Top PDF Analiza drvnog materijala metodom konačnih elemenata

Analiza drvnog materijala metodom konačnih elemenata

Analiza drvnog materijala metodom konačnih elemenata

... metoda konačnih elemenata (FEM) postala je najčešća tehnika za analizu fi zikalnih pojava na području strukturne mehanike, mehanike čvrstih tvari i fl uida, kao i za rješavanje problema na tim ...metode ...

13

Numerička analiza konstrukcija oblikovanih metodom vlačnih trokuta

Numerička analiza konstrukcija oblikovanih metodom vlačnih trokuta

... Slika 15. Metoda vlačnih trokuta za konzolu opterećenu na savijanje [9] Da se potvrdi uspješnost MVT koristi se metoda konačnih elemenata. Slika 16 prikazuje upravo uspješnost metode vlačnih trokuta u ...

85

Analiza posipanja česticama soli ovisno o geometriji i brzini vrtnje posipnog diska te veličini čestica metodom diskretnih elemenata

Analiza posipanja česticama soli ovisno o geometriji i brzini vrtnje posipnog diska te veličini čestica metodom diskretnih elemenata

... Kada se govori o koncentraciji natrij klorida (NaCl) potrebnoj za odleđivanje prometnice ona ovisi o ranije spomenutim faktorima, a kao dobar pokazatelj može nam poslužiti fazni dijagram vode i natrij klorida [Slika 2]. ...

137

Analiza progresivnog kolapsa trupa broda zasnovana na σ-ε krivuljama određenim pomoću nelinearne metode konačnih elemenata

Analiza progresivnog kolapsa trupa broda zasnovana na σ-ε krivuljama određenim pomoću nelinearne metode konačnih elemenata

... inkrementalno-iterativnom metodom zasnovanom na 𝜎 − 𝜀 krivuljama određenim pomoću nelinearne metode konačnih ...diskretnih elemenata nego što ju daje IACS-ova formulacija (dodatak 2) pa je bilo za ...

88

Objektno orijentirani pristup metodi konačnih elemenata

Objektno orijentirani pristup metodi konačnih elemenata

... turna analiza poput metode raˇcunanja matrica krutosti, optere´cenja, naprezanja i vektora ...interpolaciji elemenata ili tipu materijala, u odnosu na volumena ...krutosti elemenata doprinosi ...

70

Analiza utjecaja mišićnih stanica na ponašanje aorte pomoću konačnih elemenata

Analiza utjecaja mišićnih stanica na ponašanje aorte pomoću konačnih elemenata

... korisničkih rutina za definiranje novog materijala. Korištena je mješovita formulacija te augmented Lagrange metoda za osiguravanje nestlačivosti materijala. Uzeta je osnosimetrična geometrija aorte kako bi ...

6

Simulacija ispitivanja materijala za izradu ambalaže

Simulacija ispitivanja materijala za izradu ambalaže

... metodi konačnih elemenata, koji mogu riješiti probleme u rasponu od relativno jednostavne linearne analize, do najzahtjevnijih nelinearnih ...broj elemenata koji mogu modelirati gotovo svaku ...

35

Analiza uzdužnog porinuća broda metodom konačnih elemenata

Analiza uzdužnog porinuća broda metodom konačnih elemenata

... LS-DYNA se razvila od 3D programa za konačne elemente DYNA3D, koju je razvio Dr.John O. Hallquist at LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory) u 1976 g.. DYNA3D je bila napravljena sa idejom da simulira udare fuzije ...

113

Objektno orijentirane biblioteke za realizaciju metode konačnih elemenata s primjenom u brodogradnji

Objektno orijentirane biblioteke za realizaciju metode konačnih elemenata s primjenom u brodogradnji

... konaˇcnih elemenata, zamjenjuje se s diskretnim modelom medusobno povezanih elemenata s ograniˇcenim stupnjevima slobode funkcije pomaka (u ovom radu se koristi za probleme u mehanici, ali vrijedi i za ...

75

Analiza osjetljivosti odziva konstrukcije krila metodom konačnih elemenata

Analiza osjetljivosti odziva konstrukcije krila metodom konačnih elemenata

... grednih elemenata može se primjetiti da najv eći utjecaj imaju debljine presjeka (veći od širine pojasa i visine ...grednih elemenata od ostalih varijabli istog ...

88

Analiza ponašanja konstrukcije od drva metodom konačnih elemenata

Analiza ponašanja konstrukcije od drva metodom konačnih elemenata

... Na osnovi provedenog testa savojne čvrstoće određene su vrijednosti modula elastičnosti i savojne čvrstoće, koje su u granicama s obzirom na podatke iz literature. Ti podatci su korišteni za kalibraciju parametara ...

98

Analiza i primjena dinamickog mjerenja toplinske vodljivosti građevinskih materijala

Analiza i primjena dinamickog mjerenja toplinske vodljivosti građevinskih materijala

... "Ispitivanje materijala od keramike, određivanje toplinske provodnosti metodom vruće žice pri temperaturama do 1600 ...provodnosti metodom vruće žice pokazala su se vrlo dobrim za one materijale ...

153

Analiza sastava šećera HPLC metodom u uzorcima meda s područja Hrvatske

Analiza sastava šećera HPLC metodom u uzorcima meda s područja Hrvatske

... HPLC metodom bila je provedena u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo ...hrane. Analiza je bila provedena prema vlastitoj metodi (SOP-89-054) koja je na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo ...

59

Analiza financijskih izvještaja DRACO d.o.o. metodom financijskih pokazatelja : Završni rad

Analiza financijskih izvještaja DRACO d.o.o. metodom financijskih pokazatelja : Završni rad

... metoda, analiza trenda i analiza putem pokazatelja. Komparativna analiza provodi se za usporedbu financijskih pokazatelja poduzeća s povijesnim pokazateljima i usporedbu pokazatelja ...d.o.o. ...

64

Analiza radnih mjesta metodom OWAS u procesu proizvodnje piva

Analiza radnih mjesta metodom OWAS u procesu proizvodnje piva

... organizacije. Analiza se provodi korištenjem upitnika, a koji se sastoji od 216 opisa mogućih stanja na radnom mjestu (radne ...protoka materijala i povezanost s drugim radnim mjestima te prijedlog mjerenja ...

48

Prevođenje elemenata kratkih priča: analiza 'Prijestolnice svijeta' Ernesta Hemingwaya

Prevođenje elemenata kratkih priča: analiza 'Prijestolnice svijeta' Ernesta Hemingwaya

... By stressing that free translation, which reproduces the matter without the manner, and cognitive translation (transferring “cold information”) are simply not suitab[r] ...

40

Analiza osetljivosti elemenata za kontrolu oticaja u simulacionom modelu kišne kanalizacije urbanog sliva

Analiza osetljivosti elemenata za kontrolu oticaja u simulacionom modelu kišne kanalizacije urbanog sliva

... In cu rrent de sign prac ti ce, re gard less if cla ssic or su sta i nab le dra i na ge con cept ap pro ach is ap pli ed in mo de ling of ra in fall-ru nof pro cess, va ri o us dra i na[r] ...

16

Neorganska analiza biljnih droga. II deo - analiza biljaka i zemljišta - različita bioraspoloživost i unos esencijalnih i toksičnih elemenata

Neorganska analiza biljnih droga. II deo - analiza biljaka i zemljišta - različita bioraspoloživost i unos esencijalnih i toksičnih elemenata

... Abstract: Eleven elements (Cu, Zn, Mn, Fe, K, Ca, Mg, Ni, Cd, Pb and Cr) in seven herbal drugs ( Salviae folium, Menthae piperitae folium, Melissae folium, Lavan- dulae flos, Basilici he[r] ...

12

Višerazinsko modeliranje heterogenih materijala

Višerazinsko modeliranje heterogenih materijala

... strukture materijala na njegovo mehani ko ponašanje pridaje se posebna ...modeliranja materijala, koje se temelje postupcima homogenizacije ...nih elemenata, mada se u novije vrijeme primjenjuju i ...

6

Kontrola kvalitete metodom fotogrametrije

Kontrola kvalitete metodom fotogrametrije

... Slika 31. Prikaz kalibracije 4-za 270° Kalibriranje fotografije je potrebno radi softvera kojemu je potrebno izračunati izobličenje leće fotoaparata,te položaj principijelne točke. Fotografije moraju biti snimljene iz ...

59

Show all 882 documents...