 15 arnoia (a)

Notificación colectiva do padrón de cobro da taxa polo servizo de abastecemento de auga a domicilio, primeiro

semestre de 2014, e canon da Xunta de Galicia... 15 Barbadás

Notificación de Resolución da Alcaldía, do 1 de setembro

de 2014, a Eudosia Feijoo e a outros... 16 Notificación de baixa no padrón municipal de habitantes

por caducidade de inscrición padroal, a Franciele Aparecida Vieira, expediente: 13/14 ... 18 Barco de valdeorras (o)

Exposición pública da aprobación inicial do expediente de crédito extraordinario 04/2014, financiado con baixa

por anulación 03/2014 ... 18 Bolo (o)

Delegación temporal das funcións da Alcaldía

no 1º tenente de alcalde ... 19 castrelo de miño

Delegación temporal das funcións da Alcaldía

no primeiro tenente de alcalde ... 20 nogueira de ramuín

Notificación de baixa de oficio no padrón municipal de habitantes por inscrición indebida de Elías Álvarez López ... 20

i. diputación provincial de ourense

Anuncio de formalización de contrato de suministro de hormigón para el uso en las brigadas de la Diputación

durante el ejercicio 2014, expediente 7/2014 ... 4 Resolución de la convocatoria de subvenciones a asociaciones

y fundaciones para proyectos de prestación de servicios sociales para el año 2014 (BOP n.º 101, de 5 de mayo de 2014) ... 8 ii. administración general del estado

subdelegación del gobierno secretaría general. ourense

Notificación de extracto de las resoluciones en los procedimientos sancionadores a José Pérez Carrillo y a otros ... 10 Notificación de las propuestas de resolución de los procedimientos sancionadores a Ahmed Boudiouan y a otros ... 11 Notificación de revocación de licencia de armas tipo "E"

a Alberto Villarmarín Pérez, expediente: 70/2014 ... 12 Notificación de iniciación de los procedimientos sancionadores a Olga Engo Mangue y a otros ... 13 dependencia de trabajo e inmigración

Notificación de resolución del procedimiento de tramitación de ayuda asistencial extraordinaria para emigrantes retornados a Servando González Raña, expediente: 1/14-PORT... 13 confederación Hidrográfica del miño-sil

comisaría de aguas. ourense

Resolución de concesión de aprovechamiento de agua,

expediente: A/32/18440... 14 iv. entidades locales

allariz

Notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes

sancionadores a Ayd Software, SL, y a otros... 14 amoeiro

Exposición pública de la aprobación del expediente

de modificación de créditos n.º 2/2014 ... 15 arnoia (a)

Notificación colectiva del padrón de cobratorio de la tasa por el servicio de abastecemento de auga a domicilio, primer

semestre de 2014, y canon de la Xunta de Galicia ... 15 Barbadás

Notificación de Resolución de la Alcaldía, de 1 de septiembre

de 2014, a Eudosia Feijoo y a otros ... 17 Notificación de baja en el padrón municipal de habitantes

por caducidad de inscripción padronal, a Franciele Aparecida Vieira, expediente: 13/14 ... 18 Barco de valdeorras (o)

Exposición pública de la aprobación inicial del expediente de crédito extraordinario 04/2014, financiado con baja

por anulación 03/2014 ... 19 Bolo (o)

Delegación temporal de las funciones de la Alcaldía

en el 1º teniente de alcalde ... 19 castrelo de miño

Delegación temporal de las funciones de la Alcaldía

en el primer teniente de alcalde ... 20 nogueira de ramuín

Notificación de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes por inscripción indebida de Elías Álvarez López ... 20

(2)

i. deputación provincial de ourense i. diputación provincial de ourense

Anuncio formalización de contrato

1. Entidade adxudicadora: Deputación Provincial de Ourense.

a) Organismo: Deputación Provincial de Ourense.

b) Dependencia que tramita o expediente: Negociado de Subministracións e Servizos.

c) Número de expediente: 07/2014.

d) Enderezo de Internet do perfil do contratante:

www.depourense.es.

2. Obxecto do contrato a) Tipo: subministración.

b) Descrición do contrato: subministración de formigón para o uso nas brigadas da Deputación durante o exercicio 2014.

c) Lote: si (12 lotes):

Lote 1: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para a comarca de Allariz-Maceda.

Lote 2: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para a comarca Terra de Celanova.

Lote 3: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para a comarca do Ribeiro.

Lote 4: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para a comarca do Carballiño.

Lote 5: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para a comarca de Ourense.

Lote 6: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para a comarca de Terra de Caldelas.

Lote 7: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para a comarca de Terra de Trives.

Lote 8: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para a comarca de Valdeorras.

Lote 9: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para a comarca de Viana.

Lote 10: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM- 20 e HA-25) para a comarca de Verín.

Lote 11: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM- 20 e HA-25) para a comarca da Limia.

Lote 12: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM- 20 e HA-25) para a comarca da Baixa Limia.

d) CPV (Referencia nomenclatura): 44114000-2 e) Acordo marco (se procede): non.

f) Sistema dinámico de adquisicións públicas (se procede): non.

g) Medio de publicación do anuncio de licitación: perfil do contratante /BOP/ DOGA.

h) Data de publicación do anuncio de licitación: perfil do con- tratante (04/02/2014), BOP (08/02/2014), DOGA (10/02/2014).

3. Tramitación e procedemento a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 136.000,00 € (IVE e demais tri- butos incluídos).

5. Orzamento base de licitación. Importe neto: 115.254,24 €.

Importe total: 136.000,00 €.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 9 de maio de 2014.

b) Data de formalización do contrato: 21 de maio de 2014.

c) Contratista: “Emiliano Basalo Construcciones, SL”, con CIF:

B- 32162158 nos lotes 6 e 7. “Verín Hormigones, SL” con CIF: B- 32311375 nos lotes 10, 11, e 12. “Construcciones Hermanos Carrajo, SA”, con CIF: A-32011728 nos lotes 1, 2, e 5.

Quedan desertos os lotes 3, 4, 8 e 9.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Lote 1: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para a comarca de Allariz-Maceda:

Adxudícase este lote á Cía. mercantil “Construcciones Hermanos Carrajo, SA”, con CIF: A-32011728, que informada do expediente e condicións esixidas para optar ao procedemento aberto para a contratación da subministración de formigón para o uso nas brigadas da Deputación durante o exercicio 2014, para a comarca de Allariz-Maceda (lote 1), comprométe- se a realizalas con suxeición aos pregos de cláusulas adminis- trativas particulares e de prescricións técnicas nas seguintes condicións:

Prezo por m3 de HM-15 en planta: 74,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-17,5 en planta: 79,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-20 en planta: 83,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HA-25 en planta: 89,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo unitario en planta medio: 79,60 €.

Distancia dende a planta ao centro de traballo: 30,00 km.

Prezo por km de transporte de m3 de produto dende a plan- ta: 0,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-15 subministrado no centro de traballo da Deputación: 74,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-17,5 subministrado no centro de traballo da Deputación: 79,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-20 subministrado no centro de traballo da Deputación: 83,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HA-25 subministrado no centro de traballo da Deputación: 89,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Lote 2: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para a comarca Terra de Celanova:

Adxudícase este lote á cía. mercantil “Construcciones Hermanos Carrajo, SA”, con CIF: A-32011728, que informada do toén

Exposición pública da aprobación de varios proxectos

técnicos de obra ... 21 verea

Convocatoria do procedemento aberto e trámite ordinario para o arrendamento do ben inmoble Albergue de Montaña de Bangueses, situado na parroquia de Bangueses,

no lugar de Bangueses de Arriba ... 21 v. triBunais e xulGados

xulgado do social n.º 4 de ourense

Citación a Brotebarril, SL, para actos de conciliación e xuízo,

nos autos n.º DSP 507/14 ... 22 xulgado do social n.º 4 de pontevedra

Notificación de auto e decreto a Diéguez Global, SL,

nos autos de execución de títulos xudiciais 152/2014... 23

toén

Exposición pública de la aprobación de varios proyectos

técnicos de obra ... 21 verea

Convocatoria del procedimiento abierto y trámite ordinario para el arrendamiento del bien inmueble Albergue de Montaña de Bangueses, situado en la parroquia de Bangueses,

en el lugar de Bangueses de Arriba... 22 v. triBunales y juzgados

juzgado de lo social n.º 4 de ourense

Citación a Brotebarril, SL, para actos de conciliación y juicio,

en los autos n.º DSP 507/14 ... 23 juzgado de lo social n.º 4 de pontevedra

Notificación de auto e decreto a Diéguez Global, SL,

en los autos de ejecución de títulos judiciales 152/2014 ... 23

(3)

expediente e condicións esixidas para optar ao procedemento aberto para a contratación da subministración de formigón para o uso nas brigadas da Deputación durante o exercicio 2014, para a comarca de Terra de Celanova (lote 2), compro- métese a realizalas con suxeición aos pregos de cláusulas admi- nistrativas particulares e de prescricións técnicas nas seguintes condicións:

Prezo por m3 de HM-15 en planta: 74,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-17,5 en planta: 79,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-20 en planta: 83,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HA-25 en planta: 89,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo unitario en planta medio: 79,60 €.

Distancia dende a planta ao centro de traballo: 26,00 km.

Prezo por km de transporte de m3 de produto dende a plan- ta: 0,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-15 subministrado no centro de traballo da Deputación: 74,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-17,5 subministrado no centro de traballo da Deputación: 79,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-20 subministrado no centro de traballo da Deputación: 83,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HA-25 subministrado no centro de traballo da Deputación: 89,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Lote 3: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para a comarca do Ribeiro:

Declárase deserto este lote.

Lote 4: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para a comarca do Carballiño:

Declárase deserto este lote

Lote 5: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para a comarca de Ourense:

Adxudícase este lote á cía. mercantil “Construcciones Hermanos Carrajo, SA”, con CIF: A-32011728, que informada do expediente e condicións esixidas para optar ao procedemento aberto para a contratación da subministración de formigón para o uso nas bri- gadas da Deputación durante o exercicio 2014, para a comarca de Ourense (lote 5), se compromete a realizalas con suxeición aos pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas nas seguintes condicións:

Prezo por m3 de HM-15 en planta: 74,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-17,5 en planta: 79,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-20 en planta: 83,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HA-25 en planta: 89,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo unitario en planta medio: 79,60 €.

Distancia dende a planta ao centro de traballo: 30,00 km.

Prezo por km de transporte de m3 de produto dende a plan- ta: 0,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-15 subministrado no centro de traballo da Deputación: 74,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-17,5 subministrado no centro de traballo da Deputación: 79,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-20 subministrado no centro de traballo da Deputación: 83,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HA-25 subministrado no centro de traballo da Deputación: 89,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Lote 6: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para a comarca de Terra de Caldelas:

Adxudícase este lote á cía. mercantil “Emiliano Basalo Construcciones, SL”, con CIF: B- 32162158, que informada do expediente e condicións esixidas para optar ao procedemento aberto para a contratación da subministración de formigón para o uso nas brigadas da Deputación durante o exercicio 2014, para a comarca de Terra Caldelas (lote 6), se comprome- te a realizalas con suxeición aos pregos de cláusulas adminis- trativas particulares e de prescricións técnicas nas seguintes condicións:

Prezo por m3 de HM-15 en planta: 88,74 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-17,5 en planta: 92,22 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-20 en planta: 96,86 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HA-25 en planta: 99,76 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo unitario en planta medio: 94,15 €.

Distancia dende a planta ao centro de traballo: 22,00 km.

Prezo por km de transporte de m3 de produto desde a planta:

1,20 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-15 subministrado no centro de traballo da Deputación: 88,74 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-17,5 subministrado no centro de traballo da Deputación: 92,22 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-20 subministrado no centro de traballo da Deputación: 96,86 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HA-25 subministrado no centro de traballo da Deputación: 99,76 € (IVE e demais impostos incluídos).

Lote 7: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para a comarca de Terra de Trives:

Adxudícase este lote á cía. mercantil “Emiliano Basalo Construcciones, SL”, con CIF: B- 32162158, que informada do expediente e condicións esixidas para optar ao procedemento aberto para a contratación da subministración de formigón para o uso nas brigadas da Deputación durante o exercicio 2014, para a comarca de Terra de Trives (lote 7), se compromete a realiza- las con suxeición aos pregos de cláusulas administrativas particu- lares e de prescricións técnicas nas seguintes condicións:

Prezo por m3 de HM-15 en planta,: 64,74 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-17,5 en planta: 68,22 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-20 en planta:72,86 € (IVE e demais impos- tos incluídos).

Prezo por m3 de HA-25 en planta: 75,76 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo unitario en planta medio: 70,75 €.

Distancia dende a planta ao centro de traballo: 3,00 km.

Prezo por km de transporte de m3 de produto desde a planta:

1,80 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-15 subministrado no centro de traballo da Deputación: 64,74 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-17,5 subministrado no centro de traballo da Deputación: 68,22 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-20 subministrado no centro de traballo da Deputación: 72,86 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HA-25 subministrado no centro de traballo da Deputación: 75,76 € (IVE e demais impostos incluídos).

Lote 8: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para a comarca de Valdeorras:

Declárase deserto este lote.

(4)

Lote 9: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para a comarca de Viana:

Declárase deserto este lote.

Lote 10: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM- 20 e HA-25) para a comarca de Verín:

Adxudícase este lote á cía. mercantil “Verín Hormigones, SL”, con CIF: B-32311375, que informada do expediente e condi- cións esixidas para optar ao procedemento aberto para a con- tratación da subministración de formigón para o uso nas briga- das da Deputación durante o exercicio 2014, para a comarca de Verín (lote 10), se compromete a realizalas con suxeición aos pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescri- cións técnicas nas seguintes condicións:

Prezo por m3 de HM-15 en planta: 68,97 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-17,5 en planta: 71,39 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-20 en planta: 72,60 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HA-25 en planta: 79,86 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo unitario en planta medio: 71,75 €

Distancia dende a planta ao centro de traballo: 10,00 km.

Prezo por km de transporte de m3 de produto desde a planta:

0,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-15 subministrado no centro de traballo da Deputación: 68,97 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-17,5 subministrado no centro de traballo da Deputación: 71,39 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-20 subministrado no centro de traballo da Deputación: 72,60 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HA-25 subministrado no centro de traballo da Deputación: 79,86 € (IVE e demais impostos incluídos).

Lote 11: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM- 20 e HA-25) para a comarca da Limia.

Adxudícase este lote á cía. mercantil “Verín Hormigones, SL”, con CIF: B-32311375, que informada do expediente e condi- cións esixidas para optar ao procedemento aberto para a con- tratación da subministración de formigón para o uso nas briga- das da Deputación durante o exercicio 2014, para a comarca da LIMIA (lote 11), se compromete a realizalas con suxeición aos pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescri- cións técnicas nas seguintes condicións:

Prezo por m3 de HM-15 en planta: 68,97 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-17,5 en planta: 71,39 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-20 en planta: 72,60 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HA-25 en planta: 79,86 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo unitario en planta medio: 71,75 €.

Distancia dende a planta ao centro de traballo: 8,00 km.

Prezo por km de transporte de m3 de produto desde a planta:

0,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-15 subministrado no centro de traballo da Deputación: 68,97 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-17,5 subministrado no centro de traballo da Deputación: 71,39 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-20 subministrado no centro de traballo da Deputación: 72,60 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HA-25 subministrado no centro de traballo da Deputación: 79,86 € (IVE e demais impostos incluídos).

Lote 12: subministración de formigóns (HM-15, HM-17,5, HM- 20 e HA-25) para a comarca da Baixa Limia:

Adxudícase este lote á cía. mercantil “Verín Hormigones, SL”, con CIF: B-32311375, que informada do expediente e condi- cións esixidas para optar ao procedemento aberto para a con- tratación da subministración de formigón para o uso nas briga- das da Deputación durante o exercicio 2014, para a comarca de Baixa Limia (lote 12), se compromete a realizalas con suxeición aos pregos de cláusulas administrativas particulares e de pres- cricións técnicas nas seguintes condicións:

Prezo por m3 de HM-15 en planta: 71,39 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-17,5 en planta: 76,23 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-20 en planta: 77,44 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HA-25 en planta: 84,70 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo unitario en planta medio: 78,35 €.

Distancia dende a Planta ao centro de traballo: 25,00 km.

Prezo por km de transporte de m3 de produto desde a planta:

2,00 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-15 subministrado no centro de traballo da Deputación: 71,39 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-17,5 subministrado no centro de traballo da Deputación: 76,26 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HM-20 subministrado no centro de traballo da Deputación: 77,44 € (IVE e demais impostos incluídos).

Prezo por m3 de HA-25 subministrado no centro de traballo da Deputación: 84,70 € (IVE e demais impostos incluídos).

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: cumprimento na súa integridade das prescricións técnicas contidas no prego, e ofer- ta máis vantaxosa economicamente.

Ourense, 5 de setembro de 2014. O presidente.

Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

diputación provincial de ourense

Anuncio formalización de contrato

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de Ourense.

a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Suministros y Servicios.

c) Número de expediente: 07/2014.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.depourense.es.

2. Objeto do contrato a) Tipo: suministro.

b) Descripción del contrato: subministro de hormigón para uso en las brigadas de la Diputación durante el ejercicio 2014.

c) Lote: sí (12 lotes)

Lote 1: suministro de hormigones (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para la comarca de Allariz-Maceda.

Lote 2: suministro de hormigones (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para la comarca Terra de Celanova.

Lote 3: suministro de hormigones (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para la comarca de O Ribeiro.

Lote 4: suministro de hormigones (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para la comarca de O Carballiño.

Lote 5: suministro de hormigones (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para la comarca de Ourense.

Lote 6: suministro de hormigones (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para la comarca de Terra de Caldelas.

(5)

Lote 7: suministro de hormigones (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para la comarca de Terra de Trives.

Lote 8: suministro de hormigones (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para la comarca de Valdeorras.

Lote 9: suministro de hormigones (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para la comarca de Viana.

Lote 10: suministro de hormigones (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para la comarca de Verín.

Lote 11: suministro de hormigones (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para la comarca de A Limia.

Lote 12: suministro de hormigones (HM-15, HM-17,5, HM-20 e HA-25) para la comarca de A Baixa Limia.

d) CPV (Referencia nomenclatura): 44114000-2 e) Acuerdo marco (si procede): no.

f) Sistema dinámico de adquisiciones públicas (si procede): no.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: perfil del contratante /BOP/ DOGA.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: perfil del contratante (04/02/2014), BOP (08/02/2014), DOGA (10/02/2014).

3. Tramitación y procedimiento a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. Valor estimado del contrato: 136.000,00 € (IVA y demás tri- butos incluidos).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 115.254,24

€. Importe total: 136.000,00 6. Formalización del contrato.

a) Fecha de adjudicación: 9 de mayo de 2014.

b) Fecha de formalización del contrato: 21 de mayo de 2014.

c) Contratista: “Emiliano Basalo Construcciones, SL”, con CIF:

B- 32162158 en los lotes 6 y 7. “Verín Hormigones, SL” con CIF:

B-32311375 en los lotes 10, 11 y 12. “Construcciones Hermanos Carrajo, SA”, con CIF: A-32011728 en los lotes 1, 2 y 5.

Quedan desiertos los lotes 3, 4, 8 y 9.

d) Importe o canon de adjudicación:

LOTE 1: comarca de Allariz-Maceda

Precio por m3 de HM-15 en planta: 74,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-17,5 en planta: 79,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-20 en planta: 83,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HA-25 en planta: 89,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio unitario en planta medio: 79,60 €.

Distancia desde la planta al centro de trabajo: 30,00 km.

Precio por km de transporte de m3 de producto desde la plan- ta: 0,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-15 suministrado en el centro de traba- jo de la Diputación: 74,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-17,5 suministrado en el centro de trabajo de la Diputación: 79,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-20 suministrado en el centro de traba- jo de la Diputación: 83,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HA-25 suministrado en el centro de trabajo de la Diputación: 89,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Lote 2: comarca Terra de Celanova

Precio por m3 de HM-15 en planta: 74,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-17,5 en planta: 79,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-20 en planta: 83,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HA-25 en planta: 89,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio unitario en planta medio: 79,60 €.

Distancia desde la planta al centro de trabajo: 26,00 km.

Precio por km de transporte de m3 de producto desde la plan- ta: 0,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-15 suministrado en el centro de traba- jo de la Diputación: 74,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-17,5 suministrado en el centro de trabajo de la Diputación: 79,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-20 suministrado en el centro de traba- jo de la Diputación: 83,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HA-25 suministrado en el centro de trabajo de la Diputación: 89,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Lote 3: comarca de O Ribeiro Se declara desierto este lote.

Lote 4: comarca de O Carballiño Se declara desierto este lote.

Lote 5: comarca de Ourense

Precio por m3 de HM-15 en planta: 74,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-17,5 en planta: 79,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-20 en planta: 83,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HA-25 en planta: 89,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio unitario en planta medio: 79,60 €.

Distancia desde la planta al centro de trabajo: 30,00 km.

Precio por km de transporte de m3 de producto desde la plan- ta: 0,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-15 suministrado en el centro de traba- jo de la Diputación: 74,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-17,5 suministrado en el centro de trabajo de la Diputación: 79,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-20 suministrado en el centro de traba- jo de la Diputación: 83,00 € (IVA y demás impuestos incluidos) Precio por m3 de HA-25 suministrado en el centro de trabajo de la Diputación: 89,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Lote 6: comarca de Terra de Caldelas

Precio por m3 de HM-15 en planta: 88,74 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-17,5 en planta: 92,22 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-20 en planta: 96,86 (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HA-25 en planta: 99,76 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio unitario en planta medio: 94,15 €.

Distancia desde la planta al centro de trabajo: 22,00 km.

Precio por km de transporte de m3 de producto desde la plan- ta: 1,20 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-15 suministrado en el centro de traba- jo de la Diputación: 88,74 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-17,5 suministrado en el centro de trabajo de la Diputación: 92,22 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-20 suministrado en el centro de traba- jo de la Diputación: 96,86 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HA-25 suministrado en el centro de trabajo de la Diputación: 99,76 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Lote 7: comarca de Terra de Trives

Precio por m3 de HM-15 en planta: 64,74 € (IVA y demás impuestos incluidos).

(6)

Precio por m3 de HM-17,5 en planta: 68,22 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-20 en planta: 72,86 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HA-25 en planta: 75,76 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio unitario en planta medio: 70,75 €.

Distancia desde la planta al centro de trabajo: 3,00 km.

Precio por km de transporte de m3 de producto desde la plan- ta: 1,80 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-15 suministrado en el centro de traba- jo de la Diputación: 64,74 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-17,5 suministrado en el centro de trabajo de la Diputación: 68,22 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-20 suministrado en el centro de traba- jo de la Diputación: 72,86 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HA-25 suministrado en el centro de trabajo de la Diputación: 75,76 € (IVA u demás impuestos incluidos).

Lote 8: comarca de Valdeorras Se declara desierto este lote.

Lote 9: comarca de Viana Se declara desierto este lote.

Lote 10: comarca de Verín

Precio por m3 de HM-15 en planta: 68,97 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-17,5 en planta: 71,39 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-20 en planta: 72,60 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HA-25 en planta: 79,86 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio unitario en planta medio: 71,75 €.

Distancia desde la planta al centro de trabajo: 10,00 km.

Precio por km de transporte de m3 de producto desde la plan- ta: 0,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-15 suministrado en el centro de traba- jo de la Diputación: 68,97 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-17,5 suministrado en el centro de trabajo de la Diputación: 71,39 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-20 suministrado en el centro de traba- jo de la Diputación: 72,60 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HA-25 suministrado en el centro de trabajo de la Diputación: 79,86 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Lote 11: comarca de A Limia

Precio por m3 de HM-15 en planta: 68,97 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-17,5 en planta: 71,39 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-20 en planta: 72,60 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HA-25 en planta: 79,86 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio unitario en planta medio: 71,75 €.

Distancia desde la planta al centro de trabajo: 8,00 km.

Precio por km de transporte de m3 de producto desde la plan- ta: 0,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-15 suministrado en el centro de traba- jo de la Diputación: 68,97 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-17,5 suministrado en el centro de trabajo de la Diputación: 71,39 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-20 suministrado en el centro de traba- jo de la Diputación: 72,60 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HA-25 suministrado en el centro de trabajo de la Diputación: 79,86 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Lote 12: comarca de A Baixa Limia

Precio por m3 de HM-15 en planta: 71,39 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-17,5 en planta: 76,23 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-20 en planta: 77,44 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HA-25 en planta: 84,70 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio unitario en planta medio: 78,35 €.

Distancia desde la planta al centro de trabajo: 25,00 km.

Precio por km de transporte de m3 de producto desde la plan- ta: 2,00 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-15 suministrado en el centro de traba- jo de la Diputación: 71,39 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-17,5 suministrado en el centro de trabajo de la Diputación: 76,26 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HM-20 suministrado en el centro de traba- jo de la Diputación: 77,44 € (IVA y demás impuestos incluidos).

Precio por m3 de HA-25 suministrado en el centro de trabajo de la Diputación: 84,70 € (IVA y demás impuestos incluidos).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: cumplimiento en su integridad de las prescripciones técnicas contenidas en el plie- go, y oferta más ventajosa económicamente.

Ourense, 5 de septiembre de 2014. El presidente.

Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

r. 3.374

deputación provincial de ourense

Anuncio

Para os efectos oportunos, publícase o texto íntegro do acor- do que a Xunta de Goberno desta Deputación Provincial adop- tou na sesión que tivo lugar no día da data e que se transcribe a continuación:

Resolución da convocatoria de subvencións a asociacións e fundacións para proxectos de prestación de servizos sociais para o ano 2014 (BOP n.º 101, do 5 de maio de 2014)

Unha vez finalizado o prazo de alegacións á resolución provi- sional con data 17 de xullo de 2014, que trae causa da propos- ta do día 15 de xullo de 2014, formulada pola Comisión de Valoración, do concurso público para a concesión de subven- cións a asociacións e fundacións para proxectos de prestación de servizos sociais para o ano 2014, segundo bases aprobadas pola Xunta de Goberno na sesión do día 11 de abril de 2014, e publicadas no BOP n.º 101, do 5 de maio de 2014.

Unha vez visto, igualmente, o informe presentado pola Comisión de Valoración ás alegacións presentadas, en tempo e forma, a esta resolución provisional, e de conformidade coa proposta favorable da Presidencia, a Xunta de Goberno, por unanimidade, adopta a seguinte resolución:

Primeiro: estimar as alegacións presentadas por:

• Asociación de Persoas con Discapacidade da Comarca da Limia, ALGARIA, para o proxecto “Rehabilitación a Persoas con Discapacidade do Medio Rural”.

• Asociación de Personas Sordas de Ourense, para o proxecto

“Servizo de interpretación da lingua de signos española da pro- vincia de Ourense”.

Segundo: desestimar a alegación presentada por:

• AEXPA, Asociación do Centro San Pablo, que presentou o pro- xecto “Fondo de Solidariedade AEXPA”

Terceiro: denegarlles a concesión de subvencións ás solicitu- des que obtiveron unha puntuación total de 29 puntos ou infe- rior a esta, por non acadar a puntuación necesaria para perci-

(7)

bir subvención –mínima de 30 puntos-, de conformidade coa base 9ª da convocatoria.

CIF; ENTIDADE; PROXECTO; LIÑA; PUNT. BLOQUE 1 J32197584; AEXPA; FONDO DE SOLIDARIDADE AEXPA; A; 16

R3200098F; CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE; CURSO DE OPERACIÓNS BÁSICAS DE AGRICULTURA; B; 18

G 32015463; ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE; CON- TINUEMOS ATENDIENDO A LOS/AS SOCIOS/AS DE LA APSOU; B; 21 G35103431; RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA; PROXECTO MULLER AVANZA CON ECCA; B; 24

G36818367; FORGA; CLAVES DE INCLUSIÓN EN OURENSE; B; 24 G32369696; ASOCIACIÓN "AIRES NOSOS"; PROGRAMA A VIDA EN SOI- DADE; B; 25

G-32303802; ASOCIACIÓN DE FIBROMIALXIA E FATIGA CRÓNICA DE OURENSE; XORNADAS DE TERAPIA REHABILITADORA; B; 26

G-32261307; ASOCIACIÓN XARELA FORMACIÓN ANIMACIÓN;

COCIÑANDO ALIMENTOS, ALIMENTANDO OS NOSOS RECURSOS; B; 28 Q2866001G; CRUZ ROJA ESPAÑOLA O RIBEIRO; NÓS TAMÉN PODEMOS;

B; 29

Q2866001G; CRUZ ROJA ESPAÑOLA-DELEGACIÓN XINZO; “ENVELLE- CEMENTO ACTIVO, UNHA FORMA POSITIVA DE CUMPRIR ANOS”; B; 29 Q2866001G; CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA CELANOVA; ENVELLECEMEN- TO ACTIVO, UNHA FORMA POSITIVA DE ENVELLECER; B; 29

Cuarto: concederlles subvención ás seguintes asociacións ou fundacións para os proxectos, que tamén se citan, polos impor- tes que se indican:

CIF; ENTIDADE; PROXECTO; LIÑA; Punt. BLOQUE 1; Punt. BLOQUE 2;

Punt. TOTAL; Contía concedida (€)

G32444119; ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSOAS CON TCS; PRO- GRAMA DE ESTIMULACIÓN DA COMUNICACIÓN PARA NENOS E NENAS CON TEA.; B; 30; 31; 61; 2.500,00 €

G32169609; COMITÉ CIDADÁN ANTI-SIDA DE OURENSE; PROXECTO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVEMENTO DO POTENCIAL DE EMPREGA- BILIDADE E LOGRO DE EMPREGO DOS RESIDENTES DUNHA CASA DE ACOLLIDA PARA PERSO; B; 30; 31; 61; 2.500,00 €

G36846152; ASOCIACIÓN ARELA; PROXECTO PARA O FOMENTO DA ALFABETIZACIÓN DIXITAL DE MENORES EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL; B; 30; 31; 61; 2.500,00 €

G-32410797; ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE OURENSE; FOGAREÑ@S 2014; B; 30; 32; 62; 2.500,00 €

G32383549; ASOCIACIÓN PARA A PREVENCIÓN DA EXCLUSIÓN SOCIAL;

PROGRAMA FÓRA; B; 30; 32; 62; 2.500,00 €

G32283400; ASUT OURENSE; PROXECTO DE NORMALIZACIÓN LABO- RAL DIRIXIDO A PERSOAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL (PROXECTO RECO- LLE); B; 30; 33; 63; 2.500,00 €

Q2866001G; CRUZ ROJA ESPAÑOLA NO CARBALLIÑO; APOIO E PREVENCIÓN DA EXCLUSIÓN ESCOLAR EN TEMPO DE CRISE; B; 30; 33;

63; 2.499,20 €

Q2866001G; CRUZ VERMELLA VIANA-CONSO-FRIEIRAS; ATENCIÓN A FAMILIAS E INFANCIA EN DIFICULTADE SOCIAL; B; 30; 33; 63; 2.499,20 € G32284077; ASOCIACIÓN OURENSANA DE HEMOFILIA; DIVULGACIÓN, INFORMACIÓN E COOPERACIÓN EN HEMOFILIA; B; 30; 34; 64;

2.500,00 €

G32010449; CIMO ENTIDADE PRESTADORA DE SERVICIOS; EMPREGA- TE´14; B; 32; 32; 64; 2.500,00 €

G32377160; FUNDACIÓN AMENCER ASPANAS; SERVICIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL; B; 32; 32; 64; 2.500,00 €

G32407744; ASOC DE PERSOAS CON DISCAP DA COMARCA DA LIMIA;

REHABILITACIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE DO MEDIO RURAL;

B; 30; 35; 65; 1.350,00 €

G32187049; AFEM MOREA O BARCO; PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL A TRAVÉS DE LOS RECURSOS COMUNITARIOS; B; 30; 35; 65; 2.500,00 €

G15784978; INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O 3º SECTOR;

PUNTO DE ENCONTRO PARA A INSERCIÓN LABORAL; B; 30; 35; 65;

2.500,00 €

G32429300; ASOCIACIÓN PARA A SAÚDE EMOCIONAL INF ADOLESCEN- CIA; ADOLESCENCIA POSITIVA II: UNHA CUESTIÓN FAMILIAR. ENCON- TROS FORMATIVOS PARA NAIS, PAIS E PRE-ADOLESCENTES E ADOLES- CENTES; B; 30; 35; 65; 2.500,00 €

G32419368; DISVALIA; REHABILITACIÓN ACUÁTICA; B; 30; 35; 65;

1.032,00 €

Q2866001G; CRUZ VERMELLA MONTERREI; PROGRAMA DE PROMOCIÓN ESCOLAR PARA NENOS/AS E ADOLESCENTES EN SITUA- CION DE VULNERABILIDADE; B; 30; 35; 65; 2.247,97 €

G32398968; ASOCIACIÓN ASISTENCIAL PRO MEDIACIÓN EN GALICIA;

PROGRAMA XESTIÓN CONFLITOS NO CENTRO PENITENCIARIO DE PEREIRO DE AGUIAR; B; 31; 34; 65; 2.500,00 €

Q2866001G; CRUZ ROJA ESPAÑOLA - MACEDA; SOPORTE SOCIOEDU- CATIVO A FAMILIAS XITANAS; B; 31; 34; 65; 2.499,20 €

G32.187.049; ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES MOREA; FOMENTO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL CRÓNICA A TRAVÉS DEL USO DE RECURSOS COMUNITARIOS; B; 31; 34; 65; 2.500,00 €

G32303802; ASOCIACIÓN FIBROMIALXIA E FATIGA CRÓNICA DE OURENSE; GRUPO DE AUTOAPOIO E OBRADOIRO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA (CONTINUIDADE); B; 30; 36; 66; 4.500,00 €

G32290546; ASOCIACIÓN DIABÉTICA AURIA; PROXECTO DE EDUCACIÓN DIABETOLÓXICA; B; 31; 35; 66; 3.225,78 €

Q2866001G; CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA CELANOVA; APOIO Á INFAN- CIA EN TEMPO DE CRISE; A; 32; 34; 66; 2.793,69 €

G32302671; ASOCIACIÓN LIMISI; VALORA O TEU, VALORA O NOSO; B;

34; 32; 66; 4.500,00 €

G15665144; FEDERAC. GAL. DE INSTIT. P. A S.D- DOWN GALICIA;

UNHA ESCOLA PARA TODOS: INCLUSIÓN EDUCATIVA DE ALUMNOS COA S.DOWN E DISCAPACIDADE INTELECTUAL; B; 35; 31; 66; 4.500,00 € G32015463; ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE; SERVI- CIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA DE LA PROVINCIA DE OURENSE; B; 32; 35; 67; 4.500,00 €

G15771777; SPECIAL OLYMPICS GALICIA; A MANUTENCIÓN NOS XOGOS AUTONÓMICOS DE FÚTBOL SALA, TROFEO CARLOS OUTEIRIÑO, OURENSE 2014; B; 30; 37; 67; 2.160,00 €

G32362279; FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE MULLERES ANARAL;

SERVIZO DE APOIO ÁS MULLERES ANCIÁS QUE VIVEN SOAS OU CON PERSOAS DEPENDETES AO SEU CARGO; C; 30; 37; 67; 4.019,16 € G32354227; ASOCIACIÓN DE MULLERES ALGUEIRADA; PROGRAMA DE ATENCIÓN A MULLERES MAIORES QUE VIVEN SOAS OU CON PERSOAS DEPENDENTES AO SEU CARGO; C; 30; 37; 67; 2.926,71 €

G15220577; ASOCIACIÓN GALEGA DE HEMOFILIA; SERVICIO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN PERMANENTE: SAIP 2014; B; 30; 37; 67;

4.500,00 €

G32187049; A.F.E.M. MOREA OURENSE; FORMACIÓN PARA CUIDADO- RES Y AGENTES SOCIALES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL CRÓNICA.; B; 32; 35; 67; 4.000,00 €

G36620037; FADEMGA FEAPS GALICIA; SERVIZOS DE EMPREGO E FORMACIÓN PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DA PROVINCIA DE OURENSE; B; 32; 35; 67; 4.500,00 €

Q2866001G; CRUZ ROJA ESPAÑOLA - VALDEORRAS; APOIO Á INFANCIA EN TEMPO DE CRISIS; B; 33; 34; 67; 2.067,64 €

G32122384; CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABER- TAS; APOIO AOS COLECTIVOS MÁIS DESFAVORECIDOS DA COMARCA DE VERÍN; B; 33; 34; 67; 2.917,04 €

G32306623; ASOC.DANO CEREBRAL ADQUIRIDO DE OURENSE-RENA- CER-; LOGOPEDIA NO DCA (DANO CEREBRAL ADQUIRIDO); B; 33; 34;

67; 3.700,00 €

G36504207; ASOCIACIÓN A.N.D.R.E.A.; PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN MULTIFUNCIONAL ASISTIDO CON ANIMAIS PARA PERSO- AS CON NECESIDADES ESPECIAIS A NIVEL FÍSICO, PSÍQUICO E/OU SOCIAL; B; 34; 33; 67; 4.500,00 €

G32359218; ASOCIACIÓN CADABULLO; PROGRAMA DE ATENCIÓN PSI- COSOCIAL PARA PERSOAS CON PATOLOXÍA DUAL PSÍQUICA EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL; B; 35; 32; 67; 4.500,00 €

G32311870; DOWN OURENSE; SERVIZO DE INCLUSIÓN SOCIAL E LABO- RAL; B; 36; 31; 67; 4.500,00 €

G32323149; ASOCIACIÓN ARRAIANOS; TERAPIA ASISTIDA CON CABA- LOS PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS; B; 36; 31; 67; 4.500,00 € G32353815; ASOC. SOCIOCULTURAL AFROLATINA; ATENCIÓN DE SITUACIÓNS DE POBREZA; B; 30; 38; 68; 4.500,00 €

G32207516; ASOCIACIÓN DE MULLERES ANEL; SERVIZO INTEGRAL DE ATENCIÓN SOCIAL Á POBOACIÓN; C; 30; 38; 68; 4.500,00 € G32228124; FUNDACIÓN DISCAPACITADOS PSÍQUICOS COMARCA DE VERÍN; HIPOTERAPIA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELEC- TUAL; B; 35; 33; 68; 2.128,00 €

G32230591; FUND DISCAP. PSÍQUICOS TERRA DE CELANOVA; INTRO- DUCIRNOS NO MUNDO DA INFORMÁTICA; B; 35; 33; 68; 4.500,00 € G32323149; ASOCIACIÓN ARRAIANOS; TERAPIA ASISTIDA CON CABA- LOS PARA PERSOAS EN PROCESO DE DESINTOXICACIÓN " POR QUE TI O VALES"; B; 36; 32; 68; 4.500,00 €

G32014334; ASOCIACIÓN DE VIUDAS MARÍA ANDREA; ATENCIÓN A MULLERES ANCIÁS SOAS; B; 30; 39; 69; 4.500,00 €

(8)

G15545353; FEAFES GALICIA; SERVIZO DE INTERMEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL PARA PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL; B;

32; 37; 69; 4.500,00 €

G32338725; ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE CROHN Y COLITIS ULCE- ROSA; " AXUDÁNDONOS A DIXERIR A VIDA"; B; 33; 36; 69; 2.584,00 € Q2866001G; CRUZ VERMELLA MONTERREI; ATENCIÓN ÁS NECESIDA- DES BÁSICAS DAS PERSOAS AFECTADAS POLA CRISE E/OU EN RISCO DE EXCLUSIÓN; A; 34; 35; 69; 2.251,39 €

Q2866001G; CRUZ ROJA MACEDA; ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS DE PERSOAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTADE SOCIAL; A; 35; 34; 69;

4.499,20 €

G32314700; ASOCIACIÓN OURENSANA DE TRASTORNO BIPOLAR; PRO- GRAMA DE ATENCIÓN BIOPSICISOCIAL; B; 35; 34; 69; 3.400,00 € G32122384; CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABER- TAS; CONCILIA +; C; 35; 34; 69; 4.428,00 €

Q2866001G; CRUZ ROJA ESPAÑOLA O RIBEIRO; SOPORTE A FAMILIAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL; A; 35; 34; 69; 3.642,50 € G32169609; COMITÉ CIDADÁN ANTISIDA DE OURENSE; CALOR E CAFÉ PUNTO DE ENCONTRO; B; 34; 36; 70; 6.500,00 €

G32011041; ALCER OURENSE; ATENCIÓN SOCIAL A ENFERMOS RENAIS, PREVENCIÓN E SENSIBILIZACIÓN E XORNADAS DE CONVIVENCIA; B;

34; 36; 70; 6.500,00 €

G32025405; AMENCER; CAMPAMENTO URBANO; C; 34; 36; 70;

3.592,00 €

G32117889; FED PROV DE ASOC DE DISCAP FÍSIC DE OURENSE; PRO- XECTO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS; B; 38; 32; 70; 6.500,00 € G32394082; REDMADRE OURENSE; PROXECTO NAIS 2014; B; 34; 37;

71; 4.002,00 €

G32426025; ASOCIACIÓN ESCOLA RURAL DE SAUDE DA LIMIA;

INTERVENCIÓN Y EDUCACIÓN SOCIOSANITARIA EN LA ZONA RURAL; B;

34; 37; 71; 6.500,00 €

G24452435; FUNDACIÓN JUANSOÑADOR; TERANGA OURENSE - FUNDACIÓN JUANSOÑADOR; B; 36; 35; 71; 6.500,00 €

G32249484; ASOCIACIÓN AUTISMO OURENSE; PROGRAMA DE ATENCIÓN INFANTO-XUVENIL; B; 40; 33; 73; 6.500,00 €

G32198970; ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS ALZHEIMER OURENSE;

PROGRAMA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN E ACOLLIDA A ENFERMOS DE ALZHEIMER E AOS SEUS FAMILIARES; B; 38; 37; 75; 8.500,00 € G32246951; FUNDACIÓN COREN; AGROESCOLA; C; 40; 35; 75;

8.500,00 €

G32106429; ATOX; PROXECTO DE REHABILITACIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL PARA MARXINADOS SOCIAIS COA PROBLEMÁTICA ENGADIDA DE TOXICOMANÍA; B; 41; 34; 75; 8.500,00 €

G32144669; ASOCIACIÓN AIXIÑA; SERVIZO DE REHABILITACIÓN INTE- GRAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE; B; 38; 38; 76; 8.500,00 € R3200065E; ADORATRICES OURENSE; ÉRGUETE MULLER; B; 38; 38;

76; 8.470,06 €

G28197564; ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O CANCRO; ATENCIÓN PSICOSOCIAL ESPECIALIZADA A ENFERMOS ONCOLÓXICOS E FAMILIAS NO MEDIO RURAL DA PROVINCIA DE OURENSE.; B; 38; 39; 77;

8.500,00 €

G32209983; ASOCIACIÓN OURENSANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE, ELA.; PROXECTO INTERDISCIPLINAR DE ATENCIÓN A PERSOAS CON ENFERMIDADES NEURODEXENERATIVAS E ÁS SÚAS FAMILIAS PAR A O ANO 2014; B; 40; 38; 78; 8.000,00 €

G32237869; FEMURO; FEMURO CONCILIA E EMPREGA; B; 39; 40; 79;

6.350,00 €

G32223182; ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE OURENSE; PLAN DE AYUDA ALIMENTARIA OURENSE 2014; A; 44; 36; 80; 18.500,00 € G15859911; FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA; PLAN DE COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERXENCIA ECONÓMICA, CON DOMICILIO NA PROVINCIA DE OURENSE.; A; 46; 36;

82; 18.500,00 €

R3200098F; CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE; AXUDAS DE EMERXEN- CIA SOCIAL; A; 48; 34; 82; 18.500,00 €

Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao contencioso-adminis- trativo, ou ben, directamente, un recurso contencioso-adminis- trativo, ante o Xulgado Provincial do Contencioso-Administrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan simultanear ambos os dous recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.

Ourense, 8 de setembro de 2014. O presidente.

Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

diputación provincial de ourense

Anuncio

A los efectos oportunos, se publica el texto íntegro del acuer- do que la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial adoptó, en la sesión que tuvo lugar en el día de la fecha, y que se transcribe a continuación:

Resolución de la convocatoria de subvenciones a asociaciones y fundaciones para proyectos de prestación de servicios socia- les para el año 2014 (BOP n.º 101, de 5 de mayo de 2014)

Una vez finalizado el plazo de alegaciones a la resolución pro- visional de fecha 17 de julio de 2014 que trae causa de la pro- puesta del día 15 de julio de 2014, formulada por la Comisión de Valoración, del concurso público para la concesión de sub- venciones a asociaciones y fundaciones para proyectos de pres- tación de servicios sociales para el año 2014, según bases apro- badas por la Junta de Gobierno en la sesión del día 11 de abril de 2014, y publicadas en el BOP n.º 101, de 5 de mayo de 2014.

Una vez visto, igualmente, el informe presentado por la Comisión de Valoración a las alegaciones presentadas, en tiem- po y forma, a esta resolución provisional, y de conformidad con la propuesta favorable de la Presidencia, la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta la siguiente resolución: ;

Primero: estimar las alegaciones presentadas por:

• Asociación de Personas con Discapacidad de la Comarca de A Limia, ALGARIA, para el proyecto “Rehabilitación a Personas con Discapacidad del Medio Rural”.

• Asociación de Personas Sordas de Ourense, para el proyec- to “Servicio de interpretación de la lengua de signos española de la provincia de Ourense”.

Segundo: desestimar la alegación presentada por:

• AEXPA, Asociación do Centro San Pablo, que presentó el pro- yecto “Fondo de Solidaridad AEXPA”.

Tercero: denegar la concesión de subvenciones a las solicitu- des que obtuvieron una puntuación total de 29 puntos o infe- rior a ésta, por no alcanzar la puntuación necesaria para per- cibir subvención –mínima de 30 puntos-, de conformidad con la base 9ª de la convocatoria.

CIF; ENTIDAD; PROYECTO; LÍNEA; PUNT. BLOQUE 1 J32197584; AEXPA; FONDO DE SOLIDARIDADE AEXPA; A; 16 R3200098F; CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE; CURSO DE OPERACIÓNS BÁSICAS DE AGRICULTURA; B; 18

G 32015463; ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE; CON- TINUEMOS ATENDIENDO A LOS/AS SOCIOS/AS DE LA APSOU; B; 21 G35103431; RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA; PROXECTO MULLER AVANZA CON ECCA; B; 24

G36818367; FORGA; CLAVES DE INCLUSIÓN EN OURENSE; B; 24 G32369696; ASOCIACIÓN "AIRES NOSOS"; PROGRAMA A VIDA EN SOI- DADE; B; 25

G-32303802; ASOCIACIÓN DE FIBROMIALXIA E FATIGA CRÓNICA DE OURENSE; XORNADAS DE TERAPIA REHABILITADORA; B; 26

G-32261307; ASOCIACIÓN XARELA FORMACIÓN ANIMACIÓN;

COCIÑANDO ALIMENTOS, ALIMENTANDO OS NOSOS RECURSOS; B; 28 Q2866001G; CRUZ ROJA ESPAÑOLA O RIBEIRO; NÓS TAMÉN PODE- MOS; B; 29

Q2866001G; CRUZ ROJA ESPAÑOLA-DELEGACIÓN XINZO; “ENVELLE- CEMENTO ACTIVO, UNHA FORMA POSITIVA DE CUMPRIR ANOS”; B; 29 Q2866001G; CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA CELANOVA; ENVELLECEMEN- TO ACTIVO, UNHA FORMA POSITIVA DE ENVELLECER; B; 29

Cuarto: conceder subvención a las siguientes asociaciones o fundaciones para los proyectos, que también se citan, por los importes que se indican:

CIF; ENTIDADE; PROYECTO; LÍNEA; Punt.BLOQUE 1; Punt.BLOQUE 2;

Punt. TOTAL; Cuantía concedida (€)

G32444119; ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSOAS CON TCS; PRO- GRAMA DE ESTIMULACIÓN DA COMUNICACIÓN PARA NENOS E NENAS CON TEA.; B; 30; 31; 61; 2.500,00 €

(9)

G32169609; COMITÉ CIDADÁN ANTI-SIDA DE OURENSE; PROXECTO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVEMENTO DO POTENCIAL DE EMPREGA- BILIDADE E LOGRO DE EMPREGO DOS RESIDENTES DUNHA CASA DE ACOLLIDA PARA PERSO; B; 30; 31; 61; 2.500,00 €

G36846152; ASOCIACIÓN ARELA; PROXECTO PARA O FOMENTO DA ALFABETIZACIÓN DIXITAL DE MENORES EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL; B; 30; 31; 61; 2.500,00 €

G-32410797; ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE OURENSE; FOGAREÑ@S 2014; B; 30; 32; 62; 2.500,00 €

G32383549; ASOCIACIÓN PARA A PREVENCIÓN DA EXCLUSIÓN SOCIAL;

PROGRAMA FÓRA; B; 30; 32; 62; 2.500,00 €

G32283400; ASUT OURENSE; PROXECTO DE NORMALIZACIÓN LABO- RAL DIRIXIDO A PERSOAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL (PROXECTO RECO- LLE); B; 30; 33; 63; 2.500,00 €

Q2866001G; CRUZ ROJA ESPAÑOLA NO CARBALLIÑO; APOIO E PREVENCIÓN DA EXCLUSIÓN ESCOLAR EN TEMPO DE CRISE; B; 30; 33;

63; 2.499,20 €

Q2866001G; CRUZ VERMELLA VIANA-CONSO-FRIEIRAS; ATENCIÓN A FAMILIAS E INFANCIA EN DIFICULTADE SOCIAL; B; 30; 33; 63; 2.499,20 € G32284077; ASOCIACIÓN OURENSANA DE HEMOFILIA; DIVULGACIÓN, INFORMACIÓN E COOPERACIÓN EN HEMOFILIA; B; 30; 34; 64;

2.500,00 €

G32010449; CIMO ENTIDADE PRESTADORA DE SERVICIOS; EMPREGA- TE´14; B; 32; 32; 64; 2.500,00 €

G32377160; FUNDACIÓN AMENCER ASPANAS; SERVICIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL; B; 32; 32; 64; 2.500,00 €

G32407744; ASOC. DE PERSOAS CON DISCAP. DA COMARCA DA LIMIA;

REHABILITACIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE DO MEDIO RURAL;

B; 30; 35; 65; 1.350,00 €

G32187049; AFEM MOREA O BARCO; PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL A TRAVÉS DE LOS RECURSOS COMUNITARIOS; B; 30; 35; 65; 2.500,00 €

G15784978; INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O 3º SECTOR;

PUNTO DE ENCONTRO PARA A INSERCIÓN LABORAL; B; 30; 35; 65;

2.500,00 €

G32429300; ASOCIACIÓN PARA A SAÚDE EMOCIONAL INF ADOLESCEN- CIA; ADOLESCENCIA POSITIVA II: UNHA CUESTIÓN FAMILIAR. ENCON- TROS FORMATIVOS PARA NAIS, PAIS E PRE-ADOLESCENTES E ADOLES- CENTES; B; 30; 35; 65; 2.500,00 €

G32419368; DISVALIA; REHABILITACIÓN ACUÁTICA; B; 30; 35; 65;

1.032,00 €

Q2866001G; CRUZ VERMELLA MONTERREI; PROGRAMA DE PROMOCIÓN ESCOLAR PARA NENOS/AS E ADOLESCENTES EN SITUA- CION DE VULNERABILIDADE; B; 30; 35; 65; 2.247,97 €

G32398968; ASOCIACIÓN ASISTENCIAL PRO MEDIACIÓN EN GALICIA;

PROGRAMA XESTIÓN CONFLITOS NO CENTRO PENITENCIARIO DE PEREIRO DE AGUIAR; B; 31; 34; 65; 2.500,00 €

Q2866001G; CRUZ ROJA ESPAÑOLA - MACEDA; SOPORTE SOCIOEDU- CATIVO A FAMILIAS XITANAS; B; 31; 34; 65; 2.499,20 €

G32.187.049; ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES MOREA; FOMENTO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL CRÓNICA A TRAVÉS DEL USO DE RECURSOS COMUNITARIOS; B; 31; 34; 65; 2.500,00 €

G32303802; ASOCIACIÓN FIBROMIALXIA E FATIGA CRÓNICA DE OURENSE; GRUPO DE AUTOAPOIO E OBRADOIRO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA (CONTINUIDADE); B; 30; 36; 66; 4.500,00 €

G32290546; ASOCIACIÓN DIABÉTICA AURIA; PROXECTO DE EDUCACIÓN DIABETOLÓXICA; B; 31; 35; 66; 3.225,78 €

Q2866001G; CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA CELANOVA; APOIO Á INFAN- CIA EN TEMPO DE CRISE; A; 32; 34; 66; 2.793,69 €

G32302671; ASOCIACIÓN LIMISI; VALORA O TEU, VALORA O NOSO; B;

34; 32; 66; 4.500,00 €

G15665144; FEDERAC. GAL. DE INSTIT. P. A S.D- DOWN GALICIA;

UNHA ESCOLA PARA TODOS: INCLUSIÓN EDUCATIVA DE ALUMNOS COA S.DOWN E DISCAPACIDADE INTELECTUAL; B; 35; 31; 66; 4.500,00 € G32015463; ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE; SERVI- CIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA DE LA PROVINCIA DE OURENSE; B; 32; 35; 67; 4.500,00 €

G15771777; SPECIAL OLYMPICS GALICIA; A MANUTENCIÓN NOS XOGOS AUTONÓMICOS DE FÚTBOL SALA, TROFEO CARLOS OUTEIRIÑO, OURENSE 2014; B; 30; 37; 67; 2.160,00 €

G32362279; FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE MULLERES ANARAL;

SERVIZO DE APOIO ÁS MULLERES ANCIÁS QUE VIVEN SOAS OU CON PERSOAS DEPENDETES AO SEU CARGO; C; 30; 37; 67; 4.019,16 € G32354227; ASOCIACIÓN DE MULLERES ALGUEIRADA; PROGRAMA DE ATENCIÓN A MULLERES MAIORES QUE VIVEN SOAS OU CON PERSOAS DEPENDENTES AO SEU CARGO; C; 30; 37; 67; 2.926,71 €

G15220577; ASOCIACIÓN GALEGA DE HEMOFILIA; SERVICIO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN PERMANENTE: SAIP 2014; B; 30; 37; 67;

4.500,00 €

G32187049; A.F.E.M. MOREA OURENSE; FORMACIÓN PARA CUIDADO- RES Y AGENTES SOCIALES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL CRÓNICA.; B; 32; 35; 67; 4.000,00 €

G36620037; FADEMGA FEAPS GALICIA; SERVIZOS DE EMPREGO E FORMACIÓN PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DA PROVINCIA DE OURENSE; B; 32; 35; 67; 4.500,00 €

Q2866001G; CRUZ ROJA ESPAÑOLA - VALDEORRAS; APOIO Á INFANCIA EN TEMPO DE CRISIS; B; 33; 34; 67; 2.067,64 €

G32122384; CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABER- TAS; APOIO AOS COLECTIVOS MÁIS DESFAVORECIDOS DA COMARCA DE VERÍN; B; 33; 34; 67; 2.917,04 €

G32306623; ASOC.DANO CEREBRAL ADQUIRIDO DE OURENSE-RENA- CER-; LOGOPEDIA NO DCA (DANO CEREBRAL ADQUIRIDO); B; 33; 34;

67; 3.700,00 €

G36504207; ASOCIACIÓN A.N.D.R.E.A.; PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN MULTIFUNCIONAL ASISTIDO CON ANIMAIS PARA PER- SOAS CON NECESIDADES ESPECIAIS A NIVEL FÍSICO, PSÍQUICO E/OU SOCIAL; B; 34; 33; 67; 4.500,00 €

G32359218; ASOCIACIÓN CADABULLO; PROGRAMA DE ATENCIÓN PSI- COSOCIAL PARA PERSOAS CON PATOLOXÍA DUAL PSÍQUICA EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.; B; 35; 32; 67; 4.500,00 €

G32311870; DOWN OURENSE; SERVIZO DE INCLUSIÓN SOCIAL E LABO- RAL; B; 36; 31; 67; 4.500,00 €

G32323149; ASOCIACIÓN ARRAIANOS; TERAPIA ASISTIDA CON CABA- LOS PARA DISCAPACITADOS PSÍQUICOS; B; 36; 31; 67; 4.500,00 € G32353815; ASOC. SOCIOCULTURAL AFROLATINA; ATENCIÓN DE SITUACIÓNS DE POBREZA; B; 30; 38; 68; 4.500,00 €

G32207516; ASOCIACIÓN DE MULLERES ANEL; SERVIZO INTEGRAL DE ATENCIÓN SOCIAL Á POBOACIÓN; C; 30; 38; 68; 4.500,00 € G32228124; FUNDACIÓN DISCAPACITADOS PSÍQUICOS COMARCA DE VERÍN; HIPOTERAPIA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELEC- TUAL; B; 35; 33; 68; 2.128,00 €

G32230591; FUND DISCAP. PSÍQUICOS TERRA DE CELANOVA; INTRO- DUCIRNOS NO MUNDO DA INFORMÁTICA; B; 35; 33; 68; 4.500,00 € G32323149; ASOCIACIÓN ARRAIANOS; TERAPIA ASISTIDA CON CABA- LOS PARA PERSOAS EN PROCESO DE DESINTOXICACIÓN " POR QUE TI O VALES"; B; 36; 32; 68; 4.500,00 €

G32014334; ASOCIACIÓN DE VIUDAS MARÍA ANDREA; ATENCIÓN A MULLERES ANCIÁS SOAS; B; 30; 39; 69; 4.500,00 €

G15545353; FEAFES GALICIA; SERVIZO DE INTERMEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL PARA PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL; B;

32; 37; 69; 4.500,00 €

G32338725; ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE CROHN Y COLITIS ULCE- ROSA; "AXUDÁNDONOS A DIXERIR A VIDA"; B; 33; 36; 69; 2.584,00 € Q2866001G; CRUZ VERMELLA MONTERREI; ATENCIÓN ÁS NECESIDA- DES BÁSICAS DAS PERSOAS AFECTADAS POLA CRISE E/OU EN RISCO DE EXCLUSIÓN; A; 34; 35; 69; 2.251,39 €

Q2866001G; CRUZ ROJA MACEDA; ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS DE PERSOAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTADE SOCIAL; A; 35; 34; 69;

4.499,20 €

G32314700; ASOCIACIÓN OURENSANA DE TRASTORNO BIPOLAR; PRO- GRAMA DE ATENCIÓN BIOPSICISOCIAL; B; 35; 34; 69; 3.400,00 € G32122384; CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABER- TAS; CONCILIA +; C; 35; 34; 69; 4.428,00 €

Q2866001G; CRUZ ROJA ESPAÑOLA O RIBEIRO; SOPORTE A FAMILIAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL; A; 35; 34; 69; 3.642,50 € G32169609; COMITÉ CIDADÁN ANTISIDA DE OURENSE; CALOR E CAFÉ PUNTO DE ENCONTRO; B; 34; 36; 70; 6.500,00 €

G32011041; ALCER OURENSE; ATENCIÓN SOCIAL A ENFERMOS RENAIS, PREVENCIÓN E SENSIBILIZACIÓN E XORNADAS DE CONVIVEN- CIA; B; 34; 36; 70; 6.500,00 €

G32025405; AMENCER; CAMPAMENTO URBANO; C; 34; 36; 70;

3.592,00 €

G32117889; FED PROV DE ASOC DE DISCAP FÍSIC DE OURENSE; PRO- XECTO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS; B; 38; 32; 70; 6.500,00 € G32394082; REDMADRE OURENSE; PROXECTO NAIS 2014; B; 34; 37;

71; 4.002,00 €

G32426025; ASOCIACIÓN ESCOLA RURAL DE SAUDE DA LIMIA;

INTERVENCIÓN Y EDUCACIÓN SOCIOSANITARIA EN LA ZONA RURAL; B;

34; 37; 71; 6.500,00 €

G24452435; FUNDACIÓN JUANSOÑADOR; TERANGA OURENSE - FUNDACIÓN JUANSOÑADOR; B; 36; 35; 71; 6.500,00 €

G32249484; ASOCIACIÓN AUTISMO OURENSE; PROGRAMA DE ATENCIÓN INFANTO-XUVENIL; B; 40; 33; 73; 6.500,00 €

Figure

Updating...

References

Related subjects :